CDA-bijdrage Gemeente-Begroting 2019

Op donderdag 8 november 2018 werd in de Raad van Hellevoetsluis de volgende bijdrage geleverd bij de behandeling van de Gemeente-Begroting.

—–

Voor ons ligt de Begroting 2019-2022, de eerste Begroting van het nieuwe College, een begroting die gebaseerd is op het Collegeprogramma dat als titel heeft meegekregen: SAMEN DOEN. Een concept dat het CDA, dat zelf als verkiezingsprogramma had “Samen maken we Hellevoetsluis”, natuurlijk bijzonder aanspreekt.
Samen: inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente. Uitgaan van de kracht van de samenleving. Samen gaan voor een Hellevoetsluis waar iedereen zich veilig voelt en waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Dat Samen staat er niet voor niets. Vanuit de samenleving zelf zijn er de laatste jaren al heel mooie initiatieven ontstaan, zoals Buurtbemiddeling, Buurtpreventie, allerlei activiteiten in een buurt, maar ook is er vanuit de samenleving goed ingehaakt op projecten die de gemeente gestart is, zoals Fijn je te zien en het JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht). Wat een geweldige impuls een project kan krijgen als er vanuit de gemeente en de samenleving samengewerkt wordt, laat bv. Revitalisatie Winkelcentrum Struytse Hoeck zien. We hopen natuurlijk dat die trend zich de komende jaren steeds verder zal voortzetten. Het eerste grote initiatief is al gestart: het participatietraject Gebiedsvisie Hellevoetsluis-zuidoost, tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn, waar ontwikkelingen gepland staan op het gebied van verkeer (de Patatweg), duurzaamheid (Zonneveld Farm Frites), economie (uitbreiding Farm Frites) en woningbouw (de Akkerranden). Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij uitgebreid betrokken en krijgen volop de gelegenheid om hierin niet alleen mee te praten maar ook mee te doen. Samen met de ondernemer heeft de gemeente hierbij de regierol. Een goed initiatief met een heel mooi participatieproces!

Ik loop nu de verschillende programma’s door.
1. Bestuur en organisatie.
Vorige week heeft deze raad unaniem een motie aangenomen om: 1. Vooruitlopend op het formele raadsbesluit tot beëindiging van de WOV (Werkorganisatie Voorne) met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden ter uitvoering van die WOV stop te zetten en alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn; MAAR 2. Juist op inhoud de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking tussen de 3 gemeenten op Voorne voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren. Het CDA realiseert zich dat hiermee wel duidelijk is aangegeven welke richting we niet uit moeten gaan, maar dat nog niet duidelijk is aangegeven welke richting dan wel. Daarover zijn wij momenteel in overleg met de andere twee gemeenten en we hopen natuurlijk dat we daar met elkaar uitkomen, zodat er gezamenlijk een nieuwe richting aangegeven kan worden. Inmiddels hebben we begrepen dat de Brielse Raad daar nog wat meer tijd voor nodig heeft en daar hebben we begrip voor. De Westvoornse raad heeft aangegeven 12 november met een richtinggevende motie te komen. Eind oktober heeft de CDA-fractie Hellevoetsluis daarbij al wel aangegeven dat haar voorkeur uitgaat naar het scenario van een bestuurlijke fusie op termijn, met een maatwerktraject daar naar toe. Vooral dat maatwerktraject biedt kansen om met nieuw elan de samenwerking voort te zetten en te intensiveren.
Samen doen! Dat geldt ook voor de samenwerking op Voorne Putten waarbij we, als we werkelijk iets voor elkaar willen krijgen bij MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag), Provincie en Rijk, gezamenlijk zullen moeten optrekken. We hebben grote waardering voor onze ambtelijke organisatie die alles de afgelopen periode goed draaiende heeft weten te houden, onderwijl de aansluiting van Oudenhoorn bij Hellevoetsluis goed opgevangen heeft, terwijl de aanvankelijk gedachte WOV (Werk Organisatie Voorne) een niet mis te verstane hoeveelheid extra werk gegeven heeft. Chapeau!
Het college heeft een aantal topprioriteiten benoemd, waar ik per programma kort op zal ingaan.
