Voorjaars Algemene Leden Vergadering

Het Bestuur heeft besloten, na overleg met Wethouder en Fractieleden in de Gemeenteraad, om de (voorjaars-)ALV te houden op dinsdag 27 juni a.s. Zoals inmiddels gebruikelijk, wordt deze ALV gehouden ten huize van de penningmeester, Genestetlaan 22.
Een belangrijke vergadering: aan de leden zal worden gevraagd of haar Bestuur het goed heeft gedaan in 2016. Dat wil zeggen: Jaarverslag van secretaris en penningmeester moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zal de kascommissie advies uitbrengen over het gevoerde financiële beleid.
Maar: Er komen verkiezingen aan, de GR2018. Dit onderwerp zal dus een belangrijke plaats innemen op de agenda.
Het Bestuur hoopt en vertrouwt erop, dat veel leden acte-de-presence zullen geven.
(namens het bestuur: Ger Verkoijen)

 

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (vervolg)

CDA-commissieleden Johan en Cilia
CDA-commissieleden Johan en Cilia

In het vorige artikel van Johan Lubbers, fractielid voor het CDA in de Gemeenteraad, werd reeds genoemd, dat het CDA op Voorne-Putten kontakt had opgenomen met het Tweede-Kamerlid Hanke Bruins Slot. Haar was gevraagd vragen te stellen aan de Minister aangaande deze, voor ons zeer onplezierige,  situatie.
De Minister heeft de gestelde vragen beantwoord. Onderstaand treft U de vragen plus de antwoorden.
De eerste indruk is, dat “het dode paard, waaraan wij trekken” toch meer leven in zich heeft dan gedacht. Om nog een spreekwoord te gebruiken: “Dit muisje kan nog wel eens een staartje krijgen”. Wij houden U in ieder geval op de hoogte.
Hier volgen Vragen en Antwoorden:
“Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (vervolg)” verder lezen

Huisartsenpost Blijft Ver Weg

Samenvattende tekst, die Johan Lubbers tijdens de commissievergadering over de Zorg op 12 april jl. heeft  uitgesproken:

“De terugkeer van de huisartsenpost in Hellevoetsluis blijft letterlijk en figuurlijk ver weg”.
Op woensdag 12 april jl. werd in een bomvolle raadszaal van Hellevoetsluis o.a. gesproken over de acute zorg, waaronder het wel en wee van een (verdwenen) huisartsenpost.
Zoals u eerder op onze website heeft kunnen lezen is de CDA-fractie, gezamenlijk met de andere raadsfracties, volop bezig om de huisartsenpost weer terug in Hellevoetsluis te krijgen. Daar gaan wij niet alleen over. Daarom zijn er op 12 april 2017 felle discussies gevoerd met de vertegenwoordigers van de instanties die daarover veel in de melk te brokkelen hebben.
“Huisartsenpost Blijft Ver Weg” verder lezen

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp

Mogen wij van hen een antwoord verwachten?
Mogen wij van hen een antwoord verwachten?

Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) in de regio: Wat vindt de burger?
Sinds de HAP in Hellevoetsluis is gesloten is de gemiddelde wachttijd bij de huisartsenpost in Spijkenisse flink toegenomen. Mensen met acute problemen moeten wel tot 1,5 uur wachten. Dit bleek woensdagavond 12 april jl. bij de presentatie van een rapport over de acute zorg op Voorne-Putten. Volgens de regionale huisartsenpost-organisatie is dat echter niet het gevolg van de sluiting van de post in Hellevoetsluis in 2015. Die sluiting zou juist hebben geleid tot een betere zorg. Het “gevoel” van verslechtering zou vooral veroorzaakt worden door de toename van complexe zorg. Hierdoor duren gesprekken met patiënten langer.

CDA-commissieleden Johan en Cilia
CDA-commissieleden Johan en Cilia

Tijdens een commissievergadering ZWO bleek dat commissie-/raadsleden en bewoners daar niets van geloven. Alle fracties eisten met meer of minder sterke argumenten en woorden, dat de voorzieningen, de HAP en de SEH in Spijkenisse ’s nachts, terugkeren.

