Gemeente-Begroting 2018 unaniem aangenomen

Op donderdag 9 november jl. is tijdens de vergadering van de Gemeenteraad de Begroting 2018 unaniem aangenomen, voor de vierde keer op rij. Een heel mooie prestatie van dit college! Hans vd Velde (CDA) kreeg als wethouder van het Sociale Domein alle lof toegezwaaid: hij kreeg van alle fracties complimenten.
De CDA-fractie leverde een bijdrage bij de Algemene Beschouwingen. Zie hiervoor: CDA Begroting 2018 eindcommentaar na begrotingsbehandeling
Verder diende de CDA-fractie het amendement Fonds Sociaal Domein in. Na enkele aanpassingen is dat uiteindelijk unaniem aangenomen. De aangenomen versie vind U hier: Amendement Fonds Sociaal Domein.
De IBH-fractie kwam met twee amendementen, die mede namens de CDA-fractie werden ingediend. Het betrof De Buffel en Adviseur-ICT Amendement De Buffel en Amendement dekking adviseur ICT. Ook deze amendementen zijn beide aangenomen.
Dit was de laatste begrotingsbehandeling van de zittende Raad.

(namens fractie CDA-Hellevoetsluis; 12 november 2017
de Webmaster)

Wie wordt de CDA-Lijsttrekker?

Het zijn drukke, maar ook spannende tijden wat betreft de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.  Alle partijen, die daaraan deel willen nemen, zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor hun kandidatenlijst. Onderdeel daarvan is: wie wordt de Lijsttrekker?
Gezien zijn kolom in Groot Hellevoet (tot tweemaal toe) weet Vincent Vuurtoren nu al, dat Cilia Meerman lijsttrekker wordt voor het CDA. Heeft dat te maken met een glazen bol, of is de wens de vader van de gedachten?
Het Bestuur van het CDA-Hellevoetsluis weet het in ieder geval nog niet. Het zal zeker nog tot eind november duren voor hierover meer zekerheid bestaat. Dan zal in de Algemene Leden Vergadering van het CDA-Hellevoetsluis via een stemming bepaald worden, wie volgend jaar als lijsttrekker zal optreden.

Namens het Bestuur van CDA-Hellevoetsluis
Ger Verkoijen

CDA-bijdrage aan Zomernota 2017

Eind mei heeft het College de Zomernota doen verschijnen. Deze is op 6 juli tijdens een Raadsvergadering besproken. Ook het CDA heeft daar haar bijdrage geleverd.
De CDA-bijdrage staat hieronder.
De Zomernota 2017 zelf staat op de gemeente-website (www.hellevoetsluis.nl), maar kunt U ook hier ( 2017 Zomernota 30 mei ) bekijken.
-o-o-

Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

Hellevoetsluis is geworden tot een bruisende stad. We pakken steeds meer activiteiten op. Dat spreekt de CDA-fractie bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden. Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie onlangs bleek echter nog wel dat het veelal de gemeente is die initieert, partijen bijeen brengt, coördineert en faciliteert, waarbij de gemeenschap dan meedenkt. Er waren geen voorbeelden bekend waarbij inwoners of ondernemers zelf een eigen initiatief bedachten waarin zij dan later de gemeente meenamen. Toch zijn die voorbeelden er wel degelijk en dat kan leiden tot mooie en praktische aanvullingen op het bestaande voorzieningenniveau. Wellicht is het een idee om dit soort initiatieven bedacht en uitgevoerd door vrijwilligers, zoals de Tweede Kans, de Formulieren brigade, de Voedselbank, Stichting Leergeld, de Kledingbank, om er eens enkele te noemen, eens te verzamelen en er aandacht aan te schenken in bv Helius, om zo ook anderen op mooie ideeën te brengen.
“CDA-bijdrage aan Zomernota 2017” verder lezen

Website gehackt. Probleem lijkt opgelost.

Op 24 juli jl. kwam het bericht van de provider (Yourname) dat onze website was gehackt. Zij hebben actie genomen om schade te voorkomen.
Gelukkig was de database nog intact. Via hulp is de zaak “opgeschoond” en weer live gegaan. Maar dat betekent nu onder meer:
1. Ik heb alle schrijversrechten ingetrokken. Als iemand als schrijver of auteur rechten wil krijgen, moet hij contact met mij (webmaster) opnemen.
2. De nu bestaande rechten zijn voor admin en de webmaster. De wachtwoorden voor deze 2 zijn gewijzigd.
3. Het verzoek aan bezoekers van deze website als zij “iets vreemds” zien: neem contact op met de webmaster (webmaster@cda-hellevoetsluis.nl) of via het reactieformulier.
Ik hoop dat we geen verdere problemen krijgen.
(Ger Verkoijen, 1 augustus 2017)

