Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

De Gemeenteraad houdt zich op dit moment (“rond de zomer”) ook druk bezig met deMeerjarenbegroting 2017-2020. De CDA-Fractie in de Gemeenteraad heeft daarom deze Zomernota 2016 uitgebracht, met daarin de kaders voor deze begroting.

Het CDA stelt met voldoening vast dat de samenleving hoe langer hoe meer een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis. We denken dan aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente initieert, brengt partijen bijeen, coördineert en faciliteert en de samenleving denkt mee en komt met initiatieven. Dit spreekt het CDA bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de school, de kerk, de buurt of andere netwerken. Dat geeft voldoening, plezier, betrokkenheid, trots.

We zien die actievere rol op verschillende fronten. Om een paar te noemen: bij het ontwikkelen van de visie op het winkelcentrum en bij de uitvoering ervan; bij allerlei ontwikkelingen op recreatief niveau, bij evenementen, bij het aantrekkelijker maken van de Vesting, bij het ontwikkelen van een visie op Kunst en Cultuur; bij het ontwikkelen van een visie op de leefbaarheid van een buurt en bij de uitvoering daarvan, buurtaanpak, buurtpreventie, buurtbemiddeling.
En we zien het ook in het Sociale Domein waar veel inwoners en organisaties betrokken zijn bij beleidsontwikkelingen rond mantelzorgers, vrijwilligers, minimabeleid of thema’s als eenzaamheid, schuldhulpverlening.  Maar, cruciaal is de rol van de samenleving als het gaat om de uitvoering. Dan wordt er een beroep gedaan op ons allemaal, tenminste als we het belangrijk vinden om iedereen mee te laten doen, lid te laten zijn van de gemeenschap die Hellevoetsluis heet, je daarin thuis te voelen. Dat sociale aspect, waarin respect en solidariteit belangrijke waarden zijn, zorgt pas echt voor de menselijke maat.
“Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat” verder lezen

Wijzigingen in Bestuur

In de Bestuursvergadering van 26 september jl. zijn de bestuursfuncties als volgt (her-)verdeeld:
CDA VoorzitterVoorzitter:  Hans Meerman  (in functie gekozen door de leden in 2014)

 

Meiling_Marco kleinSecretaris:  Marco Meiling, bestuurslid sinds 5 juli 2016

 

2013 CDA GerVPenningmeester:  Ger Verkoijen, bestuurslid sinds september 2010

 

Verder informatie vindt U op de pagina: Bestuur
(Ger Verkoijen, 29 sep 2016)

Ledenvergadering Benoemt nieuw bestuurslid

Op de Algemene Leden Vergadering, die op 5 juli jl werd gehouden, is Marco Meiling benoemd tot nieuw bestuurslid. Wij verwelkomen, als bestuur, Marco van harte. Hij heeft er zin in! Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken, uitgezonderd die van voorzitter, opnieuw worden verdeeld.
(Ger Verkoijen, 11 september 2016)

CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC

De gemeenteraad heeft op 7 juli besloten om alle ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele komst van een AZC in Hellevoetsluis stop te zetten. IBH en VVD hebben door middel van een motie het onderzoek beëindigd. Ook de komende jaren steunen IBH en de VVD geen AZC, ongeacht de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Inbreng CDA 7 juli door fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem 

Met teleurstelling heeft de CDA-fractie kennis genomen van de door de VVD en IBH ingediende motie. De CDA-fractie is namelijk voorstander van een humaan beleid en dat betekent dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, opgevangen dienen te worden. Natuurlijk is opvang in de buurt van het land van herkomst de beste oplossing, maar als die buurlanden geen opvang meer kunnen bieden en al veel meer gedaan hebben dan je redelijkerwijs van hen zou mogen verwachten, en de vluchtelingen trekken verder, naar het veilige Europa, dan vang je die vluchtelingen op. Dan draag je daar je steentje aan bij. Dan neem je je verantwoordelijkheid.

