Begroting 2020: CDA-beschouwing


Onlangs is de Begroting 2020 door de Gemeenteraad goedgekeurd.
Hieronder volgt de beschouwing (commentaar en opmerkingen) van de CDA-fractie:

“De begroting voor 2020, zoals die nu voor ons ligt, is sluitend. Er is 1,4 miljoen uitgetrokken voor de noodzakelijke ontwikkeling en versteviging van de gemeentelijke organisatie en alle beleidsopties uit de Zomernota worden, enigszins verspreid over de komende jaren, gerealiseerd. Daarmee worden vrijwel alle wensen van de CDA-fractie die wij meegegeven hebben tijdens de behandeling van de Zomernota gehonoreerd. Sterker nog, het college trekt zelfs geld uit voor beleidsopties die wij niet of nog niet zo noodzakelijk vonden”.

Voor ons is het belangrijkste zorgpunt, het weer op sterkte krijgen van de organisatie, rust in de organisatie brengen en zorgen voor een veilig, open  en plezierig werkklimaat. Hiervoor wordt om te beginnen 1,4 miljoen uitgetrokken. Wij zijn daar blij mee en willen benadrukken dat het wegwerken van de onderbezetting bij de ambtelijke organisatie prioriteit moet blijven krijgen.

Ons tweede zorgpunt bij de Zomernota betrof de structurele financiële ruimte in combinatie met een te lage Algemene Reserve, die voornamelijk veroorzaakt wordt door de miljoenenstorting naar Nissewaard in verband met de aansluiting van Oudenhoorn bij Hellevoetsluis. Voor het herstel van de Algemene Reserve ligt er de afspraak met de Provincie om gedurende 10 jaar een storting van 6 ton in de Algemene Reserve te doen.

En toen kwam de aankondiging van een brief,  en afgelopen maandag de brief zelf via de mail.
Hierin wordt aangegeven dat de Berap 2 (Bestuursrapportage), die we nog niet hebben gezien, financiële tegenvallers toont. Deels incidenteel en deels structureel.
Op dit moment weten we feitelijk nog heel weinig; we weten zelfs niet om welke bedragen het gaat, maar dat dit een ernstige zaak is, moge duidelijk zijn. Enige speling om die tegenvallers op te vangen is in de voor ons liggende Begroting vrijwel niet voorhanden. De Algemene Reserve is al laag, de kans op een versnelde versterking ervan was door de grote mate van inhuur in de eerste helft van 2019 bij de Zomernota eigenlijk al van de baan. En als we naar de meerjarenbegroting kijken, dan zien we dat er op dit moment voor zowel 2021 als 2022 geen sluitende begroting is opgesteld, maar dat er een voorstel ligt om de tekorten op te vangen door een bedrag van €122.000 resp. €802.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
Samengevat betekent het dat zowel de begroting van 2020, maar zeker ook de meerjarenbegroting van 2021 t/m 2023 door deze tegenvallende cijfers flink onder druk zijn komen te staan.
Het zal duidelijk zijn, dat er zo snel mogelijk een gedegen onderzoek moet komen naar de oorzaken en gevolgen van deze tegenvallers en naar de vraag, of en zo ja, welke inhoudelijke keuzes hebben geleid tot dit tekort. Het is goed om dit door een externe partij te laten doen. Daarbij wil de CDA-fractie meegeven om daarbij ook te denken aan onze accountant: hij kent onze interne processen al goed, en tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2018 had hij in zijn advies aan de raad al aangegeven om het interne proces rondom de verantwoording en controle van het sociaal domein te versterken. Wellicht kan hij ook waardevolle tips meegeven.
Wat het proces betreft wil de CDA-fractie dat wij als raad hier heel nauw bij betrokken worden. Dat houdt voor ons in dat, zodra zich nieuwe informatie aandient, in ieder geval de fractievoorzitters op de hoogte gebracht worden. Zodra het onderzoek een duidelijk beeld en inzicht geeft in de ontstane situatie, is het aan het college om met voorstellen te komen voor de juiste vervolgstappen; maar ook tijdens dat
proces willen we tijdig geïnformeerd worden.