 

Succesvolle ALV (Algemene Leden Vergadering)

Op dinsdag 27 juni werd een succesvolle ALV gehouden, de Voorjaars-ALV.
Een belangrijke vergadering: aan de leden werd gevraagd of haar Bestuur het goed heeft gedaan in 2016. Dat wil zeggen: Jaarverslag van secretaris en penningmeester moesten worden goedgekeurd. Daarnaast heeft de kascommissie advies uitgebracht over het gevoerde financiële beleid.
De opkomst was goed, en het bovenstaande was helemaal in orde, vonden de leden.
Maar er stond meer op de agenda: Er komen verkiezingen aan, de GR2018. Na een goede discussie konden de aanwezige leden zich vinden in het voorstel van het Bestuur om 2 commissies in te stellen, te weten de Programmacommissie en de Vertrouwens-commissie voor de Kandidatenlijst. De Campagnecommissie zal later ingesteld worden.
We kunnen dus aan de slag gaan, want er moet veel gebeuren. De afgelopen 3 jaar (en hopelijk ook het laatste jaar) werd in goede harmonie binnen het college gewerkt aan een “Fijne Gemeente”. Het CDA wil zich graag blijven inzetten om voor iedere inwoner van Hellevoetsluis een “goed tehuis” te bieden.
Mocht U aanbevelingen hebben, ideeën om Hellevoetsluis nog beter te maken, Punten die volgens U belangrijk zijn voor het Verkiezings-programma, of wilt U als (proef-)lid meewerken om zoveel mogelijk van onze ideeën te verwezenlijken, neem dan gerust contact op.
Dat kan via de “contact-knop” of via secretaris@cda-hellevoetsluis.nl.
Na de pauze gaf ons lid en wethouder Hans vd Velde antwoorden op de vragen, die door leden waren gesteld. Met als belangrijkste vraag deze avond: “Wat doet de Gemeente aan armoedebestrijding?”
Het was al met al een geslaagde avond.
(29 juni 2017: Ger Verkoijen)

 

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (vervolg)

CDA-commissieleden Johan en Cilia
CDA-commissieleden Johan en Cilia

In het vorige artikel van Johan Lubbers, fractielid voor het CDA in de Gemeenteraad, werd reeds genoemd, dat het CDA op Voorne-Putten kontakt had opgenomen met het Tweede-Kamerlid Hanke Bruins Slot. Haar was gevraagd vragen te stellen aan de Minister aangaande deze, voor ons zeer onplezierige,  situatie.
De Minister heeft de gestelde vragen beantwoord. Onderstaand treft U de vragen plus de antwoorden.
De eerste indruk is, dat “het dode paard, waaraan wij trekken” toch meer leven in zich heeft dan gedacht. Om nog een spreekwoord te gebruiken: “Dit muisje kan nog wel eens een staartje krijgen”. Wij houden U in ieder geval op de hoogte.
Hier volgen Vragen en Antwoorden:
“Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp (vervolg)” verder lezen

Huisartsenpost Blijft Ver Weg

Samenvattende tekst, die Johan Lubbers tijdens de commissievergadering over de Zorg op 12 april jl. heeft  uitgesproken:

“De terugkeer van de huisartsenpost in Hellevoetsluis blijft letterlijk en figuurlijk ver weg”.
Op woensdag 12 april jl. werd in een bomvolle raadszaal van Hellevoetsluis o.a. gesproken over de acute zorg, waaronder het wel en wee van een (verdwenen) huisartsenpost.
Zoals u eerder op onze website heeft kunnen lezen is de CDA-fractie, gezamenlijk met de andere raadsfracties, volop bezig om de huisartsenpost weer terug in Hellevoetsluis te krijgen. Daar gaan wij niet alleen over. Daarom zijn er op 12 april 2017 felle discussies gevoerd met de vertegenwoordigers van de instanties die daarover veel in de melk te brokkelen hebben.
“Huisartsenpost Blijft Ver Weg” verder lezen

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp

Mogen wij van hen een antwoord verwachten?
Mogen wij van hen een antwoord verwachten?

Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH) in de regio: Wat vindt de burger?
Sinds de HAP in Hellevoetsluis is gesloten is de gemiddelde wachttijd bij de huisartsenpost in Spijkenisse flink toegenomen. Mensen met acute problemen moeten wel tot 1,5 uur wachten. Dit bleek woensdagavond 12 april jl. bij de presentatie van een rapport over de acute zorg op Voorne-Putten. Volgens de regionale huisartsenpost-organisatie is dat echter niet het gevolg van de sluiting van de post in Hellevoetsluis in 2015. Die sluiting zou juist hebben geleid tot een betere zorg. Het “gevoel” van verslechtering zou vooral veroorzaakt worden door de toename van complexe zorg. Hierdoor duren gesprekken met patiënten langer.

