Brief van Sybrand Buma over het Oekraïne-referendum

brief-buma-referendum Er wordt veel gepraat en geschreven over het associatieverdrag met Oekraïne: Moet het wel of niet getekend worden?
In bijgevoegde brief geeft Sybrand Buma een uitleg over het standpunt van het CDA in deze kwestie. Moet de uitslag van dit raadgevend
referendum genegeerd worden, waarmee het vertrouwen in de politiek nog verder wordt geschaad? Of moet gehoor worden gegeven aan de wens van 61% van de 4 miljoen kiezers die voor hebben gestemd?
Ikzelf neem geen standpunt in (al heb ik wel mijn eigen mening), maar het leek mij goed, om deze brief van Buma op onze website te plaatsen.
(Ger Verkoijen, 4 nov 2016)

Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

De Gemeenteraad houdt zich op dit moment (“rond de zomer”) ook druk bezig met deMeerjarenbegroting 2017-2020. De CDA-Fractie in de Gemeenteraad heeft daarom deze Zomernota 2016 uitgebracht, met daarin de kaders voor deze begroting.

Het CDA stelt met voldoening vast dat de samenleving hoe langer hoe meer een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis. We denken dan aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente initieert, brengt partijen bijeen, coördineert en faciliteert en de samenleving denkt mee en komt met initiatieven. Dit spreekt het CDA bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de school, de kerk, de buurt of andere netwerken. Dat geeft voldoening, plezier, betrokkenheid, trots.

We zien die actievere rol op verschillende fronten. Om een paar te noemen: bij het ontwikkelen van de visie op het winkelcentrum en bij de uitvoering ervan; bij allerlei ontwikkelingen op recreatief niveau, bij evenementen, bij het aantrekkelijker maken van de Vesting, bij het ontwikkelen van een visie op Kunst en Cultuur; bij het ontwikkelen van een visie op de leefbaarheid van een buurt en bij de uitvoering daarvan, buurtaanpak, buurtpreventie, buurtbemiddeling.
En we zien het ook in het Sociale Domein waar veel inwoners en organisaties betrokken zijn bij beleidsontwikkelingen rond mantelzorgers, vrijwilligers, minimabeleid of thema’s als eenzaamheid, schuldhulpverlening.  Maar, cruciaal is de rol van de samenleving als het gaat om de uitvoering. Dan wordt er een beroep gedaan op ons allemaal, tenminste als we het belangrijk vinden om iedereen mee te laten doen, lid te laten zijn van de gemeenschap die Hellevoetsluis heet, je daarin thuis te voelen. Dat sociale aspect, waarin respect en solidariteit belangrijke waarden zijn, zorgt pas echt voor de menselijke maat.
“Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat” verder lezen

Wijzigingen in Bestuur

In de Bestuursvergadering van 26 september jl. zijn de bestuursfuncties als volgt (her-)verdeeld:
CDA VoorzitterVoorzitter:  Hans Meerman  (in functie gekozen door de leden in 2014)

 

Meiling_Marco kleinSecretaris:  Marco Meiling, bestuurslid sinds 5 juli 2016

 

2013 CDA GerVPenningmeester:  Ger Verkoijen, bestuurslid sinds september 2010

 

Verder informatie vindt U op de pagina: Bestuur
(Ger Verkoijen, 29 sep 2016)

Ledenvergadering Benoemt nieuw bestuurslid

Op de Algemene Leden Vergadering, die op 5 juli jl werd gehouden, is Marco Meiling benoemd tot nieuw bestuurslid. Wij verwelkomen, als bestuur, Marco van harte. Hij heeft er zin in! Op de eerstvolgende bestuursvergadering zullen de bestuurstaken, uitgezonderd die van voorzitter, opnieuw worden verdeeld.
(Ger Verkoijen, 11 september 2016)

CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC

De gemeenteraad heeft op 7 juli besloten om alle ontwikkelingen met betrekking tot de eventuele komst van een AZC in Hellevoetsluis stop te zetten. IBH en VVD hebben door middel van een motie het onderzoek beëindigd. Ook de komende jaren steunen IBH en de VVD geen AZC, ongeacht de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Inbreng CDA 7 juli door fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem 

Met teleurstelling heeft de CDA-fractie kennis genomen van de door de VVD en IBH ingediende motie. De CDA-fractie is namelijk voorstander van een humaan beleid en dat betekent dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, opgevangen dienen te worden. Natuurlijk is opvang in de buurt van het land van herkomst de beste oplossing, maar als die buurlanden geen opvang meer kunnen bieden en al veel meer gedaan hebben dan je redelijkerwijs van hen zou mogen verwachten, en de vluchtelingen trekken verder, naar het veilige Europa, dan vang je die vluchtelingen op. Dan draag je daar je steentje aan bij. Dan neem je je verantwoordelijkheid.

Toen in augustus 2015 het aantal vluchtelingen fors begon op te lopen, zijn wij gaan denken aan een motie, die we met alle andere fracties gezamenlijk zouden kunnen indienen en waarin wij als Hellevoetse gemeenteraad duidelijk zouden aangeven dat ook wij onze verantwoordelijkheid willen  nemen. Dat heeft na veel overleg en zinvolle bijdragen van alle fracties, zeker ook van de VVD- en van de IBH-fractie geleid tot de motie die op 16 september 2015 unaniem is aangenomen en die als leidraad heeft gediend voor alle verdere stappen van het college.

