Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO): extra Raadsvergadering

Op 24 januari 2017 vond een extra raadsvergadering plaats met slechts één punt op de agenda: Opiniërende behandeling van het Bedrijfsplan Voortaan Voorne (inclusief collegebrief).
Dit Bedrijfsplan gaat nader in op de vorming van een Ambtelijke Fusie Organisatie (AFO) van de 3 gemeenten op Voorne: Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
Hieronder volgt de bijdrage van de CDA-fractie mbt dit onderwerp:

“In april 2016 hebben de Hellevoetse raad en de raden van Brielle en Westvoorne hun college opdracht gegeven de ambtelijke fusieorganisatie nader uit te werken in de vorm van een bedrijfsplan. Dit bedrijfsplan ligt nu voor ons. De CDA-fractie vindt het een goed, gedegen en volledig stuk, waarin extra aandacht geschonken wordt aan een aantal belangrijke, maar ook complexe onderwerpen zoals Dienstverlening, Informatisering en Automatisering en Personeel.
Die eerste twee onderwerpen baarden onze fractie grote zorgen, vooral na het bezoek aan de BARgemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk). Dit hebben wij ook tijdens de gemeenschappelijke radenbijeenkomst in oktober 2016 duidelijk naar voren gebracht. Personeel is ook altijd zo’n complex onderwerp, dat bovendien gevoelig ligt. Het doet ons goed te zien dat op deze onderwerpen dieper is ingegaan en dat dit in het bedrijfsplan goed is uitgewerkt. Wat ons ook zeer aanspreekt is de planning, met ingebouwde checks. Het is immers van groot belang dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, voordat de AFO werkelijk van start gaat. Met die checks blijft de druk op de ketel om ervoor te zorgen dat aan de basisvoorwaarden om tot een goede AFO te komen voldaan wordt. Kortom, wij vinden het een goed, zorgvuldig en voldragen bedrijfsplan. Een compliment waard.
In de begeleidende collegebrief stelt ons college dat het gaande de vorderingen in de samenwerking een toenemende kwetsbaarheid in het onderling bestuurlijk samenspel heeft geconstateerd. Het gevolg daarvan is, naar de mening van het college, dat de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking onder druk komt te staan, met als risico dat de beleidsharmonisatie en de organisatieontwikkeling op Voorne (in het licht van de vijf randvoorwaarden van het college) op dit moment onvoldoende verzekerd zijn. Dat is een stevig signaal dat het college hiermee afgeeft. Wij waarderen het dat het college daar open en transparant over is geweest. Het verbazingwekkende was echter dat de begeleidende brieven van de andere colleges daar van afweken. In bijvoorbeeld de brief van Brielle werd hierover niet gerept. Al met al was dat voldoende reden om als Voorns Beraad (de fractievoorzitters van de drie gemeenten op Voorne) hierover met elkaar in gesprek te gaan. Niet zozeer om in te gaan op het verschil tussen die 3 brieven, maar veel meer om te kijken of we elkaar nog steeds zouden weten te vinden om gezamenlijk te gaan voor een heel goede AFO op Voorne”.
Dat is gelukt en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in voorliggende motie:

De Raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 24 januari 2017, sprekend over het bedrijfsplan voor een ambtelijke fusie organisatie ‘Voortaan Voorne’,
Constaterend dat:
– eind 2014 de fractievoorzitters van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, verenigd in het Voorns Beraad, het initiatief hebben genomen om te onderzoeken hoe te komen tot verregaande ambtelijke samenwerking;
– de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in april 2016, naar aanleiding van het rapport “Voortaan Voorne! een verdieping”, de colleges opdracht hebben gegeven de ambtelijke fusieorganisatie nader uit te werken in de vorm van een bedrijfsplan;
– in december 2016 het bedrijfsplan ‘Eenheid in verscheidenheid’ voor een Werkorganisatie Voorne is verschenen;
-de inhoudelijk verschillende aanbiedingsbrieven waarmee de drie colleges het bedrijfsplan aan de Raden hebben aangeboden voor de fractievoorzitters aanleiding is geweest om op 16 januari 2017 bijeen te komen voor nader beraad.