Topprioriteit: een Hellevoetsluis waarin iedereen zich veilig voelt, om te wonen, werken, leven. Het CDA kijkt uit naar het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Het is goed dat alle veiligheidsaspecten daarin in kaart gebracht worden, waardoor de ook minder zichtbare zoals huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig aangepakt kunnen worden en er goede (na)zorg geboden kan worden. We zijn verheugd dat er nu samen met de andere twee gemeenten op Voorne een plan van aanpak ligt voor personen met verward gedrag en voor onderliggende, niet direct zichtbare, vormen van ondermijnende criminaliteit. We stemmen in met beleidsoptie F, verbeterplan archief en informatiebeheer.

2. Leven.
Alle inwoners doen mee aan de samenleving en zijn zo gezond, gelukkig, veilig en zelfstandig mogelijk. Met z’n allen proberen we een echte samenleving te creëren waarin iedereen mee doet, een inclusieve samenleving, een samenleving waarin men oog heeft voor elkaar en elkaar ondersteunt wanneer dat nodig is. Dat kan alleen wanneer we dat Samen doen. Er zijn inmiddels allerlei projecten waarin dat vorm krijgt. Ik noemde al Fijn je te zien, een project dat eenzaamheid wil tegengaan. Het CDA is verheugd dat we samen met de andere gemeenten op Voorne werken aan een dementie-vriendelijke samenleving, waardoor deze kwetsbare groep meer mee kan doen. Voor hen is het ook goed te weten dat ze kunnen rekenen op steun van de gemeente als het ondanks de eigen netwerken niet lukt zonder extra hulp, en dat indien nodig intensievere (zwaardere) zorg op maat beschikbaar is. Het is goed als mensen dat weten; dat geeft zekerheid en rust en draagt daarmee bij aan een gevoel van veiligheid. In dat kader is een goede huisvesting ook van zeer groot belang. Vooral voor kwetsbare mensen moeten er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. We zijn erg benieuwd naar de innovatieve woonvormen voor kwetsbare jongeren. Topprioriteit in dit programma luidt: Investeren in gelijke kansen voor kinderen. Dat is het CDA uit het hart gegrepen. Het is zo belangrijk dat zo jong mogelijk al bij kinderen die een achterstand dreigen op te lopen, goed gekeken wordt hoe dat komt, wat de best passende hulp zou kunnen zijn en dat die hulp vervolgens zo snel en zo integraal mogelijk gegeven wordt. Daarom zijn we enthousiast dat het college zo stevig investeert in het Samen Doen. Investeert in een nauw contact met de kinderopvang, de scholen en het passend onderwijs, om zo op het snijvlak van onderwijs en zorg Samen te werken en steeds meer Samen op te trekken. De eerste mooie resultaten van deze inspanningen hebben wij onlangs zelf kunnen zien bij ons bezoek in het kader van de pilot IKC (Integraal Kind Centrum) aan de Bremstraat. Voor een vervolg daarop zijn in ieder geval de volgende beleidsopties noodzakelijk: extra inzet schoolmaatschappelijk werk, de pilot die betrekking heeft op het IKC in de Bremstraat, en de uitrol voor de andere IKC’s. We ondersteunen die dan ook van harte. Evenals trouwens de beleidsopties Onderhoud speeltoestellen, Uitvoering van de crisiswet “Wet Tijdelijk Huisverbod”, en Inzet methodiek “Pak je kans”. Wij zijn blij met de acties die de gemeente onderneemt i.v.m. aanpassing van de opheffingsnorm om basisschool de Hoorn voor Oudenhoorn te behouden.
