Extra geld voor buurtkamer Ploegschaar en buitenruimte

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2019 sprak de raad zich onder andere uit over het plan van het college om extra geld te besteden aan het perceel van de Ploegschaar 13-15. Het CDA heeft samen met PvdA, GroenLinks en IBH een amendement ingediend voor een richtinggevend budget voor een  multifunctionele ruimte op dit perceel.

Wat betreft het CDA komt er niet alleen een nieuw multifunctioneel gebouw waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ook gelegenheid is om de huidige activiteiten voort te zetten zonder dat dat ten koste gaat van het flink aanpakken van de buitenruimte. Er komt meer ruimte voor groen, sport, spel en ontmoeting, aangevuld met de wensen van de buurtbewoners. Daarom is in het amendement het volgende opgenomen:

  • een richtinggevend budget van €550.000,–;
  • de realisatie van een functionele ontmoetingsruimte gebaseerd op het model van een buurtkamer, bedoeld voor ontmoeting door en voor de buurt/wijk;
  • een multifunctionele accommodatie, die voor verschillende doeleinden op verschillende momenten en door verschillende gebruikers gebruikt kan worden;
  • een gebouw met voldoende functionaliteit, flexibel (met schuifwanden of panelen) en voldoende ruimte voor de verschillende activiteiten, te denken valt aan 300m2; er zijn voor de gebruikers geen vaste, eigen ruimtes meer;
  • het exploitatierisico beheersbaar houden. Een groter pand zorgt voor een hogere jaarlijkse exploitatie die (vooralsnog) grotendeels ten laste van de gemeente komt;
  • onderzoek doen naar alternatieve bouwmaterialen, zoals houtstapelbouw of houtskeletbouw; dit soort bouw drukt de bouwkosten en de exploitatiekosten, aangezien dit soort bouw energiezuinig is.
  • een aanzienlijke kwaliteitsimpuls voor de buitenruimte, waarbij mogelijkheden voor meer groen, ontmoeting, sport en spel en klimaatadaptatie centraal staan. Aangevuld met de wensen vanuit de buurt.

Mix van functies
Cilia Meerman legde tijdens de raadsvergadering uit waarom het CDA een nieuw gebouw op de Ploegschaar zo belangrijk vindt. “In de visie van de CDA-fractie dient het nieuwe gebouw ruimte te bieden voor én de verschillende activiteiten die er nu plaats vinden en ook in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden én het moet geschikt zijn als een functionele ontmoetingsruimte voor de buurt. Een mix dus van functies, die elkaar ook zouden kunnen versterken en waar ontmoeting het gemeenschappelijke en hopelijk ook verbindende element is. Dat vereist een gebouw dat multifunctioneel is, en dat door een flexibele inrichting met schuifpanelen, enz. voor vele doeleinden inzetbaar is.”

Buurtaanpak met een plus
De CDA-fractie is een groot voorstander van buurtaanpakken. Tijdens de begrotingsbehandeling werd al duidelijk dat het CDA voorstander is van een Buurtaanpak+ bij de Ploegschaar met een meervoudig doel. Een kwalitatieve impuls te geven aan de fysieke omgeving aldaar, om de huidige en wellicht nieuwe activiteiten voort te zetten én de sociale cohesie in de buurt. Cilia Meerman: “Daarvoor moet een substantieel bedrag beschikbaar zijn. Dat is ook waar het in het voorliggende raadsvoorstel om gaat. En de inrichting van die buitenruimte moet aantrekkelijk zijn én aansluiten op de intentie van het nieuwe gebouw: ontmoeting.”

De hele tekst van het amendement leest u in de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 maart 2019.