Toen in augustus 2015 het aantal vluchtelingen fors begon op te lopen, zijn wij gaan denken aan een motie, die we met alle andere fracties gezamenlijk zouden kunnen indienen en waarin wij als Hellevoetse gemeenteraad duidelijk zouden aangeven dat ook wij onze verantwoordelijkheid willen  nemen. Dat heeft na veel overleg en zinvolle bijdragen van alle fracties, zeker ook van de VVD- en van de IBH-fractie geleid tot de motie die op 16 september 2015 unaniem is aangenomen en die als leidraad heeft gediend voor alle verdere stappen van het college.

Je denkt dan dat je die weg ook verder samen zult bewandelen. Daar is met de motie van IBH en VVD een eind aan gekomen. Zij trekken de stekker eruit.

De CDA-fractie betreurt die stap ten zeerste. Wij hadden heel graag een AZC gehad, op een goede locatie, met een veilige verkeerssituatie voor de inwoners van het AZC en voor alle andere weggebruikers, en we hadden zo graag die mensen en kinderen een humane opvang willen bieden, met goed onderwijs voor de kinderen, met een goede begeleiding, met de vele vrijwilligers die al klaar staan om de mensen onze taal te willen leren, met zorg voor degenen die door de ellende van de oorlog en het wegvluchten daarvan met trauma’s zitten. Wij hadden dat ook echt goed kunnen bieden. De wethouder Zorg en Onderwijs was er klaar voor.

Onze fractie had al vanaf het begin bezwaren tegen de gekozen voorkeurslocatie vanwege onder andere de verkeersveiligheid. Om die reden wilden we dan ook graag een andere locatie onderzoeken. Bijvoorbeeld de oude locatie en het perceel tussen de Hellevoetse Achterweg en de Fazantenlaan.

Dat gaat nu niet door. En ja, wij betreuren het zeer dat we die humane opvang nu niet kunnen bieden. Want, wat is nu precies het verschil met de situatie in september? Is de oorlog daar gestopt? Is het geweld verminderd? Zijn er geen over-, overvolle kampen meer in de naburige landen?

Volgens de UNHCR verbleven begin 2016 bijna 5 miljoen Syriërs in Turkije, Libanon, Irak en Jordanië, vaak in erbarmelijke omstandigheden, kinderen al jaren geen onderwijs. Er komen nog steeds vluchtelingen Europa binnen. Vluchtelingen die regelrecht uit Syrië komen of uit de kampen. Er zijn afspraken gemaakt om te voorkomen dat velen van hen de boot zouden nemen en jammerlijk zouden verdrinken, en dat heeft tot nu de grotere stroom inderdaad doen afnemen, maar de situatie daar is er nog steeds niet menselijker op geworden.

AZC’s die een humane opvang kunnen bieden blijven nog steeds nodig. Wij hadden dat kunnen bieden. Wij betreuren deze motie van IBH en VVD dan ook enorm en zullen die dus ook absoluut niet steunen.

In september 2015 was Hellevoetsluis de eerste gemeente op Voorne-Putten die aangaf een verantwoordelijkheid te hebben in de gezamenlijke taak die de gemeenten in Nederland hebben ten aanzien van opvang van vluchtelingen. Brielle bood kort daarop 72-uurs opvang aan en heeft nu aangeboden extra statushouders te willen opnemen. Westvoorne heeft eveneens aangeboden extra statushouders op te nemen. Nissewaard heeft een Aanvullende Vluchtelingen Opvang (AVO). En wat biedt Hellevoetsluis, die in september zo duidelijk aangaf een verantwoordelijkheid hierin te hebben, nu uiteindelijk aan? Helemaal niets?

Van Rijkswege is aangegeven dat de noodopvang zal worden afgebouwd. Noodopvang hoeft niet perse te betekenen dat de huisvesting slecht is. Dat kan voorkomen, maar het hoeft niet. Het betreft veelal een gebrek aan voorzieningen, zoals scholen. Daarom wordt de noodopvang steeds verder afgebouwd. En daarom zijn die AZC’s die wel voorzieningen in de buurt hebben, ook nog steeds nodig. Wij hadden zo’n AZC kunnen bieden.

De huidige voorkeurslocatie aan de Hellevoetse Achterweg scoort uit oogpunt van verkeersveiligheid niet goed. Vanuit de omwonenden zijn er ook veel bezwaren tegen deze locatie. Voor de hand liggend was dan geweest, als men écht gewild had, dat er dan aan het college de opdracht was gegeven om een andere, meer geschikte locatie te onderzoeken. Het is duidelijk dat dié wil bij twee partijen binnen onze raad heeft ontbroken.

