CDA-bijdrage aan Zomernota 2017

Eind mei heeft het College de Zomernota doen verschijnen. Deze is op 6 juli tijdens een Raadsvergadering besproken. Ook het CDA heeft daar haar bijdrage geleverd.
De CDA-bijdrage staat hieronder.
De Zomernota 2017 zelf staat op de gemeente-website (www.hellevoetsluis.nl), maar kunt U ook hier ( 2017 Zomernota 30 mei ) bekijken.
-o-o-

Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

Hellevoetsluis is geworden tot een bruisende stad. We pakken steeds meer activiteiten op. Dat spreekt de CDA-fractie bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden. Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie onlangs bleek echter nog wel dat het veelal de gemeente is die initieert, partijen bijeen brengt, coördineert en faciliteert, waarbij de gemeenschap dan meedenkt. Er waren geen voorbeelden bekend waarbij inwoners of ondernemers zelf een eigen initiatief bedachten waarin zij dan later de gemeente meenamen. Toch zijn die voorbeelden er wel degelijk en dat kan leiden tot mooie en praktische aanvullingen op het bestaande voorzieningenniveau. Wellicht is het een idee om dit soort initiatieven bedacht en uitgevoerd door vrijwilligers, zoals de Tweede Kans, de Formulieren brigade, de Voedselbank, Stichting Leergeld, de Kledingbank, om er eens enkele te noemen, eens te verzamelen en er aandacht aan te schenken in bv Helius, om zo ook anderen op mooie ideeën te brengen.

De Dienstbare Stad.
Hellevoetsluis is een stevige partner op verschillende niveaus en dat is belangrijk om allerlei wensen op het gebied van infrastructuur, versterking van het economisch vestigingsklimaat, woningbouw, maar ook het creëren van meer kansen op toeristisch en recreatief gebied voor elkaar te krijgen, zowel op lokaal niveau als op het niveau van Voorne-Putten.
Het is goed dat die strategische samenwerking de laatste jaren sterk is verbeterd, zoals blijkt uit het Economisch Profiel en de Investeringsagenda Voorne-Putten. Ook binnen de MRDH is dat niet onopgemerkt gebleven. Dat leidde er oa toe dat verschillende ingediende projecten gehonoreerd zijn en dat we binnenkort met een pilot combinatie OV en Doelgroepenvervoer kunnen starten.

De drie gemeenten op Voorne werken hard aan de totstandkoming van een Ambtelijke Fusieorganisatie. Bestuurlijk moeten er nog een paar stevige slagen gemaakt worden om na het zomerreces tot een finaal besluit met betrekking tot deze AFO te komen.
We zijn blij dat er de laatste maanden forse stappen zijn gezet in het proces Oudenhoorn en we hopen voor de Oudenhoornaars dat de door hen gewenste grenscorrectie vanaf 1 januari 2018 een feit zal zijn. Wat ons betreft zijn ze van harte welkom.

Op het gebied van dienstverlening zijn de afgelopen jaren flinke stappen voorwaarts gezet, hetgeen ook gewaardeerd wordt door onze inwoners, zo blijkt uit eigen klanttevredenheidsonderzoeken en onlangs nog uit een onderzoek van de Rekenkamer. Maar het kan altijd beter, met name waar het gaat om de terugkoppeling en het op de hoogte houden van de status van aanvragen en verzoeken.
Dit vraagt dan toch om invoering van het zaakgericht werken, hetgeen ook een logische stap is in de ontwikkeling van onze organisatie. En ook al hebben we begrip voor het standpunt van het college om dat voorlopig ‘on hold’ te zetten ivm de vorming van de AFO, vragen wij ons af of dat verstandig is. Graag zouden wij zien dat het college dit onderwerp zo snel mogelijk inbrengt in de gesprekken met de andere twee gemeenten, die immers hebben aangegeven ook hiertoe over te willen gaan.

De bescherming van onze gemeentelijke computersystemen tegen cyberaanvallen heeft voor ons hoge prioriteit en wij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dat gebied in de Veiligheidsalliantie Rotterdam.
Met de gevraagde beleidsopties kunnen wij instemmen.

De Aantrekkelijke Stad.
Ook hier zien we participatie bij veel projecten, zeker als het de eigen buurt betreft.