Aan de hand van een korte reflectie op de verschillende programma’s wil de CDA-fractie het college alvast enige kaders meegeven voor de te maken keuzes. Ook zullen we nog enkele zaken benoemen die de CDA-fractie erg belangrijk vindt.

Het programma Bestuur en Organisatie.
Investeren in onze ambtelijke organisatie om in ieder geval het personeelstekort weg te werken, het liefst door eigen medewerkers, dus zo min mogelijk inhuur, blijft voor de CDA-fractie de hoogste prioriteit. Wellicht kan dat opgepakt worden in samenwerking met Brielle en Westvoorne. Belangrijk is naast aandacht voor een veilig, open en plezierig werkklimaat ook aandacht voor het bieden van werk, dat voldoening geeft, waarin men zich kan ontwikkelen en dat een goed perspectief biedt. Hier wordt gelukkig al hard aan gewerkt. Er is een coördinator organisatieontwikkeling aangesteld, de eerste fase met betrekking tot de organisatiescan is afgerond, en er wordt nu uitvoering gegeven aan de tweede interactieve fase. Op een aantal plekken waar het echt nijpend is, vinden wij het belangrijk om de formatie uit te breiden om de onderbezetting enigszins op te vangen. De uitkomsten van de organisatiescan zien we met belangstelling tegemoet en we gaan er vanuit dat we ook daar zo snel mogelijk over geïnformeerd worden.
Bestuurlijk zijn er sinds de behandeling van de Zomernota door de fractievoorzitters belangrijke stappen gezet. Dat heeft eind september geleid tot het besluit om een participatietraject te starten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties inzake de bestuurlijke toekomst van de gemeente Hellevoetsluis en de intentie uit te spreken om op basis van onder andere dit participatietraject in afstemming met de gemeenten Brielle en Westvoorne in het eerste kwartaal 2020 een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst.
De eerste inwonersavonden starten komende week. De trajecten van de drie gemeenten worden nu zo op elkaar afgestemd dat dit voor elke gemeente zo belangrijke besluit min of meer gelijktijdig genomen kan worden.
Zo’n besluit geeft duidelijkheid richting onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, alle gemeenten op Voorne-Putten en – niet in de laatste plaats – naar onze gemeentelijke organisatie, die daar met hun eigen organisatieontwikkeling en bij de verdere werving van personeel op in kan spelen. Het voorbereidingstraject naar dat belangrijke besluit toe vindt vanzelfsprekend plaats in nauw overleg tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

Programma Leven
Hier zien we terug hoe we zo goed mogelijk invulling willen geven aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners en met name ook alle kinderen zoveel mogelijk kunnen meedoen. Hier is de titel van het collegeprogramma “Samen doen” waarschijnlijk wel het duidelijkst zichtbaar. De afgelopen jaren is er stevig ingezet om daar vorm aan te geven. Doordat de overheveling van taken naar de gemeente, met name in de zorg, gepaard ging en gaat met grote bezuinigingen is er van meet af aan ingezet op preventie en zo vroeg mogelijk handelen. Immers, het voorkomen van zware zorg door een vroegtijdige signalering en behandeling is niet alleen goed voor degene die het betreft, maar uiteindelijk ook voor de financiële situatie van de gemeente. Maar dat geldt niet alleen voor de zorg; ook in het welzijnswerk zien we een verschuiving ontstaan. Er zijn veel initiatieven op te noemen waar vrijwilligers nauw bij betrokken zijn, zoals bij het tegengaan van eenzaamheid, het veiliger maken van de leefomgeving, het bieden van een steuntje in de rug aan mensen die het financieel niet breed hebben, ondersteuning bij het invullen van formulieren, enz enz. Dit is bijzonder waardevol en moeten we koesteren. In dat kader zijn we ook mede-indiener van de motie Kledingbank.