Wel zijn we blij met de heel kleine handreiking die gedaan is door IBH, namelijk dat de discussie over het huisvesten van mogelijkerwijs meer statushouders in een volgende commissievergadering  aan de orde kan komen.

Tegenvoorstel andere partijen

Als reactie op de motie van de VVD en IBH hebben we een ander voorstel ingediend. Hierin hebben we gevraagd om met de staatssecretaris in overleg te gaan. Dit om de niet-getoetste aannames van de twee grootste partijen te toetsen en te kijken welke vorm van opvang in Hellevoetsluis gewenst is. Helaas hebben we hier geen meerderheid voor weten te halen.

Aan het einde van de discussie heeft de CDA-fractie haar waardering en dank uitgesproken richting de burgemeester en de ambtelijke organisatie. We stellen de grote inzet van burgemeester Junius in deze zeer op prijs. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest, maar zij is dat met grote inzet blijven doen. Ook gaat onze dank uit naar de vele ambtenaren die bezig geweest zijn met dit traject, vooral degenen die zich vrijwillig hebben aangeboden om mee te helpen. Wij hebben fantastische voorlichtingsbijeenkomsten gehad die in een goede sfeer zijn verlopen en dat is zeker ook te danken geweest aan de grote inzet van deze ambtenaren. Zij hebben in het hele communicatieproces een bijzonder belangrijke rol vervuld, ook een heel professionele rol.

Motie AZC 1a

Motie AZC 1b

Motie AZC 2a\Motie AZC 2b

 

 

AZC: Gemeenteraad komt terug op eerder besluit

Afgelopen donderdag 7 juli hebben VVD- en IBH-fractie gezamenlijk een motie ingediend, waarover in bijgaand persbericht (2016 Geen azc in Hellevoetsluis) wordt gesproken. De overige fracties, waaronder het CDA, waren fel tegen, maar VVD en IBH vormen met z’n tweeën een ruime meerderheid en zo is de motie aangenomen.
Was de reden, die bij het indienen van de motie werd gegeven, terecht en verstandig?
Ik probeer de lezers op de hoogte te houden.
(GV, 9 juli 2016)

Update 

Voorjaars Algemene Leden Vergadering

Op 5 juli a.s. zal de Afdeling CDA-Hellevoetsluis haar Voorjaars-ALV houden.
De agenda zal bestaan uit 4 belangrijke zaken, te weten:
1. Het afsluiten van verenigings-jaar 2015. Zowel het Verslag van de Secretaris als van de Penningmeester zal door de leden moeten worden goedgekeurd, zodat het Bestuur décharge kan worden verleend over het haar gevoerde beleid.
2. Het Bestuur heeft een lid bereid gevonden om als kandidaat-bestuurslid voorgedragen te worden.
3. Dit is het moment, ook voor Wethouder en Fractie, om met de leden in gesprek te gaan over het wel en wee van Hellevoetsluis op politiek gebied. Waar staan we? Zijn we nog op CDA-koers?
4. We willen van de gelegenheid gebruik maken om in CDA-verband (alvast) afscheid te nemen van Jelle Rijkeboer, die ons in september a.s. zal gaan verlaten.

Deze ALV zal worden gehouden in de (kleine) zaal van het Droogdok.
Als Bestuur hopen we vele leden te mogen ontmoeten, zodat een levendige en brede discussie gevoerd kan worden.
De Leden ontvangen binnenkort (rond 13 juni a.s.) de Officiële Uitnodiging met de stukken.
(Ger Verkoijen, 6 juni 2016)

Wisseling van de wacht bij CDA-fractie

Jelle Rijkeboer
Jelle Rijkeboer

CDA-raadslid Jelle Rijkeboer verlaat per 22 september 2016 de gemeenteraad van Hellevoetsluis. De maand daarop gaat Jelle trouwen met zijn Belgische verloofde. Zij hebben ervoor gekozen om in België te gaan wonen. “Het was voor ons geen eenvoudige beslissing om in België te gaan wonen, omdat het beëindigen van het raadslidmaatschap hier onlosmakelijk mee is verbonden. Voor de beslissing is dan ook niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Jelle.