Bewoners van het eiland maken zich terecht zorgen over de acute zorg. Een veelgehoorde opmerking van raadsleden was, dat de instanties ‘heel erg voorbijgaan aan het feit dat burgers in angst leven. Angst die is en wordt gezaaid door diverse ongrijpbare instanties’. Ook werd gezegd: ‘Er is heel veel leed onder de mensen’. In een periode, waarin ervoor gekozen is door de overheid dat mensen tot op hogere leeftijd zelfstandig moeten blijven wonen, neemt de toegankelijkheid tot de zorg af.

Ook kwamen de ambulance-diensten ter sprake. Duidelijk werd, dat kwaliteitsafname hier vooral veroorzaakt wordt door langere rijtijden, grotere afstanden, wijzigingen in behandelmogelijkheden in diverse ziekenhuizen, te weinig goed opgeleid ambulance-personeel. Maar hoe wij, als burger, daarvoor oplossingen kunnen aandragen, bleef een raadsel.

Ook deze burger heeft vragen
Ook deze burger heeft vragen

Zijn de vragen van de burgers zo onzinnig?
Ook nu weer (dit was niet de eerste keer, dat dit onderwerp ter tafel kwam) bleek, dat er tussen de “specialisten” en de raadsleden een Chinese muur lijkt te staan: specialisten reageren inhoudelijk niet op de vraag van de burger. Zij blijven hun riedeltje afdraaien. Daarbij kwistig strooiend met “gemiddelde cijfers over 24 uur”. En met opmerkingen als “die 95% binnen de tijd aanwezig zijn is alleen maar een administratief streefcijfer. Dat zegt niets over de kwaliteit van de zorg”.

Gelukkig is de besparing, die sluiting van de HAP heeft opgeleverd, gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Jammer, dat die uitspraak niet onderbouwd werd. Of heb ik ook dat helemaal verkeerd begrepen?

Toen een van de raadsleden de vraag stelde, of we hier misschien “aan een dood paard staan te trekken”, en daarop bevestigend werd geantwoord, werd weer eens duidelijk, dat deze avond ons geen stap dichter bij een oplossing heeft gebracht.

Mogen wij, als burger, van onze vertegenwoordigers in de lands- en gemeentelijke politiek verwachten, dat zij onze zorgen en angsten verstaan en adequaat zullen handelen? Ik heb altijd gedacht, dat daar maar één antwoord op mogelijk was: JA.
Ik hoop dus, als verontruste burger, dat er een vervolg komt.
Deze avond, die lang duurde, had maar een resultaat: de aanwezige verontruste burgers gingen verwilderd en moedeloos naar huis. Die zien we nooit meer terug.

(Ger Verkoijen, 13 april 2017, op persoonlijke titel)

Verkiezingsmarkt in Winkelcentrum groot succes

Als impressie van de Verkiezingsmarkt in het winkelcentrum van  afgelopen zaterdag 11 maart 2017, waar het CDA-Hellevoetsluis natuurlijk ook aanwezig was, hier een paar foto’s.

 

Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten

DSCN1726Samenvatting
Als CDA-fractie in de Gemeenteraad van Hellevoetsluis vinden we de acute hulp een onderwerp, waar blijvende aandacht voor moet zijn. Wij vinden dat de situatie, zoals die nu is, sterk verbetering behoeft. Het gaat immers om situaties waarbij iedere seconde telt!
In een extra commissievergadering op 12 april 2017 komt de situatie rondom de acute hulp op Voorne-Putten wederom ter sprake. Ook vertegenwoordigers van de overige gemeenten op Voorne-Putten zullen daarbij aanwezig zijn.
De commissievergadering op 12 april aanstaande is openbaar en begint om 20.00 uur. Eenieder is van harte welkom en met uw aanwezigheid laat u blijken dat ook u dit een belangrijk onderwerp vindt.