Wij staan volledig achter beleidsoptie Schuldhulpverlening volgens het concept van een Brede Aanpak Achterliggende Schuldproblemen (BAAS). Er zit een curatief aspect bij, maar het is vooral op preventie gericht. Wat zou het mooi zijn als de rechter daardoor geen dure bewindvoerders meer zou hoeven aan te stellen. Want wat een leed daaruit voort kan vloeien, hebben we voor het zomerreces maar al te goed gezien. Deze voorbeelden van een sterke inzet aan de voorkant, gericht op preventie, zijn als het ware voorlopers van een nieuwe en spannende ontwikkeling in het Sociale Domein: vanuit het maatwerk voor onze inwoners waar we als CDA natuurlijk altijd zo stevig voor gepleit hebben, gaan naar een volgende fase, namelijk die van preventie en algemene voorzieningen. De noodzaak mag helder zijn, de gemeente ontvangt 13,5 miljoen euro voor het sociaal domein. De uitgaven zijn 30,4 miljoen. En de landelijke trend en verwachting is, dat de kosten in het sociaal domein de komende jaren alleen nog maar fors zullen toenemen. We moeten dus wel een doorontwikkeling maken, willen we de dure zorg die toch ook altijd nog wel gegeven zal moeten worden, op termijn nog kunnen blijven betalen. Maar we realiseren ons ook dat de resultaten van die doorontwikkeling pas op middellange en lange termijn zichtbaar worden. Het CDA ziet de plannen van het college m.b.t. deze doorontwikkeling graag tegemoet.
Cultuur, onmisbaar, verrijkend en samenbindend. Een mooi, nieuw project daarbij is het Muzieknetwerk Hellevoetsluis voor muziek voor alle kinderen op alle basisscholen. Het is fantastisch dat voor dit mooie project muziekverenigingen, individuele musici, muziekdocenten en koren de handen ineengeslagen hebben en dit Samen hebben opgepakt. Een mooi, al veel langer bestaand project komt van Stichting Dogma, dat tal van activiteiten ontplooit op het gebied van kunst en cultuur voor kinderen, jongeren, volwassenen en kunstenaars met een beperking. Een inclusieve gemeenschap waar creativiteit het samenbindend middel is. Het CDA staat achter de ontwikkeling en herinrichting van het Marinekwartier, met een breed stadsmuseum, eveneens een topprioriteit. We hebben al eerder aangegeven de stimulerings-subsidie te ondersteunen, maar wat de investeringssubsidie betreft horen we eerst graag van het college de laatste stand van zaken: hoe ver is de stichting daar zelf mee? Wat zijn de verwachtingen van het college m.b.t. de fondsenwerving? De beleidsoptie m.b.t. ontwikkelingen gesubsidieerde instellingen ondersteunen we.
3. Werken.
Lokale werkgelegenheid en bereikbaarheid zijn van cruciaal belang voor het verder ontwikkelen van Hellevoetsluis. Sterker nog, dat was destijds de voornaamste reden om Kickersbloem3 te gaan ontwikkelen: eigen werkgelegenheid en vermindering van de uitgaande pendel. Ook nu is het een van de topprioriteiten. Om een aantrekkelijk en onderscheidend bedrijventerrein te zijn of te worden, moet echt stevig ingezet worden op innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en gastvrijheid. We begrijpen het standpunt van de wethouder dat de eerste prioriteit nu ligt op de verkoop van de kavels, maar we willen toch een pleidooi houden voor de mogelijkheid om op KB3 betaalbare bedrijfsunits te bouwen voor start-ups en kleine ondernemers. Met name bij de start-ups denken we aan studenten die bv. als ZZP-er zelf graag en met allerlei innovatieve ideeën aan de slag willen. Wat ons betreft had deze topprioriteit wel een ambitieuzere formulering mogen krijgen: KB3 ontwikkelen tot een innovatief en duurzaam bedrijventerrein. Bereikbaarheid blijft een essentieel punt. Dat bepaalt voor ondernemers in hoge mate de aantrekkelijkheid om zich te vestigen op een bedrijventerrein. Het is goed als daar op allerlei manieren, bij allerlei overheden en andere partners steeds weer aandacht voor gevraagd wordt. Zeker nu de Blankenburgtunnel gaat komen die als er niets aan de N57 gedaan wordt voor enorme stagnatie gaat zorgen. Wat betreft de werkgelegenheid hebben wij twee vragen: aangegeven wordt dat er stevig wordt ingezet om ook de mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt mee te laten profiteren van de aantrekkende markt. Onze eerste vraag: Hebben die pogingen al enigszins succes? Een tweede vraag betreft de Nieuwkomers. Vaak hebben zij in het land van herkomst al een opleiding en/of werk gehad, maar spelen er nu andere zaken die een belemmering kunnen vormen. Slaagt u erin om ook deze mensen te koppelen aan zinvol werk? En tenslotte kijken we met belangstelling uit naar de nieuwe inzichten m.b.t. Social Return of Investment van het college.