Johan Lubbers
Johan Lubbers

Volgens de kieswet komt de eerstvolgende kandidaat van de kieslijst-2014 van het CDA als eerste in aanmerking om de vrijkomende positie binnen de Raad in te nemen. Johan Lubbers, derde op die lijst, heeft zich daartoe bereid verklaard.

De voorzitter van CDA Hellevoetsluis, Hans Meerman, reageert als volgt: “We vinden het jammer, dat Jelle de Hellevoetse politiek gaat verlaten. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van het CDA en hij sprak daarin vooral jongeren aan. We zijn ervan overtuigd, dat Johan moeiteloos de vacante positie zal innemen, omdat hij al sinds 2002 actief is in de Hellevoetse politiek als raadscommissielid voor het CDA.”
Fractievoorzitter Cilia Meerman: “Mede namens onze steunfractie kan ik zeggen, dat we het ontzettend jammer vinden, dat Jelle ons gaat verlaten. Met groot enthousiasme en jeugdige flair was hij een zeer gemotiveerd raadslid en een geweldige collega. Met veel plezier hebben we de afgelopen jaren samengewerkt en dat zullen we het komende half jaar natuurlijk ook nog blijven doen. Johan en ik hebben al vele jaren goed samengewerkt; daarom kijken we er naar uit om die samenwerking deze periode als raadsfractie voort te zetten.”
“Natuurlijk had ik graag mijn termijn afgemaakt. Ik hoop dat de kiezers mijn besluit begrijpen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier hard gewerkt voor Hellevoetsluis. Ook het resterende half jaar blijf ik dit met volle overtuiging doen”, aldus Jelle.

Wethouder wil meer uitgaansvoorzieningen voor jongeren

Het CDA zet zich al jaren in voor meer uitgaansgelegenheden voor jongeren. Het Algemeen Dagblad schreef hier vanmorgen uitgebreid over. Cilia Meerman en Jelle Rijkeboer hebben de wethouder hier al vaak over bevraagd. Na de begrotingsbehandeling van dit jaar heeft de wethouder toegezegd zich sterk te maken voor meer uitgaansgelegenheden in de Vesting. Voor meer achtergronden, klik hier. In het Algemeen Dagblad van donderdag 12 november staat hierover het volgende:

image

Begroting 2016 unaniem aangenomen

Op donderdag 5 november is tijdens een lange dag van 10.00 uur tot 19.00 uur de concernbegroting 2016-2019 behandeld. De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft de concernbegroting 2016 unaniem vastgesteld. En, zoals gebruikelijk, is de meerjarenbegroting 2017-2019 voor kennisgeving aangenomen.

De algemene beschouwingen zijn het hoogtepunt van het politieke jaar en ook dit keer heeft onze fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem het CDA-geluid goed laten horen in de raadszaal.

De CDA-bijdrage in eerste termijn is hier te vinden.

Rode draad in onze bijdrage is de CDA-visie op een samenleving in beweging. Deze visie vindt u hier.

Wij hebben aandacht gevraagd voor een heel scala aan onderwerpen. Hieronder hebben we die concrete speerpunten bij elkaar gezet, aangevuld met de reactie van het college. Bij sommige punten is een aparte link voor extra toelichting of meer achtergrondinformatie. De moties waaraan het CDA heeft meegewerkt staan onderaan dit artikel. 

Sluitende begroting

De begroting 2016 is sluitend en ook in meerjarenperspectief gezien (2016-2019) is er een structureel sluitende begroting! Onze complimenten.

Dienstverlening

Op het gebied van communicatie met burgers is het CDA al enkele jaren kritisch. Te vaak horen wij van hen dat er niet of pas in een laat stadium wordt gereageerd op een mondeling of schriftelijk verzoek. Dat MOET beter. Toegezegd is daar scherper op te letten.

Uitgaansmogelijkheden jongeren in de Vesting

Het CDA wil dat er in de Vesting ook uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren. In de huidige visie op de Vesting worden jongeren doorverwezen naar de discotheek (die niet doorgaat!!) en de Kerkstraat wordt meer ingericht voor een 30+ publiek. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om een actualisatie van de Visie. De wethouder heeft dit toegezegd. Hier leest u meer erover.