Geschiedenis
Het is al weer een paar jaar geleden, dat onder vele protesten, waaronder die van de CDA-fractie in de gemeenteraad, de huisartsenpost in Hellevoetsluis werd gesloten. En nog steeds houdt dit onderwerp de gemoederen in heel Hellevoetsluis bezig. Niet alleen het verdwijnen van de huisartsenpost maar ook de hele situatie rondom de spoedeisende hulp baart ons grote zorgen.
“Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten” verder lezen

Met de CDA-bus op campagne

2017-campagnezhOp zaterdag 4 maart heeft de CDA-Campagne-bus een tour gemaakt door het westelijk deel van Zuid-Holland. Hierbij zijn onder meer Rotterdam en Spijkenisse bezocht. Hierbij een groepsfoto, waarop de bemanning van de campagnebus in beeld is gebracht.

2017-bumaTevens een actie-foto van onze voornaam, Sybrand Buma.

 

 

(Op verzoek van Hans vd Velde geplaatst door Ger Verkoijen)

 

 

Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO): extra Raadsvergadering

Op 24 januari 2017 vond een extra raadsvergadering plaats met slechts één punt op de agenda: Opiniërende behandeling van het Bedrijfsplan Voortaan Voorne (inclusief collegebrief).
Dit Bedrijfsplan gaat nader in op de vorming van een Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO) van de 3 gemeenten op Voorne: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Hieronder volgt de bijdrage van de CDA-fractie mbt dit onderwerp:

“In april 2016 hebben de Hellevoetse raad en de raden van Brielle en Westvoorne hun college opdracht gegeven de ambtelijke fusieorganisatie nader uit te werken in de vorm van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan ligt nu voor ons. De CDA-fractie vindt het een goed, gedegen en volledig stuk, waarin extra aandacht geschonken wordt aan een aantal belangrijke, maar ook complexe onderwerpen zoals Dienstverlening, Informatisering en Automatisering en Personeel.
“Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO): extra Raadsvergadering” verder lezen

Hellevoetsluis start Campagne

Ook in Hellevoetsluis is de campagne voor de Verkiezingen voor de 2e Kamer van start gegaan. De media overstromen ons met nieuws, maar lokaal is het goed dat de plaatselijke afdeling van het CDA laat zien, dat zij bezig is om van deze verkiezingen een succes te maken.
2017-cdaNiet alleen door affiches te plakken, maar ook door prominente personen uit te nodigen om hun verhaal te komen vertellen. Zodat we met zo’n kandidaat in gesprek kunnen gaan.
Zo heeft het Federatieve Bestuur van het CDA op Voorne-Putten een avond georganiseerd en wel op maandag 6 februari a.s.
van-damDan komt Chris van Dam naar Brielle. Hij zal uitleg geven over “waar het CDA voor staat”, over de keuzes, die het CDA heeft gemaakt voor een beter Nederland, en over “hoe wij ons land door willen geven aan de volgende generatie”.
Zoals Chris zelf zegt: “Als voormalig politieman en officier van justitie weet ik waar ik over praat. I’ve been there. Die kennis en ervaring neem ik mee de Tweede Kamer in. Ik ben to the point. Heb oog voor mensen, of ze nou een uniform aan hebben, een toga dragen of gewoon burger zijn. Door dik en dun fan van de rechtsstaat. Geef professionals, die daarin werkzaam zijn, ruimte en vertrouwen om hun werk te doen!”
De locatie is:   De Sjoel, Turfkade 16 in Brielle (3231 AR)
De zaal is open vanaf 19u30. Tijdens de pauze, maar ook na afloop (22u00) wordt U in de gelegenheid gesteld met elkaar van gedachten te wisselen.
Iedereen is bij deze uitgenodigd.

De Campagne is begonnen

Daar is Sybrand
Daar is Sybrand

Op zaterdag 14 januari jl. is de campagne van het CDA voor de Tweede-Kamer-Verkiezingen 2017 begonnen.
In de Midden-Nederland-Hallen in Barneveld kwamen veel leden en sympathisanten, plus natuurlijk Kamerleden en Partijbestuur, bijeen om de aftrap te geven. En dat heeft onder meer geleid tot de 25 Beste Ideeën.

“De Campagne is begonnen” verder lezen