Begroting 2020

De Begroting 2020 is sluitend. Nu zich grote tekorten aandienen voor 2019, moet zsm een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de oorzaken daarvan, zodat snel de juiste vervolgstappen gezet kunnen worden.

Voor de CDA-fractie is de grootste prioriteit investeren in onze ambtelijke organisatie om het grote personeelstekort, ontstaan in de afgelopen jaren, weg te werken, het liefst door eigen medewerkers, dus zo min mogelijk dure inhuur. Een goeddraaiende ambtelijke organisatie is immers noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze gemeentelijke taken.

De CDA-fractie is voor een inclusieve samenleving, waarin we samen ervoor zorgen dat alle inwoners en zeker alle kinderen zoveel mogelijk kunnen meedoen. In de zorg wordt stevig ingezet op vroegtijdige signalering en behandeling. Dit kan voorkómen dat men op zwaardere zorg aangewezen wordt. Wij zijn enthousiast over de vele waardevolle initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn, zoals het tegengaan van eenzaamheid, veiliger maken van de leefomgeving, bieden van steun aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Daarom steun voor de Kledingbank.

De CDA-fractie wil meer werkgelegenheid binnen Hellevoetsluis, waarbij we innovatie en duurzaamheid belangrijk vinden. Lobbyen bij hogere overheden voor verbetering van de ontsluiting blijft noodzakelijk. Lokaal vinden we de verkeersveiligheid belangrijk, waaronder een veilige doorgang voor voetgangers, fietsers en minder-validen bij de Brielse Poort.

De CDA-fractie wil meer sociale woningen in het lage huursegment. Veel van onze inwoners zijn daarop aangewezen. Voor een prettige leefomgeving moet het onderhoud van de buitenruimte beter, met voldoende gekwalificeerde mensen voor toezicht en handhaving. En sámen met u willen we werken aan meer natuurvariatie in Hellevoetsluis en minder kwetsbaarheid voor klimaatverandering

(samenvatting commentaar CDA-fractie voor Helius; 7 november 2019)