Gratis bewaakte fietsenstalling in het winkelcentrum

Het CDA heeft een motie ingediend voor een gratis bewaakte fietsenstalling. De motie is door de raad aangenomen en het college gaat ermee aan de slag. Meer lezen over deze motie, klik hier.

Snelle busverbinding Hellevoetsluis-Station Schiedam Centrum

Tijdens de campagne heeft Jelle Rijkeboer gepleit voor een spitsbus naar Schiedam Centrum. Dit jaar hebben we hier aandacht voor gevraagd tijdens de algemene beschouwingen. Voor meer informatie over de spitsbus, klik hier.

Woningbouw

Bij de woningbouw hebben we gepleit voor het bouwen van woningen met een eigentijds zorgaanbod ter vervanging van de huidige verzorgingstehuizen.

En we hebben gevraagd inzicht te krijgen in het aanbod van sociale huurwoningen. Als er tekorten zijn, zien wij daar graag oplossingen voor. Dat overzicht is toegezegd.

CDA-verkeersmeldpunt

Vanuit het CDA-verkeersmeldpunt zijn enkele lastige kruisingen naar voren, waarvoor we aandacht hebben gevraagd. De door ons genoemde fietsovergangen bij de Oostdijk zijn nu veiliger gemaakt.

Duurzaamheid

Stappen op het gebied van duurzaamheid en bescherming van de natuur zijn in het kader van goed rentmeesterschap erg belangrijk. Daarom steun voor de motie: Gebruik en inzet aardwarmte

De HAP en spoedeisende hulp op Voorne-Putten

We maken ons zorgen over de spoedeisende hulp op Voorne-Putten en het verdwijnen van de huisartsenpost uit Hellevoetsluis. We hebben het college gevraagd de ongewenste effecten te blijven monitoren en bij de verantwoordelijken hiervoor aandacht te blijven vragen. Dit is toegezegd.

Zwembad

We hebben de wens naar voren gebracht voor een multifunctioneel zwembad dat past bij de eisen van deze tijd en de vele, verschillende doelgroepen. Het college gaat hiermee aan de slag.

Extra financiële ondersteuning kinderen

De aanvullende ondersteuning van Stichting Leergeld met betrekking tot kinderen kan mooi betrokken worden bij de PvdA motie: Kindpakket, die wij dan ook mee ingediend hebben. Deze motie is aangenomen en overgenomen door het college.

Stageplekken en werkervaringsplaatsen

Te vaak krijgen jongeren tegenwoordig bij het solliciteren te horen dat men liever iemand met ervaring ziet, maar als iedere potentiële werkgever dat zegt, kan een jongere nooit ervaring opdoen. Stageplekken en werkervaringsplaatsen vormen dan een mogelijkheid om dat probleem te doorbreken. Het CDA is blij met de initiatieven van het college op dit gebied.

Stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis

We ondersteunen ook initiatieven die mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie weer aan een baan helpen. Daarom waren we mee indiener van de PvdA-motie: stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis. Het college heeft aangegeven daar verder onderzoek naar te doen en heeft gevraagd de motie voorlopig terug te trekken. Daar zijn alle indieners mee akkoord gegaan.                                .

Integraal Kindcentrum

Het CDA staat achter uitbreiding van het IKC-concept (Integraal Kindcentrum) naar de Kooistee. We hebben gevraagd de besluitvorming met betrekking tot een nieuw IKC voor de scholen in Nieuw-Helvoet nu de allerhoogste prioriteit te geven, met name vanwege de onaanvaardbare staat van onderhoud van De Brug. Dit is toegezegd.

Wegwerken taalachterstand

Het is belangrijk als kinderen met een taalachterstand al jong Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgen om zo snel mogelijk hun taalachterstand weg te werken. Het CDA is daarom blij met de realisering van een regionale klas voor anderstaligen, bijvoorbeeld omdat zij instromen vanuit een ander land zoals vluchtelingen en nieuwkomers.