Spreekt als haar mening uit dat:
– het bedrijfsplan ‘Eenheid in verscheidenheid’ voldoet aan de opdracht uit april 2016 en verder in procedure kan worden gebracht richting de ondernemingsraden;
-de betrokkenheid van de raad bij het vervolgproces nadrukkelijk ingevuld dient te worden door de raad regelmatig te informeren over de voortgang en eventuele knelpunten daarin;
– om te komen tot een succesvolle uitvoering van het bedrijfsplan, en daarmee een goed werkende ambtelijke fusie-organisatie, door de drie colleges het werken aan het onderling vertrouwen een absolute voorwaarde is;
– beleidsafstemming op Voorne een belangrijk uitgangspunt is voor het bereiken van efficiency. Gestreefd dient te worden naar uniformering van beleidskaders waar mogelijk, met respect voor de lokale identiteit;
– na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de bestuurlijke toekomst van de gemeenten op Voorne opnieuw onderzocht wordt, waarbij signalen uit de samenleving een belangrijke rol dienen te spelen.

En gaat over tot de orde van de dag.
M.H.C. Bakker Mantjes (D66), H.T. Joosten (PvdA), H. Kap (IBH),

C.M. Meerman van Benthem (CDA), A.J. Spoon (VVD), B. Verschoor (Groen Links).

Op die vijf gedachtestreepjes onder het kopje ‘Spreekt als haar mening uit’ wil ik graag dieper ingaan:
Eerste gedachtestreepje:
De CDA-fractie is van mening dat dit bedrijfsplan een goed, compleet en zorgvuldig opgesteld plan is dat nu verder in procedure gebracht kan worden.
Tweede gedachtestreepje:
Tijdens de bijeenkomst van het Voorns Beraad werd geconstateerd dat het buitengewoon belangrijk blijkt te zijn dat de drie raden tijdig betrokken worden bij de voortgang van het proces, juist als het niet helemaal soepel verloopt.
Derde gedachtestreepje:
Uit het bedrijfsplan blijkt zonder meer dat het een enorme klus is om tot een goede AFO te komen. Dat lukt alleen als het vertrouwen er is dat iedereen dat wil en dat iedereen daar zijn best voor wil doen. Gebleken is uit de bestuur- en vooral de cultuurscan, die zijn uitgevoerd, dat er verschillende overeenkomsten zijn tussen de gemeenten, maar ook flinke verschillen. Het is goed dat dit in kaart is gebracht. Het betekent ook dat men op dat punt alert moet zijn en daar eerlijk en open met elkaar over moet kunnen praten. In de twee afgelopen maanden, tijdens de afronding van het bedrijfsplan, is dat tussen de colleges duidelijke niet helemaal soepeltjes gegaan. Dat betekent dat er nu tijd voor genomen moet worden om dat uit te praten en elkaar weer te vinden en vooral ook moet het vertrouwen weer groeien, dat alle drie de gemeenten echt met elkaar verder willen. En door eensgezind aan de beleidsagenda van Voorne te werken kan daar een impuls aan gegeven worden.
Vierde gedachtestreepje:
Een punt van zorg, niet alleen bij de colleges, maar ook bij de CDA-fractie betrof de beleidsafstemming. Die is niet alleen belangrijk voor het bereiken van efficiency, maar ook voor de kwaliteit. Daar is tijdens het Voorns Beraad uitvoerig over gesproken met een voorbeeld erbij om een en ander concreter te maken. Er bleek duidelijk consensus over te zijn, dat dit een zeer belangrijk punt is, dat we met elkaar moeten zorgen dat die beleidsafstemming succesvol is, en dat daar ook voor ons als Raden een duidelijke opdracht ligt. Het werken met één beleidsagenda Voorne is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarover bestond in brede kring consensus.
Vijfde gedachtestreepje:
Voor deze Raadsperiode 2014-2018 hebben we in juli 2014 afgesproken uit te gaan van drie zelfstandige gemeenten. Een bestuurlijke fusie was daarom niet aan de orde. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Ongetwijfeld zal er in verschillende verkiezingsprogramma’s iets opgenomen worden tav de bestuurlijke toekomst van Voorne. In de volgende raadsperiode zal het gesprek daarover dan ook zeker gevoerd moeten worden. Van belang is de gevoelens van de inwoners, de ondernemers en de maatschappelijke organisaties hierbij te betrekken, zoals staat verwoord in de motie. En het kan ook zijn dat signalen van buitenaf – denk aan de provincie – aanleiding zijn om over die bestuurlijke toekomst met elkaar het gesprek aan te gaan. De CDA-fractie kiest in ieder geval voor de schaal van Voorne. Wij vinden dat een mooie schaal om de taken, die op ons bordje liggen, goed aan te kunnen en toch die korte lijntjes te behouden met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Van een nog grotere schaal zijn wij in ieder geval geen voorstander. Voor nu hopen wij op een goede en succesvolle samenwerking op Voorne.
(einde bijdrage Cilia Meerman – van Benthem, CDA-fractievoorzitter)

Het college heeft aangegeven zich gesteund te voelen door deze motie en de motie dan ook van harte over te nemen.