Begroting 2016 unaniem aangenomen

Op donderdag 5 november is tijdens een lange dag van 10.00 uur tot 19.00 uur de concernbegroting 2016-2019 behandeld. De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft de concernbegroting 2016 unaniem vastgesteld. En, zoals gebruikelijk, is de meerjarenbegroting 2017-2019 voor kennisgeving aangenomen.

De algemene beschouwingen zijn het hoogtepunt van het politieke jaar en ook dit keer heeft onze fractievoorzitter Cilia Meerman-van Benthem het CDA-geluid goed laten horen in de raadszaal.

De CDA-bijdrage in eerste termijn is hier te vinden.

Rode draad in onze bijdrage is de CDA-visie op een samenleving in beweging. Deze visie vindt u hier.

Wij hebben aandacht gevraagd voor een heel scala aan onderwerpen. Hieronder hebben we die concrete speerpunten bij elkaar gezet, aangevuld met de reactie van het college. Bij sommige punten is een aparte link voor extra toelichting of meer achtergrondinformatie. De moties waaraan het CDA heeft meegewerkt staan onderaan dit artikel.

Sluitende begroting

De begroting 2016 is sluitend en ook in meerjarenperspectief gezien (2016-2019) is er een structureel sluitende begroting! Onze complimenten.

Dienstverlening

Op het gebied van communicatie met burgers is het CDA al enkele jaren kritisch. Te vaak horen wij van hen dat er niet of pas in een laat stadium wordt gereageerd op een mondeling of schriftelijk verzoek. Dat MOET beter. Toegezegd is daar scherper op te letten.

Uitgaansmogelijkheden jongeren in de Vesting

Het CDA wil dat er in de Vesting ook uitgaansmogelijkheden zijn voor jongeren. In de huidige visie op de Vesting worden jongeren doorverwezen naar de discotheek (die niet doorgaat!!) en de Kerkstraat wordt meer ingericht voor een 30+ publiek. Het CDA heeft het college daarom gevraagd om een actualisatie van de Visie. De wethouder heeft dit toegezegd. Hier leest u meer erover.

Gratis bewaakte fietsenstalling in het winkelcentrum

Het CDA heeft een motie ingediend voor een gratis bewaakte fietsenstalling. De motie is door de raad aangenomen en het college gaat ermee aan de slag. Meer lezen over deze motie, klik hier.

Snelle busverbinding Hellevoetsluis-Station Schiedam Centrum

Tijdens de campagne heeft Jelle Rijkeboer gepleit voor een spitsbus naar Schiedam Centrum. Dit jaar hebben we hier aandacht voor gevraagd tijdens de algemene beschouwingen. Voor meer informatie over de spitsbus, klik hier.

Woningbouw

Bij de woningbouw hebben we gepleit voor het bouwen van woningen met een eigentijds zorgaanbod ter vervanging van de huidige verzorgingstehuizen.

En we hebben gevraagd inzicht te krijgen in het aanbod van sociale huurwoningen. Als er tekorten zijn, zien wij daar graag oplossingen voor. Dat overzicht is toegezegd.

CDA-verkeersmeldpunt

Vanuit het CDA-verkeersmeldpunt zijn enkele lastige kruisingen naar voren, waarvoor we aandacht hebben gevraagd. De door ons genoemde fietsovergangen bij de Oostdijk zijn nu veiliger gemaakt.

Duurzaamheid

Stappen op het gebied van duurzaamheid en bescherming van de natuur zijn in het kader van goed rentmeesterschap erg belangrijk. Daarom steun voor de motie: Gebruik en inzet aardwarmte

De HAP en spoedeisende hulp op Voorne-Putten

We maken ons zorgen over de spoedeisende hulp op Voorne-Putten en het verdwijnen van de huisartsenpost uit Hellevoetsluis. We hebben het college gevraagd de ongewenste effecten te blijven monitoren en bij de verantwoordelijken hiervoor aandacht te blijven vragen. Dit is toegezegd.

Zwembad

We hebben de wens naar voren gebracht voor een multifunctioneel zwembad dat past bij de eisen van deze tijd en de vele, verschillende doelgroepen. Het college gaat hiermee aan de slag.

Extra financiële ondersteuning kinderen

De aanvullende ondersteuning van Stichting Leergeld met betrekking tot kinderen kan mooi betrokken worden bij de PvdA motie: Kindpakket, die wij dan ook mee ingediend hebben. Deze motie is aangenomen en overgenomen door het college.

Stageplekken en werkervaringsplaatsen

Te vaak krijgen jongeren tegenwoordig bij het solliciteren te horen dat men liever iemand met ervaring ziet, maar als iedere potentiële werkgever dat zegt, kan een jongere nooit ervaring opdoen. Stageplekken en werkervaringsplaatsen vormen dan een mogelijkheid om dat probleem te doorbreken. Het CDA is blij met de initiatieven van het college op dit gebied.

Stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis

We ondersteunen ook initiatieven die mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie weer aan een baan helpen. Daarom waren we mee indiener van de PvdA-motie: stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis. Het college heeft aangegeven daar verder onderzoek naar te doen en heeft gevraagd de motie voorlopig terug te trekken. Daar zijn alle indieners mee akkoord gegaan.                                .