CDA-commissieleden Johan en Cilia
CDA-commissieleden Johan en Cilia

Tijdens een commissievergadering ZWO bleek dat commissie-/raadsleden en bewoners daar niets van geloven. Alle fracties eisten met meer of minder sterke argumenten en woorden, dat de voorzieningen, de HAP en de SEH in Spijkenisse ’s nachts, terugkeren.

Bewoners van het eiland maken zich terecht zorgen over de acute zorg. Een veelgehoorde opmerking van raadsleden was, dat de instanties ‘heel erg voorbijgaan aan het feit dat burgers in angst leven. Angst die is en wordt gezaaid door diverse ongrijpbare instanties’. Ook werd gezegd: ‘Er is heel veel leed onder de mensen’. In een periode, waarin ervoor gekozen is door de overheid dat mensen tot op hogere leeftijd zelfstandig moeten blijven wonen, neemt de toegankelijkheid tot de zorg af.

Ook kwamen de ambulance-diensten ter sprake. Duidelijk werd, dat kwaliteitsafname hier vooral veroorzaakt wordt door langere rijtijden, grotere afstanden, wijzigingen in behandelmogelijkheden in diverse ziekenhuizen, te weinig goed opgeleid ambulance-personeel. Maar hoe wij, als burger, daarvoor oplossingen kunnen aandragen, bleef een raadsel.

Ook deze burger heeft vragen
Ook deze burger heeft vragen

Zijn de vragen van de burgers zo onzinnig?
Ook nu weer (dit was niet de eerste keer, dat dit onderwerp ter tafel kwam) bleek, dat er tussen de “specialisten” en de raadsleden een Chinese muur lijkt te staan: specialisten reageren inhoudelijk niet op de vraag van de burger. Zij blijven hun riedeltje afdraaien. Daarbij kwistig strooiend met “gemiddelde cijfers over 24 uur”. En met opmerkingen als “die 95% binnen de tijd aanwezig zijn is alleen maar een administratief streefcijfer. Dat zegt niets over de kwaliteit van de zorg”.

Gelukkig is de besparing, die sluiting van de HAP heeft opgeleverd, gebruikt om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Jammer, dat die uitspraak niet onderbouwd werd. Of heb ik ook dat helemaal verkeerd begrepen?

Toen een van de raadsleden de vraag stelde, of we hier misschien “aan een dood paard staan te trekken”, en daarop bevestigend werd geantwoord, werd weer eens duidelijk, dat deze avond ons geen stap dichter bij een oplossing heeft gebracht.

Mogen wij, als burger, van onze vertegenwoordigers in de lands- en gemeentelijke politiek verwachten, dat zij onze zorgen en angsten verstaan en adequaat zullen handelen? Ik heb altijd gedacht, dat daar maar één antwoord op mogelijk was: JA.
Ik hoop dus, als verontruste burger, dat er een vervolg komt.
Deze avond, die lang duurde, had maar een resultaat: de aanwezige verontruste burgers gingen verwilderd en moedeloos naar huis. Die zien we nooit meer terug.

(Ger Verkoijen, 13 april 2017, op persoonlijke titel)

Verkiezingsmarkt in Winkelcentrum groot succes

Als impressie van de Verkiezingsmarkt in het winkelcentrum van  afgelopen zaterdag 11 maart 2017, waar het CDA-Hellevoetsluis natuurlijk ook aanwezig was, hier een paar foto’s.

 

Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten

DSCN1726Samenvatting
Als CDA-fractie in de Gemeenteraad van Hellevoetsluis vinden we de acute hulp een onderwerp, waar blijvende aandacht voor moet zijn. Wij vinden dat de situatie, zoals die nu is, sterk verbetering behoeft. Het gaat immers om situaties waarbij iedere seconde telt!
In een extra commissievergadering op 12 april 2017 komt de situatie rondom de acute hulp op Voorne-Putten wederom ter sprake. Ook vertegenwoordigers van de overige gemeenten op Voorne-Putten zullen daarbij aanwezig zijn.
De commissievergadering op 12 april aanstaande is openbaar en begint om 20.00 uur. Eenieder is van harte welkom en met uw aanwezigheid laat u blijken dat ook u dit een belangrijk onderwerp vindt.

Geschiedenis
Het is al weer een paar jaar geleden, dat onder vele protesten, waaronder die van de CDA-fractie in de gemeenteraad, de huisartsenpost in Hellevoetsluis werd gesloten. En nog steeds houdt dit onderwerp de gemoederen in heel Hellevoetsluis bezig. Niet alleen het verdwijnen van de huisartsenpost maar ook de hele situatie rondom de spoedeisende hulp baart ons grote zorgen.
“Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten” verder lezen