Het programma Werken.
Meer en een grotere diversiteit aan werkgelegenheid binnen Hellevoetsluis is nog steeds zeer belangrijk. Destijds is om dat te stimuleren besloten tot de ontwikkeling van Kickersbloem-3. De CDA-fractie wil niet alleen meer banen binnen Hellevoetsluis scheppen, maar vooral ook inzetten op innovatie en duurzaamheid. Het “verlokken” van innovatieve bedrijven en start-ups vinden wij buitengewoon belangrijk en wij blijven daarvoor dan ook aandacht vragen bij het college.
Verbetering van de ontsluiting is noodzakelijk om ons vestigingsklimaat voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Een intensieve lobby hiervoor bij de Metropoolregio, de Provincie en het Rijk, formeel én informeel, blijft hierbij noodzakelijk. Lokaal vindt de CDA-fractie vooral de verkeersveiligheid van groot belang. Daaronder verstaan wij ook een veilige doorgang, voor voetgangers, fietsers en in het bijzonder voor minder-validen, bij de Brielse Poort; dit is iets waar we al vele jaren voor pleiten.
Onlangs hebben we de nota Participatie werkt!: van participatie naar werk opiniërend besproken. Hierin staan heel veel mooie en kansrijke actiepunten om mensen, met en zonder beperking, die nu nog aan de kant staan, zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Wij kijken met belangstelling uit naar de definitieve versie en vooral ook de realisatie ervan.

Programma Wonen
Hierbij vragen wij speciale aandacht voor voldoende sociale woningen in het lage huursegment. Veel van onze inwoners zijn daarop aangewezen. De laatste jaren zijn er maar weinig tot geen huizen in dit segment gebouwd. Met uitsluitend inzetten op een betere doorstroming red je het niet.

Het CDA is voorstander van het stimuleren van een lokale circulaire economie. Hoe die precies vorm gegeven gaat worden is nog onbekend. Het is in ieder geval belangrijk, dat er een duidelijke en effectieve communicatie hierover is met onze inwoners. Uitvoering van een al dan niet bijgesteld VANG-beleid zal dan ook nog niet op zeer korte termijn plaatsvinden. Wij achten het daarom verantwoord om de voorgestelde verhoging afvalstoffenheffing te spreiden over de komende drie  jaren, zoals verwoord in het betreffende amendement.
In het kader van biodiversiteit en klimaatadaptatie staan wij volledig achter de sympathieke motie van D66 “Tegel eruit, plant erin”,waarin gevraagd wordt om een bewustwordingscampagne voor het belang van een groenere leefomgeving, waar ieder zijn steentje aan kan bijdragen.

Of je prettig woont wordt voor een belangrijk deel bepaald door je leefomgeving, de buitenruimte. Over het onderhoud van de buitenruimte kunnen we kort zijn; dat was dit jaar op veel plaatsen vaak ver onder de maat. Er zijn ook regelmatig klachten over. We weten dat dit ook een doorn in het oog is voor de verantwoordelijk wethouder; beschouwt u deze opmerking dan vooral als een steun in de rug als u weer met de uitvoerder in gesprek gaat om het onderhoud in de buitenruimte vooral blijvend effectief te laten zijn.
Ook belangrijk voor de leefbaarheid zijn de laatste twee zinnen van dit programma; vergunningverlening is onlosmakelijk verbonden met toezicht en handhaving. Als gemeente maken we ons sterk om de kwaliteit hiervan te verbeteren. Een mooie taak voor onze BOA’s.

En om dit programma positief af te sluiten, een korte beschrijving van een actie waar ik onlangs met kleinzoon getuige van mocht zijn:  “Dicht bij mijn huis werd een zeer noodlijdende brug voor voetgangers vervangen. Een werkelijk spectaculair hoogstandje van stuurmanskunst om, laverend tussen de daar aanwezige prachtige bomen met een enorm brugdeel aan de takel hangend, daarna manoeuvrerend op de helling, achteruit rijdend omdat men anders om zou kieperen, en vervolgens wiebelend op een drijvend en zwaar schommelend ponton dat enorme brugdeel met grote precisie exact op de juiste plaats te deponeren. Wat kan onderhoud in de buitenruimte toch ook prachtig werk zijn! Als we er wat moeite voor doen, kan ontwikkeling en natuurbehoud prachtig samengaan” .

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan het opstellen van deze begroting. Dank ook voor de uitgebreide en zorgvuldige beantwoording van de vele vragen. Dank tenslotte aan onze griffie voor hun ondersteuning. Wij wensen het college en de ambtelijke organisatiesterkte en vooral succes bij de aanpak van de ontstane situatie en zien uit naar de vervolgstappen.

(Cilia Meerman-van Benthem)