We laten de Buffel niet zinken

Blijft De Buffel het “Vlaggenschip” van Hellevoetsluis of gaat het, figuurlijk gezegd, naar de haaien. Dat is in feite het onderwerp waar het om draait. Het museumschip is in januari en februari drie keer besproken: in commissie ZWO, commissie AZM en in de raad. Het CDA is blij dat de Buffel behouden blijft voor Hellevoetsluis. In dit artikel leest u het standpunt van het CDA tijdens de drie vergaderingen.

Commissie ZWO op 25-01-2018

Het is nog maar enkele jaren geleden dat het voormalige pronkstuk van de Koninklijke Marine met veel tromgeroffel naar Hellevoetsluis is gehaald. En we waren samen met vele andere burgers van Hellevoetsluis blij dat dit historische schip in onze Vesting kwam te liggen. Het past goed in de maritieme geschiedenis van onze Vestingstad. De CDA -fractie vindt het dan ook geweldig dat er zoveel bevlogen vrijwilligers zijn die hun tijd en energie willen steken in het behoud en beheer van dit schip. En die daarom de Stichting Ramtorenschip de Buffel hebben opgericht. Tezamen met de Bernisse en De Noordhinder vormen deze drie schepen een mooie museumkade.

Als we de Vesting vergelijken met de Vesting van pakweg 25 jaar terug, dan mogen we trots zijn op de resultaten die nu bereikt zijn. Maar, de Vesting is nog niet af. Er blijft een probleem met de attractiviteit van het totale rondje om de Haaven en het Groote Dok. Slechts bij zeer bijzondere evenementen zoals de Vestingdagen, wanneer er zo’n 100.000 mensen of meer in een weekend rondlopen en er verschillende extra attracties zijn, vinden bezoekers het leuk en de moeite waard om dat hele rondje af te leggen. In de meeste gevallen gebeurt dat echter niet of nauwelijks. De CDA-fractie vindt het daarom belangrijk dat het hele gebied aan de kant van de Museumkade en het Droogdok aantrekkelijker gemaakt wordt.

Het concept beleidsplan Saluut! Marinekwartier Hellevoetsluis schetst daarvoor naar de mening van het CDA een mooi perspectief. Goede samenwerking tussen de verschillende musea is hierbij een harde voorwaarde. Dat die samenwerking tot heel leuke initiatieven kan leiden, blijkt wel uit het voorproefje afgelopen zaterdag van de BibberGriezelTocht die op zaterdag 10 februari is gehouden.

In dat beleidsplan Saluut! Marinekwartier speelt de Buffel een belangrijke rol: niet zozeer als piratenschip, maar wel als een schip dat een belangrijke functie heeft als museum, educatief centrum en historisch kenniscentrum in samenhang uiteraard met de andere culturele en/of historische bezienswaardigheden. Het is één van de pronkstukken. Bij het wegvallen van de Buffel komt het hele beleidsplan op losse schroeven te staan.

Al deze overwegingen maken dat de CDA-fractie de Buffel graag wil behouden en ook bereid is daarvoor een structureel bedrag aan subsidie te betalen.

Maar, er is ook een punt van zorg. Hellevoetsluis kan het zich simpelweg niet veroorloven onverwachts met grote financiële tegenvallers geconfronteerd te worden. Dat is de reden dat ook de CDA-fractie aangedrongen heeft op een gedegen bedrijfsplan. Dat ligt er momenteel niet. Dat maakt de besluitvorming op dit moment lastig. Het is goed dat er inmiddels een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden door een extern deskundige, Marinco Survey BV te Rotterdam, op verzoek van Stichting Ramtorenschip Buffel te Hellevoetsluis. Dat geeft klip en klaar aan dat de Stichting bij aankoop van de Buffel meteen al met flinke onderhoudsachterstanden geconfronteerd wordt die èn veel eigen inzet vragen èn tot hoge kosten leiden. Bepaald geen goede uitgangspositie. Bovendien zien we toch ook verschillende risico’s: bv te rooskleurige financiële inschattingen, onverwachte tekortkomingen of te weinig menskracht voor het vele extra onderhoudswerk of een samenwerking die moeizaam of niet gaat lopen, enz enz. Dat soort tegenvallers die natuurlijk financiële consequenties hebben kan de Stichting zelf niet opvangen en de gemeente eerlijk gezegd ook niet.