Je denkt dan dat je die weg ook verder samen zult bewandelen. Daar is met de motie van IBH en VVD een eind aan gekomen. Zij trekken de stekker eruit.
“CDA teleurgesteld over ontwikkelingen AZC” verder lezen

AZC: Gemeenteraad komt terug op eerder besluit

Afgelopen donderdag 7 juli hebben VVD- en IBH-fractie gezamenlijk een motie ingediend, waarover in bijgaand persbericht (2016 Geen azc in Hellevoetsluis) wordt gesproken. De overige fracties, waaronder het CDA, waren fel tegen, maar VVD en IBH vormen met z’n tweeën een ruime meerderheid en zo is de motie aangenomen.
Was de reden, die bij het indienen van de motie werd gegeven, terecht en verstandig?
Ik probeer de lezers op de hoogte te houden.
(GV, 9 juli 2016)

Update 

Voorjaars Algemene Leden Vergadering

Op 5 juli a.s. zal de Afdeling CDA-Hellevoetsluis haar Voorjaars-ALV houden.
De agenda zal bestaan uit 4 belangrijke zaken, te weten:
1. Het afsluiten van verenigings-jaar 2015. Zowel het Verslag van de Secretaris als van de Penningmeester zal door de leden moeten worden goedgekeurd, zodat het Bestuur décharge kan worden verleend over het haar gevoerde beleid.
2. Het Bestuur heeft een lid bereid gevonden om als kandidaat-bestuurslid voorgedragen te worden.
3. Dit is het moment, ook voor Wethouder en Fractie, om met de leden in gesprek te gaan over het wel en wee van Hellevoetsluis op politiek gebied. Waar staan we? Zijn we nog op CDA-koers?
4. We willen van de gelegenheid gebruik maken om in CDA-verband (alvast) afscheid te nemen van Jelle Rijkeboer, die ons in september a.s. zal gaan verlaten.

Deze ALV zal worden gehouden in de (kleine) zaal van het Droogdok.
Als Bestuur hopen we vele leden te mogen ontmoeten, zodat een levendige en brede discussie gevoerd kan worden.
De Leden ontvangen binnenkort (rond 13 juni a.s.) de Officiële Uitnodiging met de stukken.
(Ger Verkoijen, 6 juni 2016)

Wisseling van de wacht bij CDA-fractie

Jelle Rijkeboer
Jelle Rijkeboer

CDA-raadslid Jelle Rijkeboer verlaat per 22 september 2016 de gemeenteraad van Hellevoetsluis. De maand daarop gaat Jelle trouwen met zijn Belgische verloofde. Zij hebben ervoor gekozen om in België te gaan wonen. “Het was voor ons geen eenvoudige beslissing om in België te gaan wonen, omdat het beëindigen van het raadslidmaatschap hier onlosmakelijk mee is verbonden. Voor de beslissing is dan ook niet over één nacht ijs gegaan”, aldus Jelle.

Johan Lubbers
Johan Lubbers

Volgens de kieswet komt de eerstvolgende kandidaat van de kieslijst-2014 van het CDA als eerste in aanmerking om de vrijkomende positie binnen de Raad in te nemen. Johan Lubbers, derde op die lijst, heeft zich daartoe bereid verklaard.

De voorzitter van CDA Hellevoetsluis, Hans Meerman, reageert als volgt: “We vinden het jammer, dat Jelle de Hellevoetse politiek gaat verlaten. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de zichtbaarheid van het CDA en hij sprak daarin vooral jongeren aan. We zijn ervan overtuigd, dat Johan moeiteloos de vacante positie zal innemen, omdat hij al sinds 2002 actief is in de Hellevoetse politiek als raadscommissielid voor het CDA.”
Fractievoorzitter Cilia Meerman: “Mede namens onze steunfractie kan ik zeggen, dat we het ontzettend jammer vinden, dat Jelle ons gaat verlaten. Met groot enthousiasme en jeugdige flair was hij een zeer gemotiveerd raadslid en een geweldige collega. Met veel plezier hebben we de afgelopen jaren samengewerkt en dat zullen we het komende half jaar natuurlijk ook nog blijven doen. Johan en ik hebben al vele jaren goed samengewerkt; daarom kijken we er naar uit om die samenwerking deze periode als raadsfractie voort te zetten.”
“Natuurlijk had ik graag mijn termijn afgemaakt. Ik hoop dat de kiezers mijn besluit begrijpen. De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier hard gewerkt voor Hellevoetsluis. Ook het resterende half jaar blijf ik dit met volle overtuiging doen”, aldus Jelle.

Wethouder wil meer uitgaansvoorzieningen voor jongeren

Het CDA zet zich al jaren in voor meer uitgaansgelegenheden voor jongeren. Het Algemeen Dagblad schreef hier vanmorgen uitgebreid over. Cilia Meerman en Jelle Rijkeboer hebben de wethouder hier al vaak over bevraagd. Na de begrotingsbehandeling van dit jaar heeft de wethouder toegezegd zich sterk te maken voor meer uitgaansgelegenheden in de Vesting. Voor meer achtergronden, klik hier. In het Algemeen Dagblad van donderdag 12 november staat hierover het volgende:

image