Integraal Kindcentrum

Het CDA staat achter uitbreiding van het IKC-concept (Integraal Kindcentrum) naar de Kooistee. We hebben gevraagd de besluitvorming met betrekking tot een nieuw IKC voor de scholen in Nieuw-Helvoet nu de allerhoogste prioriteit te geven, met name vanwege de onaanvaardbare staat van onderhoud van De Brug. Dit is toegezegd.

Wegwerken taalachterstand

Het is belangrijk als kinderen met een taalachterstand al jong Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) krijgen om zo snel mogelijk hun taalachterstand weg te werken. Het CDA is daarom blij met de realisering van een regionale klas voor anderstaligen, bijvoorbeeld omdat zij instromen vanuit een ander land zoals vluchtelingen en nieuwkomers.

Vluchtelingenopvang

Onlangs heeft de raad unaniem een op initiatief van het CDA opgestelde motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt zich in te zetten voor structurele opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis. Het is fijn dat zoveel verschillende maatschappelijke partners zich al bereid hebben getoond om mee te helpen bij de opvang, zoals de Kerken en Vluchtelingenwerk.

Cultuurhuis

2016 is het jaar van het Cultuurhuis. Nav onze vragen geeft het college aan dat de bibliotheek eerst aan de slag gaat met de Bieb op School, maar dat daarna het Cultuurhuis een feit zal worden. Deze vertraging zal niet ten koste gaan van de andere partners.

IJsbaan

Binnenkort komen er in onze Vestinghaven een zestal historische zeilschepen te liggen. Voor komende maand willen we als raad graag een ijsbaan in de Vesting.  Daartoe zijn wij mede-indieners van de  motie: IJsbaan Vesting. Het college zegt toe hier mee aan de slag te gaan.

Moties

Motie gratis bewaakte fietsenstalling

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 05 november 2015, aan de orde zijnde de algemene beschouwingen n.a.v. de concernbegroting 2016-2019

Overwegende dat:

 • de raad en het college het fietsgebruik willen stimuleren;
 • veel Hellevoeters met de (elektrische) fiets naar het winkelcentrum de Stuytse Hoeck willen gaan;
 • de meeste fietsendiefstal op het winkelcentrum plaats vindt;
 • dit aantal het afgelopen jaar weer flink is gestegen;
 • er op dit moment geen bewaakte fietsenstalling is;
 • de aantrekkelijkheid om naar het winkelcentrum te gaan wordt vergroot door de aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling;
 • een bewaakte fietsenstalling als één van de mogelijkheden in de nieuwe visie op het winkelcentrum wordt genoemd;
 • het huidige stallen van fietsen vaak een rommelige indruk maakt;
 • een bewaakte fietsenstalling dit kan voorkomen en daardoor de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum wordt vergroot;
 • verschillende actoren zoals de winkeliersvereniging en de vastgoedeigenaren hier belang bij hebben;
 • de Participatiewet mogelijkheden biedt om de bewaakte fietsenstalling te bemensen met vrijwillige inzet;

Is van mening dat:

 • Hellevoeters hun fiets veilig moeten kunnen stallen op het winkelcentrum de Struytse Hoeck;
 • een bewaakte fietsenstalling daarvoor een goede oplossing is;
 • deze stalling gratis moet zijn;
 • alle belanghebbenden een rol hebben bij een bewaakte fietsenstalling;
 • de gemeente de bewaakte fietsenstalling in beginsel niet moet exploiteren;

Verzoekt het college om:

 • vanuit haar regierol samen met belanghebbenden te zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een gratis, bewaakte fietsenstalling op winkelcentrum de Struytse Hoeck.

en gaat over tot de orde van de dag.

Motie, ‘Ieder kind verdient een gelijke kans, ook in Hellevoetsluis’

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 5 november, sprekende over de begroting 2016,

Daarom pleiten wij voor een kindpakket met voorzieningen bijvoorbeeld in natura of in de vorm van vouchers.

Constaterende dat.