4. Wonen.
We zijn benieuwd naar de nieuwe regionale Woonvisie en naar de nieuwe regionale woningmarkt-afspraken in de regio Rotterdam. Maar op voorhand willen we al aangeven dat we de gemiddelde wachttijd van 50 maanden voor een Sociale huurwoning echt veel en veel te lang vinden. Onze starters vertrekken dan. Die jonge mensen zijn we dan kwijt. We verwachten dat dit probleem aangepakt gaat worden in de nieuwe woonvisie. Gewoon omdat het onze ambitie zou moeten zijn om onze mensen, onze jongeren binnen een paar maanden aan een betaalbaar huis te kunnen helpen. Het CDA is blij dat Hellevoetsluis zich gaat aansluiten als pilotgemeente bij het project Next Generation Woonwijken. De komende periode gaat er heel veel gebeuren op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en programmering. Dat is heel mooi, maar ook hard nodig: we hebben aan woningbouw wel wat in te halen. Belangrijk pluspunt is daarbij de integrale benadering: naast fysieke randvoorwaarden zoals inrichting, schone lucht, inspelen op klimaatverandering, enz. ook meteen zorgen voor een goede buitenruimte die uitnodigt tot ontmoeting, buiten spelen of een ommetje maken, Samen dingen te doen zoals het aanleggen van bij- en vlindervriendelijke buurttuinen. In nieuwe wijken worden alleen nog woningen gebouwd zonder gasaansluiting. Topprioriteit bij dit programma is: Maatregelen nemen voor energietransitie en CO2-reductie. De gemeente stimuleert het gebruik van zonnepanelen. Er komen meer oplaadpunten voor elektrisch vervoer. Deze maand gaat de energiesafari van start in de wijk De Struyten. Het CDA is ingenomen met al dit soort maatregelen, maar we realiseren ons ook dat er nog veel gedaan moet worden op dit gebied. Een schone, kwalitatief goede en toekomstbestendige leefomgeving is bepalend voor de leefbaarheid. Belangrijk daarbij is een goed beheer en onderhoud. Dat is dit jaar nogal grillig geweest. Gelukkig heeft er de laatste maanden een flinke inhaalslag plaatsgevonden en gaat de buitenruimte er weer netjes uit zien. Bij de buurtaanpak wordt een aantal knelpunten in een buurt integraal aangepakt. Mooi voorbeeld daarbij is het project Ploegschaar. Het CDA is blij dat het college ons voorstel heeft overgenomen om dit project te beschouwen als een buurtaanpak. Een buurtaanpak+ nog wel. De gebruikers van de Ploegschaar willen graag een buurtgebouw om hun activiteiten voor de buurt te behouden, de gemeente wil ook graag de buitenruimte verbeteren en de leefbaarheid in de buurt vergroten. Door dit alles te combineren ontstaat er een win-win situatie, een nieuw, energiezuinig gebouw, en een buitenruimte met meer groen, meer mogelijkheden voor sport en ontmoeting, en zo ingericht dat overtollig regenwater goed wordt afgevoerd. Gebruikers en Buurtbewoners worden weer betrokken bij de verdere invulling ervan. Een mooi project waarin Samen wordt opgetrokken en waarbij het sociale aspect en het fysieke hand in hand gaan.
5. Middelen.
De Topprioriteit voor dit programma luidt: Bouwen aan een economisch en maatschappelijk sterk Hellevoetsluis, door een solide financieel beleid. De Begroting 2019 en de meerjarenbegroting laten een positief resultaat zien. Dat is inclusief alle beleidsopties. Een heel mooi resultaat. Het geeft aan dat de gemeente beschikt over een gezonde financiële structuur. Onze complimenten. Ook trouwens voor de heldere uiteenzettingen en goede leesbaarheid.

Tenslotte willen we onze dank uitspreken aan allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze begroting. Dank ook voor de uitgebreide en duidelijke beantwoording van de vele vragen. Onze griffie willen we graag bedanken voor de prima ondersteuning in het afgelopen jaar. We wensen college en ambtelijke organisatie veel succes met de uitvoering van de plannen uit deze Begroting.
(nov-2018, Cilia Meerman-van Benthem)