Bestemmingsplan Kickersbloem 3 besproken

Na vele jaren van inhoudelijke discussie heeft de commissie Wonen, Werken & Recreatie het bestemmingsplan voor Kickersbloem 3 besproken. Insprekers, bezwaarschriften, onderzoeken, hoorzittingen, plangroepen en een politieke discussie, het is allemaal onderdeel van het voorbereidingsproces dat nu de laatste fase is ingegaan. Het CDA is altijd positief kritisch geweest. Mede door de jarenlang inzet van vele CDA-fracties hebben we nu het plan dat voor ons ligt. Volgende week worden de financiën behandeld in de commissie Algemene Zaken & Middelen. Hierbij de bijdrage van de fractie tijdens de behandeling van in de commissie WWR.

Vaststellen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3, Beeldkwaliteitsplan KB3 en Exploitatieplan KB3

Het is goed dat het vaststellen van bovengenoemde plannen nu eindelijk op de agenda staan. Het betreft hier een bedrijventerrein dat een grote impuls kan geven aan de lokale en regionale werkgelegenheid. De afgelopen jaren is heel hard aan deze plannen gewerkt, niet alleen door het college en de ambtelijke organisatie, hoewel zij natuurlijk het leeuwendeel voor hun rekening genomen hebben, maar ook door vele betrokkenen en belangstellenden en door commissie- en raadsleden.

De eerstgenoemde groep heeft dat gedaan door in te spreken bij commissievergaderingen, toelichtingen te geven tijdens hoorcommissies , maar ook – en dat is toch wel uitzonderlijk – door een bijdrage te leveren in de projectgroepen. Deze participatie van burgers bij het tot stand komen van een belangrijk Bestemmingsplan was nieuw en heeft naar de mening van het CDA een duidelijk positief effect gehad met betrekking tot de kwaliteit van het plan en het draagvlak ervoor.

De raads- en commissieleden hebben op velerlei manieren input kunnen geven oa door te participeren in een werkgroep en door verhelderende vragen te stellen tijdens die hoorcommissies.

Het doet ons goed om te zien dat veel van wat tijdens dat inspreken of bij die hoorcommissies naar voren gebracht werd, een plek heeft gekregen in het uiteindelijke bestemmingsplan, zoals dat nu voor ons ligt. Als voorbeeld wil ik noemen de borging van de landschappelijke inpassing , ihb van de aanleg en instandhouding van groen en water. Was dat in het ontwerpbestemmingsplan slechts via de privaatrechtelijke weg geborgd, in dit voorliggende bestemmingsplan heeft dat zowel een privaatrechtelijke als een publiekrechtelijke borging gekregen. Het eerste via de zogenaamde kavelpaspoorten, het tweede door het specifiek opnemen van regels in het bestemmingsplan.

Andere voorbeelden betreffen de borging van het eindbeeld (de zogenaamde groene randen) en van het groen bij de gefaseerde ontwikkeling van Kickersbloem 3. Het uitgangspunt om te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing van dit bedrijventerrein is hiermee zeker gesteld.

Vorig jaar hebben we in de werkgroep uitvoerig gesproken over wat voor soort bedrijven we willen toestaan op het nieuwe bedrijventerrein. Dat heeft geresulteerd tot het toestaan van bedrijven van maximaal categorie 4.1 en 4.2. Bedrijven die het meest milieuoverlast veroorzaken, worden uitgesloten door middel van een algemene verbodsbepaling. Dit zijn bedrijven die vallen onder het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen), geluidzoneringplichtige inrichtingen en m.e.r. (milieu effect rapportage) – of m.e.r. beoordelingsplichtige inrichtingen. Bovendien moeten bedrijven voldoen aan geur-criteria volgens gemeentelijk beleid. Bedrijven van categorie 4.1 of 4.2 mogen zich slechts plaatsen aan de binnenkant van het Bedrijventerrein op een stuk grond van maximaal 10 ha.

Tal van onderwerpen, in eerste instantie aangedragen door insprekers en al diegenen die een zienswijze hebben ingediend, hebben een plek gekregen in het thans voorliggende bestemmingsplan. Daarmee is inhoudelijk een kwaliteitsslag gemaakt, is er een heldere borging gekomen die zekerheid biedt voor niet alleen nu, maar ook op termijn. De CDA-fractie is daar blij mee en ondersteunt dan ook genoemde plannen.

Op het financiële aspect komen we volgende week in de commissie AZM terug.

Cilia Meerman-van Benthem

1 gedachte over “Bestemmingsplan Kickersbloem 3 besproken

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.