Bijdrage CDA-fractie in teken van Zorg op maat, Duurzaamheid en Veiligheid

De fractie van het CDA heeft tijdens de behandeling van de zomernota duidelijk naar voren gebracht wat zij het belangrijkste vindt voor de begroting van 2016. Speerpunten zijn: Een goede transformatie binnen de drie decentralisaties, stappen op het gebied van duurzaamheid, de financiën op orde en een verbeterde verkeersveiligheid. Voor de volledige bijdrage van het CDA: klik hier

En dan nu de transformatie!

De CDA-fractie is blij dat de invoering van de decentralisaties nagenoeg rimpelloos is verlopen. Nu komt het de komende tijd aan op de transformatie ervan. Als er ergens sprake is van ‘de samenleving aan zet’ en het ‘samen met burgers en maatschappelijke organisaties oplossingsgericht werken’, dan is dat wel in het sociale domein. Daarbij wordt er een groot beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Bij het bieden van ondersteuning wordt voortaan uitgegaan van de eigen kracht van de burger en de kracht van het eigen sociale netwerk, vervolgens of  algemene voorzieningen voldoende oplossing bieden en pas als dat alles ontoereikend is samen kijken naar aanvullende zorg/ondersteuning. Met aandacht voor de mantelzorger. Maatwerk dus. Hierbij zijn wij zeer content met de samenwerking met SBO en MEE.

Deze nieuwe benadering vereist een omslag in het denken, waarbij het belangrijk is om het doel ervan goed in het oog te houden: langer thuis kunnen wonen en zo lang mogelijk eigen regie behouden. De manier van werken volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, zoals ons CJG al enkele jaren doet, is nu breder getrokken. Naast de casusregisseur vindt extra procesbewaking plaats door een gemeentelijke procesregisseur. Hiermee is een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen de zorgpartijen en – waar nodig – doorzettingskracht formeel verankerd.

Om de kanteling te laten slagen zijn initiatieven vanuit de samenleving onontbeerlijk. Gelukkig zijn er al verschillende prachtige initiatieven die vaak volledig drijven op vrijwilligers, zoals de stichting Minima, waarmee het verstrekken van meubels en kleding aan inwoners in financiële nood is geborgd. Akkoord met de beleidsoptie. Ook de Tweede Kans aan de Rijksstraatweg is zo’n mooi initiatief van vrijwilligers, evenals uiteraard de Voedselbank en Stichting Leergeld. Nieuw is de pilot Buurt m/v van Antes, waarbij middels een zorgvuldige procedure een aantal Buurtmannen en/of -vrouwen worden geworven. Zij krijgen een opleiding en jaarcontract om laagdrempelige praktische ondersteuning te bieden bij participatie en zelfredzaamheid (binnens- en buitenshuis). Een prachtig initiatief.

Duurzaamheid in Hellevoetsluis, het kan en mag beter!

Voor het CDA is het erg belangrijk dat het college meer kansen pakt op het gebied van duurzaamheid. Vanuit rentmeesterschap naar de volgende generaties is het van belang dat er flinke en realistische stappen worden gezet in Hellevoetsluis. We zijn dan ook verbaasd dat er bijvoorbeeld geen zonnepanelen zijn geplaatst op de in 2015 opgeleverde Nieuwe Vesting (voorheen Molshoek). De wethouder heeft aangegeven dat dit komt door de projectontwikkelaar die in de onderhandelingen hierover ter compensatie van de kosten een zo absurd lage grondprijs wilde dat het hele project wel eens afgeblazen zou moeten worden. Waar in het systeem gaat het dan fout? Hoe is het mogelijk dat dit niet gewoon geregeld kan worden anno 2015?

Het college is voornemens om de Boomgaard te ontwikkelen. Een nieuwe wijk waarbij ingezet wordt op landschappelijk wonen. Wonen, natuur en recreatie staan in dit concept centraal. Het CDA heeft aangegeven dat deze wijk klimaatneutraal dient te zijn. Vanwege het klimaat, het milieu en de aantrekkingskracht die dit heeft. Helaas kon de wethouder niet verder gaan dan de toezegging dat hij zijn best gaat doen. Maar, als het ten koste gaat van gronduitgifte moet het klimaat hiervoor wijken. Vanuit de gemeenteraad blijven we ons inzetten voor een klimaatneutrale Boomgaard en duurzame technieken bij inbreilocaties zoals de Nieuwe Vesting. De wethouder heeft gezegd zijn best te doen met betrekking tot de inbreilocaties.

Onze fractie heeft de motie van D66 gesteund over zonnepanelen in de Vesting. Op dit moment is het op veel plekken in de Vesting verboden om zonnepanelen aan te leggen vanwege het beschermd stadsgezicht. In de motie wordt het college opgeroepen om te onderzoeken of er toch panelen geplaatst kunnen worden zonder dat het cultuurhistorisch hart van Hellevoetsluis hierdoor wordt aangetast.

Grote stappen op het gebied van verkeersveiligheid

Het CDA heeft de beleidsopties gesteund om de Rijksstraatweg veiliger te maken. In ons verkeersmeldpunt werd deze weg veelvuldig genoemd. We zijn dan ook blij dat er een rotonde wordt aangelegd bij de gevaarlijke kruising bij de Hoonaartstraat. De kruising met de Moriaanseweg wordt pas later aangepakt. Het CDA heeft aangegeven dat we begrijpen dat de kruising met de Hoonaartstraat voor gaat, maar de kruising met de Moriaanseweg dient evengoed veiliger gemaakt te worden.

Financiën op orde

Hellevoetsluis heeft op dit moment het weerstandsvermogen precies op peil gebracht, dus een greep uit de reserve doen is geen optie. Onze schuldenpositie moet goed in de gaten gehouden worden en om die reden hebben we dan ook aangegeven de aanleg van het Stadspark op de Vestingwallen enkele jaren uit te willen stellen. Hoewel we voorstander zijn van dit park zijn we van mening dat de investeringen die in de miljoenen lopen nu te hoog zijn.   Het is het college nog niet gelukt om in de zomernota een sluitende (meerjaren)begroting te presenteren. Voor het CDA is het belangrijk dat we bij de begrotingsbehandeling in november wel een sluitend plaatje te zien krijgen.