Evenals elders is de huizenmarkt in Hellevoetsluis volop in opmars. We ondersteunen daarom de verschillende plannen die er op dit moment zijn. Wat ons wel opvalt is dat er bij die plannen weinig mogelijkheden zijn voor huurwoningen in de lagere prijsklasse. We vragen daarom nadrukkelijk aandacht voor woningen die vallen in het laagste segment van de sociale huursector, niet alleen voor starters maar ook voor de groep kwetsbare inwoners en we vragen aandacht voor huurwoningen die net boven de sociale huurwoningengrens liggen. Graag een reactie daarop van het college.
De start van Kickersbloem 3 is veelbelovend. We zien uit naar de presentatie over de voortgang.
De plannen met betrekking tot de Opzoomerlaan ondersteunen wij. We zouden ook graag zien dat er  een nieuwe en voor het langzaam verkeer veilige entree naar de Vesting kan komen in de buurt van de Brielse Poort. Wij hebben signalen gekregen van ouders die hun kinderen om die reden liever niet in hun eentje naar de bibliotheek, nu Cultuurhuis, laten gaan. Het aspect veiligheid heeft voor ons een heel hoge prioriteit. Indien de daarvoor benodigde bedragen toch hoger uitvallen dan die nu in de Zomernota 2017 zijn genoemd, dan willen wij daar in commissieverband graag verder over spreken.
Waar we enthousiast over zijn is de gezamenlijke aanpak met betrekking tot het winkelcentrum de Struytse Hoeck dat geleid heeft tot een nieuwe visie waarmee het winkelcentrum een complete en zeer aantrekkelijke metamorfose ondergaat. Belangrijk is wel dat er goede fietsvoorzieningen blijven, zowel tijdens de renovatie als daarna.
De CDA-fractie is zeer gelukkig met de geplande nieuwbouw van het IKC en van het zwembad annex sporthal inclusief sportschool. De uitwerking van de openbare ruimte in dat gebied zien we met belangstelling tegemoet. Het is heel mooi dat bij beide projecten zoveel aandacht gegeven gaat worden aan duurzaamheid, van een gasverbruikvrij zwembad tot groene daken en schoolpleinen en allerlei andere zaken die onder duurzaamheid vallen. We gaan er vanuit dat die aandacht voor duurzaamheid ook uitgaat naar de vele andere projecten die op stapel staan.
In het kader van het milieu hopen we dat er op korte termijn een oplossing komt met de LTO betreffende de uitvoering van het Krekenplan. We blijven daarover graag geïnformeerd. Ook pleiten we voor uitbreiding waar mogelijk van natuurlijk beheer, gekoppeld aan een goede communicatie daarover.
Met de genoemde beleidsopties kunnen wij instemmen.

De Sociale Stad
Ook in het Sociale Domein zijn veel inwoners en organisaties betrokken geweest bij allerlei beleidsontwikkelingen, zoals bij de nieuwe cultuurnota, nota’s rond mantelzorgers en vrijwilligers, het onlangs vastgestelde beleidsplan Draagkracht door eigen kracht.
Waar het de komende jaren nu op aan gaat komen is de uitvoering ervan. En dat zal nog lastig genoeg zijn. Want of het nu gaat om bestrijding van eenzaamheid, of ontlasting van mantelzorgers, of vroegsignalering van mensen die in de knel komen bv door hun financiële situatie, of preventie op velerlei gebied, in alle gevallen kan de gemeente het niet alleen. De rol van de totale samenleving is daarbij cruciaal.
Wel kan de gemeente vanuit haar visie stimuleren, mensen en/of organisaties bij elkaar brengen, faciliteren en accommoderen. Om die reden is de CDA-fractie ook voorstander van het behoud van buurthuizen. Die kunnen een belangrijke rol spelen bij het doorbreken van eenzaamheid en het opbouwen van een sociaal netwerk, evenals buurtkamers dat kunnen doen. De doorontwikkeling in de buurtaanpak kan ook zorgen voor een flinke impuls. Versterking van de 0de-lijns voorzieningen is in dit hele proces uitermate belangrijk. De CDA-fractie kijkt dan ook uit naar een brainstorm-sessie met allerlei welzijnsorganisaties en verenigingen.
We zijn blij met het nieuwe integratiebeleid voor nieuwkomers, met aandacht voor onderwijs en een zinvolle en verantwoordelijke participatie aan de samenleving.
De CDA-fractie is content met een aantal nieuwe initiatieven op lokaal niveau, zoals het Plan van aanpak verwarde personen, het lokaal oppakken van drangzaken Jeugd, en een betere herkenning van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Het is goed om dat lokaal op te pakken waardoor deze mensen of kinderen al in een vroeg stadium de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
Met de genoemde beleidsopties kunnen wij vooralsnog instemmen.

Nog twee opmerkingen:
1. Met betrekking tot de renovatie Ploegschaar en het Plein Cultuurhuis zal straks mede namens de CDA-fractie de motie Werkgelegenheid ingediend worden. Ik wil daar graag een toelichting bij geven: In het Samenwerkingsdocument van april 2014 en in het collegeprogramma 2014-2018 is de volgende zinsnede opgenomen ‘Volgens het principe van ‘social return’ worden bedrijven gestimuleerd een bijdrage te leveren op het gebied van werkgelegenheid en onderwijs. In het bijzonder voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, zoals jongeren met een beperking of werkzoekenden met een bijstandsuitkering.” In dit laatste volle jaar van deze coalitieperiode, het ‘oogstjaar’ zoals het college het noemt, willen wij graag dat ook dit voornemen tot uitvoering gebracht wordt. De twee genoemde projecten lenen zich ons inziens daar goed voor. Maar of dat inderdaad zo is en wat er verder allemaal bij komt kijken, dat weten wij niet, want we zijn als raad of commissie niet eerder betrokken geweest bij zo’n proces. Wij denken dat het goed is om ook als raad daar wat meer gevoel bij te krijgen. Vandaar dat we deze twee projecten zelf zien als een pilot waar college, raad en ambtelijke organisatie van kunnen leren.

2. De beleidsoptie mbt de Buffel ondersteunen wij in afwachting van het verdere onderzoek van het college naar de financiële aspecten van het museale concept in het rapport Saluut!, Marinekwartier Hellevoetsluis. Nu wij het rapport hebben kunnen inzien, zouden wij er graag in september/oktober met elkaar en met het college over willen brainstormen.

De Betaalbare Stad
Rekening houdend met de uitkomsten van de meicirculaire zijn de begroting en het meerjarenperspectief, inclusief alle beleidsopties, sluitend. Dat is een mooi resultaat. Het geeft aan dat de gemeente beschikt over een gezonde financiële structuur. En daar is de CDA-fractie uiteraard heel blij mee.

Tot slot spreken wij onze dank uit voor de uitgebreide beantwoording van alle vragen met betrekking tot de Jaarrekening, Berap en Zomernota.