Vluchtelingenopvang

Onlangs heeft de raad unaniem een op initiatief van het CDA opgestelde motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt zich in te zetten voor structurele opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis. Het is fijn dat zoveel verschillende maatschappelijke partners zich al bereid hebben getoond om mee te helpen bij de opvang, zoals de Kerken en Vluchtelingenwerk.

Cultuurhuis

2016 is het jaar van het Cultuurhuis. Nav onze vragen geeft het college aan dat de bibliotheek eerst aan de slag gaat met de Bieb op School, maar dat daarna het Cultuurhuis een feit zal worden. Deze vertraging zal niet ten koste gaan van de andere partners.

IJsbaan

Binnenkort komen er in onze Vestinghaven een zestal historische zeilschepen te liggen. Voor komende maand willen we als raad graag een ijsbaan in de Vesting.  Daartoe zijn wij mede-indieners van de  motie: IJsbaan Vesting. Het college zegt toe hier mee aan de slag te gaan.

Moties

Motie gratis bewaakte fietsenstalling

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 05 november 2015, aan de orde zijnde de algemene beschouwingen n.a.v. de concernbegroting 2016-2019

Overwegende dat:

 • de raad en het college het fietsgebruik willen stimuleren;
 • veel Hellevoeters met de (elektrische) fiets naar het winkelcentrum de Stuytse Hoeck willen gaan;
 • de meeste fietsendiefstal op het winkelcentrum plaats vindt;
 • dit aantal het afgelopen jaar weer flink is gestegen;
 • er op dit moment geen bewaakte fietsenstalling is;
 • de aantrekkelijkheid om naar het winkelcentrum te gaan wordt vergroot door de aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling;
 • een bewaakte fietsenstalling als één van de mogelijkheden in de nieuwe visie op het winkelcentrum wordt genoemd;
 • het huidige stallen van fietsen vaak een rommelige indruk maakt;
 • een bewaakte fietsenstalling dit kan voorkomen en daardoor de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum wordt vergroot;
 • verschillende actoren zoals de winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren hier belang bij hebben;
 • de Participatiewet mogelijkheden biedt om de bewaakte fietsenstalling te bemensen met vrijwillige inzet;

Is van mening dat:

 • Hellevoeters hun fiets veilig moeten kunnen stallen op het winkelcentrum de Struytse Hoeck;
 • een bewaakte fietsenstalling daarvoor een goede oplossing is;
 • deze stalling gratis moet zijn;
 • alle belanghebbenden een rol hebben bij een bewaakte fietsenstalling;
 • de gemeente de bewaakte fietsenstalling in beginsel niet moet exploiteren;

Verzoekt het college om:

 • vanuit haar regierol samen met belanghebbenden te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een gratis, bewaakte fietsenstalling op winkelcentrum de Struytse Hoeck.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie, ‘Ieder kind verdient een gelijke kans, ook in Hellevoetsluis’

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 5 november, sprekende over de begroting 2016,

Daarom pleiten wij voor een kindpakket met voorzieningen bijvoorbeeld in natura of in de vorm van vouchers.

Constaterende dat.

 • In het VN kinderrechten verdrag staat: Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn  lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en de staat moet hen daarbij ondersteunen.
 • Eén op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede;
 • Volgens onderzoek van de kinderombudsman uit 2013 veel kinderen het gevoel hebben niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn;
 • Gemeenten een belangrijke rol hebben in de bestrijding van armoede;
 • De gemeente Hellevoetsluis ondersteunt kinderen die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum via het Sport- en Cultuurfonds, maar dat deze kinderen jaarlijks maximaal 300,- euro kunnen ontvangen voor zaken als een museumbezoek, schoolreisje of een sportvereniging.
 • De kinderombudsman in zijn onderzoeksrapport ‘Kinderen in armoede’ in 2013 heeft geadviseerd een kindpakket in te voeren. Dit pakket bevat tenminste de meest noodzakelijke behoefte voor kinderen, aangevuld met zaken om mee te doen in de samenleving; denk hierbij aan een stel winter- en zomerkleding, bibliotheekpas en vouchers voor zwemlessen (abc diploma), muzieklessen etc.
 • De kinderombudsman in 2014 de handreiking ‘effectief kindgericht armoedebeleid’ beschikbaar heeft gesteld aan Nederlandse gemeenten. Deze handreiking bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede voorbeelden (uit Den Haag, Zoetermeer en Tilburg) hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het inrichten van  gemeentelijk armoedebeleid.
 • Er van het rijk in 2016 100 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget armoedebeleid, met de nadrukkelijke aanbeveling aan gemeenten om dit geld te besteden aan kinderen in arme gezinnen, en dit ook geldt voor Hellevoetsluis

