Motie opvang vluchtelingen unaniem aangenomen I

De fractie van het CDA heeft enkele weken geleden het initiatief genomen om te komen tot opvang van vluchtelingen. Afgelopen raadsvergadering is een motie hiertoe door de hele gemeenteraad van Hellevoetsluis aangenomen. Hieronder zijn zowel de spreektekst van onze fractievoorzitter als de motie zelf te lezen.

Aanbieding Motie Opvang Vluchtelingen

Het vele oorlogsgeweld in de wereld heeft tot gevolg dat velen op de vlucht geslagen zijn op zoek naar een veiliger onderkomen. Veel vluchtelingen proberen dan ook het veilige Europa te bereiken. De laatste weken krijgen we elke dag wel beelden te zien van de honderdduizenden vluchtelingen die Europa binnenkomen. Schrijnende beelden, maar ook beelden van mensen die intens blij en opgelucht zijn dat zij eindelijk in een veilig land aangekomen zijn. Deze vluchtelingen moeten opgevangen worden en daar zal elk land aan moeten meehelpen. De verdeling daarvan ligt  bij de EU. Ook Nederland zal zijn steentje gaan bijdragen.

In de afgelopen weken zijn er in commissieverband al verschillende vragen over dit onderwerp gesteld en het college is er ook al hard mee bezig. Om aan het college een duidelijke richting mee te geven heeft er de afgelopen weken intensief contact plaatsgevonden tussen de verschillende fracties in deze gemeenteraad.

Dat heeft geresulteerd in een unaniem gedragen motie, die door alle raadsfracties ingediend zal worden.

Wij zijn als raad van mening dat ook Hellevoetsluis bij het opvangen van die vluchtelingen een verantwoordelijkheid heeft. Uitgangspunt daarbij is dat, als we opvang aan vluchtelingen gaan bieden, we dat ook op een goede manier willen doen. Dat betekent meer dan de drie B’s: bed, bad en brood. De mensen die hier komen hebben begeleiding nodig. Kinderen en jongeren moeten zo snel mogelijk onderwijs krijgen.  Er is grote kans dat veel vluchtelingen waaronder kinderen getraumatiseerd zullen zijn door de ellende die zij hebben meegemaakt. Dan moeten ze zo snel mogelijk adequate hulp krijgen. Dat moet allemaal goed in kaart gebracht worden. Daar is onderzoek voor nodig.

Wij vragen nu aan het college om dat onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren, en daar ook anderen bij te betrekken, zoals het Vluchtelingenwerk, de kerken en de moskee, andere maatschappelijke organisaties. Ook is het verstandig om zo snel mogelijk contact op te nemen met het COA. Eveneens van groot belang is om draagvlak te creëren voor de opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Voor het verkrijgen van dat draagvlak is een goede informatieverstrekking aan en heldere communicatie met de inwoners van Hellevoetsluis noodzakelijk. Zo is het van belang om aan te geven dat het hier gaat om vluchtelingen en geen statushouders, dat er voor hen aparte huisvesting komt en er dus geen verdringing plaats vindt, dat het COA de kosten voor een AZC op zich neemt, enz. Beide aspecten, een goede, humane opvang van de vluchtelingen en draagvlak ervoor in de samenleving, hebben een plek gekregen in deze voorliggende, unaniem gesteunde motie.

Verschillende fracties hebben al aangegeven zelf graag een korte toelichting op de motie te willen geven, waarbij zij eigen accenten zullen leggen, extra wensen zullen laten horen en met extra suggesties zullen komen.

Voor de zuiverheid zal ik dat nu niet doen, maar het CDA-geluid overlaten aan mijn fractiegenoot.

Cilia Meerman-van Benthem

 

Motie opvang vluchtelingen

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 16 september 2015,

Overwegende:

–      Dat er honderdduizenden mensen op de vlucht zijn geraakt, voornamelijk uit Syrië,  en de Europese grenzen zijn overgestoken;

–      Dat het COA en de Minister een oproep hebben gedaan aan gemeenten om vluchtelingen op te vangen;

–      Dat deze opvang kan bestaan uit het plaatsen van vluchtelingen in leegstaande gebouwen en het beschikbaar stellen van grond aan het COA;

–      Dat Hellevoetsluis in het verleden een ligplaats voor een “logementschip”en een terrein  beschikbaar heeft gesteld voor de opvang van asielzoekers;

–      Dat het college in de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs heeft aangegeven dat de gevolgen voor onderwijs en zorg van een eventuele komst van extra vluchtelingen proactief worden onderzocht;

Is van mening:

–      Dat ook Hellevoetsluis een verantwoordelijkheid heeft in de gezamenlijke taak die de gemeenten in Nederland hebben;

–      Dat het gaat om opvang van vluchtelingen en niet om extra huisvesting van statushouders;

–      Dat verdringing op de huizenmarkt daarom niet aan de orde is en mag zijn;

–      Dat de consequenties van de opvang van vluchtelingen op de korte en de lange termijn in zijn volle omvang eerst onderzocht moeten worden voordat we overgaan tot structurele opvang van vluchtelingen;

–      Dat het Rijk moet voorzien in een bijdrage voor de logistieke zaken die komen kijken bij de opvang;

–      Dat de maatschappelijke baten (middenstand etc.) hierbij ook worden meegenomen;

–      Dat de randvoorwaarden (zoals humane opvang, duidelijkheid in het aantal vluchtelingen, bij voorkeur gezinnen, sociaal-maatschappelijke inpassing, onderwijs, zorg, veiligheid, beheer, etc.) duidelijk en  goed geregeld moeten zijn voordat we daadwerkelijk overgaan tot opvang van vluchtelingen;

Verzoekt het college:

–       Om op korte termijn te onderzoeken of in Hellevoetsluis, met bovenstaande overwegingen en meningen in het achterhoofd, aan  de condities kan worden voldaan om vluchtelingen in onze stad op te vangen;

–       Om maatschappelijke partners zoals het Vluchtelingenwerk, de kerken, de moskee, en andere relevante partners  te betrekken in het onderzoek;

–       Om tijdens het onderzoek al in een vroeg stadium contact op te nemen met het COA;

–       Om inzicht te geven in de financiële consequenties;

–       Om de resultaten van dit onderzoek met de gemeenteraad te bespreken.

1 gedachte over “Motie opvang vluchtelingen unaniem aangenomen I

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.