 • In het VN kinderrechten verdrag staat: Elk kind heeft recht op een levensstandaard die toereikend is voor zijn  lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling. Ouders moeten daarvoor zorgen en de staat moet hen daarbij ondersteunen.
 • Eén op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede;
 • Volgens onderzoek van de kinderombudsman uit 2013 veel kinderen het gevoel hebben niet mee te kunnen doen en buitengesloten te zijn;
 • Gemeenten een belangrijke rol hebben in de bestrijding van armoede;
 • De gemeente Hellevoetsluis ondersteunt kinderen die opgroeien in gezinnen met een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum via het Sport- en Cultuurfonds, maar dat deze kinderen jaarlijks maximaal 300,- euro kunnen ontvangen voor zaken als een museumbezoek, schoolreisje of een sportvereniging.
 • De kinderombudsman in zijn onderzoeksrapport ‘Kinderen in armoede’ in 2013 heeft geadviseerd een kindpakket in te voeren. Dit pakket bevat tenminste de meest noodzakelijke behoefte voor kinderen, aangevuld met zaken om mee te doen in de samenleving; denk hierbij aan een stel winter- en zomerkleding, bibliotheekpas en vouchers voor zwemlessen (abc diploma), muzieklessen etc.
 • De kinderombudsman in 2014 de handreiking ‘effectief kindgericht armoedebeleid’ beschikbaar heeft gesteld aan Nederlandse gemeenten. Deze handreiking bevat tips en adviezen van kinderen en jongeren hoe een gemeente een kindgericht armoedebeleid tot een succes kan maken. Ook bevat het een aantal goede voorbeelden (uit Den Haag, Zoetermeer en Tilburg) hoe kinderen en jongeren betrokken worden bij het inrichten van  gemeentelijk armoedebeleid.
 • Er van het rijk in 2016 100 miljoen euro wordt toegevoegd aan het budget armoedebeleid, met de nadrukkelijke aanbeveling aan gemeenten om dit geld te besteden aan kinderen in arme gezinnen, en dit ook geldt voor Hellevoetsluis

Van mening dat:

 • Kinderen die opgroeien in armoede een slechte maatschappelijke start maken en dit onacceptabel is,
 • Dat het Sport & Cultuurfonds niet voldoende is om te voorkomen dat kinderen buitengesloten worden,
 • Ieder kind ongeacht het inkomen van de ouders volwaardig mee moet kunnen doen op alle vlakken van het leven,
 • Dat deze bescherming van kinderen tegen armoede moet gelden voor alle kinderen van nul tot achttien jaar.

Verzoekt het college:

 • De rijksmiddelen die hiervoor beschikbaar komen in te zetten waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de bestrijding van armoede, en de ondersteuning van kinderen die opgroeien in armoede,
 • In samenwerking met relevante organisaties en scholen een volwaardig kindpakket te ontwikkelen volgens de aanbevelingen uit het rapport ‘Effectief kindgericht armoedebeleid’ van de kinderombudsman; kinderen en jongeren actief betrekken in het samenstellen van dit kindpakket
 • Het kindpakket uiterlijk vanaf 1 April 2016 aan te bieden aan alle kinderen van nul tot achttien jaar die in armoede leven; dit zijn kinderen van ouders met een inkomen tot 120% van de bijstandnorm, en/of die in een traject van WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) of MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) zitten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie begroting: stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis

De raad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op donderdag 5 november 2015

Overwegende dat:

 • De gemeente Hellevoetsluis een verantwoordelijkheid heeft om initiatieven te nemen, die leiden tot meer kansen op de arbeidsmarkt en daartoe ook middelen heeft gekregen vanuit de Participatiewet;
 • Er in Hellevoetsluis veel mensen zijn, die niet meer aan de slag komen waardoor de structuur uit hun leven is verdwenen en zij noodgedwongen doelloos op de bank zitten;
 • Werkeloosheid in Hellevoetsluis onder verschillende groepen mensen een structureel probleem is;
 • Een Loopbaancentrum in regionaal verband kansen kan geven aan genoemde doelgroepen en hier reeds in 2013 een aanzet voor gedaan is;
 • Er een positief effect uit gaat om bedrijven te belonen als zij oog hebben voor mensen die moeilijk aan de slag komen en de bedrijven daarmee te stimuleren om mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook oudere werkelozen, in dienst te nemen;
 • Jongeren extra kansen te bieden om verder bij te scholen en daarmee betere kansen op de arbeidsmarkt te verkrijgen.
 • Hier landelijk positieve voorbeelden zijn, zoals:                                                                                                                        *de Prestatieladder Socialer Ondernemen: een beloning voor bedrijven die oog hebben voor mensen die moeilijk aan het werk komen en daar op een duurzame en goede wijze invulling aan geven, door het behalen van een certificaat.                                       *en de Startersbeurs voor jongeren in Flevoland.
 • gesprekken met ondernemers, leden van de Economische raad, jongerenwerk, werkcoaches en onderwijsinstellingen hebben opgeleverd, dat er voldoende kansen zijn om een concreet aanbod te doen.

Is van mening dat:

 • De gemeente een verantwoordelijkheid heeft om zowel het bedrijfsleven als werkzoekenden te stimuleren in het scheppen van meer kansen op de arbeidsmarkt onder meer door het bieden van maatwerk.

Verzoekt het college:

 • De mogelijkheden te onderzoeken om voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar een op maat gerichte flexibele Startersbeurs, beschikbaar te stellen, zodat zij de mogelijkheid hebben om bij te scholen en dit terug te koppelen;.
 • Voorstellen te doen om ondernemers te stimuleren, mee te doen aan de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en bedrijven, die het certificaat behalen vanuit de gemeente in het zonnetje te zetten.
 • Het initiatief Loopbaancentrum op de agenda te plaatsen in regionaal verband en informeren bij de andere gemeenten op Voorne Putten, wat de stand van zaken is van het initiatief en dit terug te koppelen in commissieverband.

En gaat over tot de orde van de dag,