Van mening dat:

 • Kinderen die opgroeien in armoede een slechte maatschappelijke start maken en dit onacceptabel is,
 • Dat het Sport & Cultuurfonds niet voldoende is om te voorkomen dat kinderen buitengesloten worden,
 • Ieder kind ongeacht het inkomen van de ouders volwaardig mee moet kunnen doen op alle vlakken van het leven,
 • Dat deze bescherming van kinderen tegen armoede moet gelden voor alle kinderen van nul tot achttien jaar.

Verzoekt het college:

 • De rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar komen in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de bestrijding van armoede, en de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede,
 • In samenwerking met relevante organisaties en scholen een volwaardig kindpakket te ontwikkelen volgens de aanbevelingen uit het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de kinderombudsman; kinderen en jongeren actief betrekken in het samenstellen van dit kindpakket
 • Het kindpakket uiterlijk vanaf 1 April 2016 aan te bieden aan alle kinderen van nul tot achttien jaar die in armoede leven; dit zijn kinderen van ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm, en/of die in een traject van WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) of MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) zitten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie begroting: stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis

De raad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2015

Overwegende dat:

 • De gemeente Hellevoetsluis een verantwoordelijkheid heeft om initiatieven te nemen, die leiden tot meer kansen op de arbeidsmarkt en daartoe ook middelen heeft gekregen vanuit de Participatiewet;
 • Er in Hellevoetsluis veel mensen zijn, die niet meer aan de slag komen waardoor de structuur uit hun leven is verdwenen en zij noodgedwongen doelloos op de bank zitten;
 • Werkeloosheid in Hellevoetsluis onder verschillende groepen mensen een structureel probleem is;
 • Een Loopbaancentrum in regionaal verband kansen kan geven aan genoemde doelgroepen en hier reeds in 2013 een aanzet voor gedaan is;
 • Er een positief effect uit gaat om bedrijven te belonen als zij oog hebben voor mensen die moeilijk aan de slag komen en de bedrijven daarmee te stimuleren om mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook oudere werkelozen, in dienst te nemen;
 • Jongeren extra kansen te bieden om verder bij te scholen en daarmee betere kansen op de arbeidsmarkt te verkrijgen.
 • Hier landelijk positieve voorbeelden zijn, zoals:                                                                                                                        *de Prestatieladder Socialer Ondernemen: een beloning voor bedrijven die oog hebben voor mensen die moeilijk aan het werk komen en daar op een duurzame en goede wijze invulling aan geven, door het behalen van een certificaat.                                       *en de Startersbeurs voor jongeren in Flevoland.
 • gesprekken met ondernemers, leden van de Economische raad, jongerenwerk, werkcoaches en onderwijsinstellingen hebben opgeleverd, dat er voldoende kansen zijn om een concreet aanbod te doen.

Is van mening dat:

 • De gemeente een verantwoordelijkheid heeft om zowel het bedrijfsleven als werkzoekenden te stimuleren in het scheppen van meer kansen op de arbeidsmarkt onder meer door het bieden van maatwerk.

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheden te onderzoeken om voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een op maat gerichte flexibele Startersbeurs, beschikbaar te stellen, zodat zij de mogelijkheid hebben om bij te scholen en dit terug te koppelen;.
 • Voorstellen te doen om ondernemers te stimuleren, mee te doen aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en bedrijven, die het certificaat behalen vanuit de gemeente in het zonnetje te zetten.
 • Het initiatief Loopbaancentrum op de agenda te plaatsen in regionaal verband en informeren bij de andere gemeenten op Voorne Putten, wat de stand van zaken is van het initiatief en dit terug te koppelen in commissieverband.

En gaat over tot de orde van de dag,