Geld voor Cultuurplein, maar betere toegang Brielse Poort nodig

Eind januari en begin februari 2018 spraken de commissies WWR, AZM en de raad over het geld dat nodig voor een Cultuurplein op de Opzoomerlaan. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt beschikbaar gesteld door de raad. We zijn bovendien we mede-indiener van de motie Stadspark, waarin het college o.a. wordt opgedragen om voor de begrotingsbehandeling 2019 te komen met een plan voor een tweede ingang in de buurt van de Brielse Poort voor fietsers, voetgangers en rolstoelhouders/ scootmobielen.

Commissie WWR op 24-01-2018

De CDA-fractie heeft tijdens de informatieavonden geluisterd naar de de plannen om te komen tot een nieuwe inrichting van een deel van de Opzoomerlaan tussen de twee verhogingen inclusief het plein. Wij vinden die plannen zeer geslaagd. Het plein wordt veel toegankelijker en het krijgt een belangrijke plek in de openbare ruimte. Het geheel krijgt een mooie, gezellige en groene uitstraling en de historische panden komen veel meer tot hun recht.

  • Een vraagje m.b.t. de bomen:  er moeten 10 st worden gekapt (€1500,-) en er kunnen 12 st worden gehandhaafd (gesnoeid/belucht €1800,- ). Is het niet mogelijk die 10 bomen te verplaatsen, dit mede gezien het feit dat er 28 nieuwe nodig zijn?
  • De afwikkeling van het verkeer, de auto die daar te gast is en slechts stapvoets mag rijden, zal even wennen zijn en moet natuurlijk heel goed aangegeven worden en gehandhaafd, maar dan zal het ongetwijfeld veiliger worden voor het langzaam verkeer. Hoe de voetganger, de fietser en de scootmobiel zich onderling zullen gaan verhouden, is nog wel een punt van aandacht.
  • We willen nog wel terugkomen op een eerder door ons gestelde vraag: wanneer wordt onderzocht hoe de ingang tot de Vesting, de doorgang dus door de Brielse Poort, veiliger gemaakt kan worden voor fietsers, wandelaars, rolstoelhouders, enz.
  • Het aantal parkeerplaatsen neemt iets af; daarom is het op zich goed dat degenen die hun auto kwijt willen naar de Koningskade geleid worden. Meestal is daar nog wel parkeergelegenheid, maar niet bij piekbelasting. Hoe wil men het dan oplossen?
  • De achterkant van het Cultuurhuis en de Affuitenloods krijgen een betere uitstraling en nodigen daarmee ook uit om er naar toe te gaan. Ook hier een vraag: wanneer men die achterkant van het Cultuurhuis daadwerkelijk verder wil gaan ontwikkelen, het zogenaamde stadspark, wil men daar dan ook het Bomvrij Hospitaal bij  betrekken? Het zou fantastisch zijn als dat weer een belangrijke rol zou kunnen gaan spelen bij bv muziekevenementen voor onze jongeren.

Wij hebben uiteraard ook kennis genomen van het financieringsvoorstel en kunnen daar mee instemmen.

Commissie AZM op 1-02-2018

In deze vergadering is uitsluitend gesproken over één aspect van dit raadsvoorstel. Namelijk:

  •  een krediet van € 175.000,- beschikbaar te stellen voor de herinrichting van buitenruimte van de Affuitenloods en verdere uitvoering te geven aan de herinrichting van het Cultuurplein e.o.
  • in te stemmen met de opvoering van een onontkoombare beleidsoptie ad € 5.621,– in de Zomernota 2018/ (meerjaren-)begroting 2019.
  • in te stemmen met de overheveling van € 75.000,– uit het krediet ‘Stadspark’ ten behoeve van de uitvoering Cultuurplein.

De discussie in AZM ging over het laatste gedachtestreepje: de overheveling van van €75.000,– uit het krediet ‘Stadspark’ ten behoeve van de uitvoering Cultuurplein. Sommige commissieleden dachten dat dit niet correct was. De CDA-fractie is steeds van mening geweest dat dit wel degelijk mogelijk is en heeft dat ook beargumenteerd. Verdere discussie vindt plaats tijdens de raadsvergadering.

Raad op 9-02-2018

De CDA-fractie staat achter de plannen m.b.t. de herinrichting van het Cultuurplein e.o. Ze zien er mooi uit. Wij steunen ook de herinrichting van de toegang naar de wallen. De financiële constructie die nu gekozen is voor deze verfraaiing van de  aansluiting op de wallen, kunnen wij volledig onderschrijven. Er ligt nu immers een duidelijk plan aan ten grondslag.

Verder zijn we erg blij met de mededeling van de wethouder in WWR dat momenteel onderzocht wordt om ook het Bomvrij Hospitaal op te knappen. Het is een grote en al zeer langlopende wens van het CDA om deze plek die zo uitermate geschikt is voor allerlei evenementen, met name ook voor jongeren, zodanig op te knappen dat hij ook weer daarvoor gebruikt kan worden. We blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Tot slot de toegang tot de Vesting voor fietsers, voetgangers en rolstoelhouders/scootmobielen: de Brielse Poort is voor deze doelgroep een bijzonder gevaarlijke plek. Van verschillende kanten hebben wij signalen gekregen dat degenen die tot deze doelgroep behoren die toegang tot de Vesting mijden, hem te gevaarlijk vinden. Wij kunnen ons dat goed voorstellen. Reeds meerdere keren hebben we daar aandacht voor gevraagd en we zijn blij dat nu gestart is met een onderzoek. Een brug die uitkomt op de Wallen zonder trap met een verantwoorde helling zou echt een uitkomst zijn. Bovendien laat zo’n oplossing de Brielse Poort zelf intact. En dat zou vanuit historisch oogpunt gezien heel mooi zijn.

Er moet nu echt op korte termijn naar een goede oplossing gezocht worden en daarom zijn we graag mede-indiener van de motie Stadspark, waarin het college o.a. opgedragen wordt om voor de begrotingsbehandeling 2019 te komen met een plan om een tweede ingang in de buurt van de Brielse Poort voor fietsers, voetgangers en rolstoelhouders/scootmobielen te realiseren.

Uitslag

Het raadsvoorstel is met grote meerderheid aangenomen; de fracties van IBH, VVD, CDA en D’66 stemden voor, PvdA en GroenLinks waren tegen. De motie is unaniem aangenomen.

Cilia Meerman-van Benthem