Daarom hebben wij enkele vragen:

  1. Een gedegen bedrijfsplan vinden we absoluut noodzakelijk. Wanneer zou zo’n bedrijfsplan gereed kunnen zijn? Is daar enig zicht op?
  2. Als aangegeven zou kunnen worden dat op redelijk korte termijn zo’n bedrijfsplan er zal zijn, is Rotterdam dan wellicht bereid die deadline van 1 maart met enkele maanden op te schuiven?
  3. Als we nu zouden besluiten om akkoord te gaan met een structurele subsidie van €60.000,- mits er op korte termijn een gedegen bedrijfsplan komt, zeg voor de Zomernota, wat zouden daar de consequenties van kunnen zijn?
  4. Wat is de laatste stand van zaken m.b.t. de financiën?

Commissie AZM op 01-02-2018 (verkorte versie)

Het rapport van Marino Survey BV geeft duidelijk aan dat de Buffel zeker gezien de leeftijd van het schip (bijna 150 jaar), is naar hun mening in redelijke tot goede conditie is. Het grootste probleem zit hem in het dek en dat zou met een dekzeil en een aantal reparaties opgevangen kunnen worden.

Wat betreft de kosten daarvan, in ZWO heeft de wethouder aangegeven dat de Stichting zelf wil proberen de aanschaf van het dekzeil en bijbehorende kosten te financieren, maar dat zij wel op korte termijn geld nodig hebben, bv door fondsen. Dat vinden wij fantastisch.

Het is goed dat het college heeft aangegeven om de Stichting, als zij dat op prijs zou stellen, eventueel te ondersteunen bij het schrijven van dat bedrijfsplan. Ook heeft het college aangegeven om alle invloed aan te wenden om samen met de Stichting fondsen te vinden. Het CDA is bereid om de Stichting de helpende hand te bieden voor de aankoop van het dekzeil, bv door het geld voor te schieten door een lening of anderszins.

Raad op 08-02-2018

In beide vorige commissievergaderingen heeft de CDA-fractie aangegeven dat de Buffel heel goed past in de maritieme geschiedenis van onze Vestingstad. In het beleidsplan Saluut! Marinekwartier Hellevoetsluis wordt een aantrekkelijk perspectief geschetst om de attractie van het gebied aan de kant van de Museumkade en het Droogdok te vergroten. De Buffel speelt hierin een belangrijke rol. Sterker nog, zonder Buffel komt het hele beleidsplan op losse schroeven te staan.
Een andere belangrijke voorwaarde is dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de verschillende musea. Daarom vinden wij een gedegen bedrijfsplan noodzakelijk. Daarmee wordt de samenwerking echt structureel gemaakt en vastgelegd. Het college heeft al aangegeven dat zo’n plan er voor de Zomernota zou kunnen zijn en dat is ook nog eens schriftelijk bevestigd.

De CDA -fractie vindt het fantastisch dat een aantal bevlogen vrijwilligers van de Buffel met elkaar de Stichting Ramtorenschip de Buffel heeft opgericht om de Buffel te behouden en samen met nog vele andere vrijwilligers ook het beheer van de Buffel op zich wil nemen. Het rapport van Marino Survey BV geeft duidelijk aan dat de Buffel zeker gezien de leeftijd van het schip (bijna 150 jaar oud), naar hun mening in redelijke tot goede conditie is. Het grootste probleem zit hem in het dek en dat zou met de aanschaf van een dekzeil en een aantal reparaties, die voor het merendeel door de eigen mensen uitgevoerd kunnen worden, goed opgevangen kunnen worden.

Door het college is aangegeven dat de Stichting zelf wil proberen de aanschaf van het dekzeil en de bijbehorende kosten te financieren, bv door fondswerving. Dat vinden wij fantastisch. Maar om die fondswerving te laten slagen, moet het schip wel in bezit zijn van de Stichting en ook door de Stichting worden onderhouden. Daarom is de CDA-fractie bereid om akkoord te gaan met die onontkoombare beleidsoptie van €60.000,-. Verder hebben wij in de vorige vergadering al aangegeven het belangrijk te vinden de Stichting te steunen bij het bijeen krijgen van geld om dat dekzeil zo snel mogelijk aan te schaffen. Daarom willen wij het college vragen om in overleg te treden met Stichting Ramtorenschip Buffel om gezamenlijk te bekijken wat de meeste kans van slagen heeft om het de Stichting mogelijk te maken dat dekzeil aan te schaffen en daar een terugkoppeling van te geven bij de Zomernota. Om die reden zijn wij mede-indiener van de motie ‘Laat de Buffel niet zinken’.

Uitslag

Het voorstel “Instemmen met onontkoombare beleidsoptie ten behoeve van de exploitatie van de Buffel” is unaniem aangenomen en ook de motie is aangenomen met 21 stemmen voor en slechts 2 stemmen tegen. Dat betekent dat de Buffel behouden blijft voor Hellevoetsluis.

Cilia Meerman-van Benthem