Plannen Kickersbloem 3 aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 16 september 2015 zijn de plannen voor het nieuwe bedrijventerrein behandeld door de gemeenteraad. Na een proces dat vele raadsperiodes heeft geduurd komt er nu een einde aan het politieke deel van de plannen. Hieronder is de spreektekst van Cilia Meerman te lezen. Klik hier voor de digitale versie van het Bestemmingsplan.

Vaststellen Bestemmingsplan Bedrijventerrein Kickersbloem 3, Beeldkwaliteitsplan KB3 en Exploitatieplan KB3

Toen ik halverwege de negentiger jaren van de vorige eeuw de politiek in kwam, werd er al gesproken over een nieuw bedrijventerrein oa om bedrijven vanuit de Molshoek of de Rubber op te vangen.

Het is dan ook met groot genoegen dat we nu kunnen constateren dat het Bestemmingsplan KB3 op de agenda staat om vastgesteld te worden. De laatste jaren heeft er een intensief interactief proces plaatsgevonden. Het CDA is van mening dat we mede via dat proces tot een goed resultaat gekomen zijn. Mede dankzij de inbreng binnen de verschillende projectgroepen heeft de landschappelijke inpassing niet alleen goed vorm gekregen, maar is die aanleg en instandhouding van groen en water  ook op verschillende manieren geborgd, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk.

Een ander punt dat steeds ingebracht is betreft de borging van het eindbeeld  (de zogenaamde groene randen). Met betrekking tot borging van het groen bij de gefaseerde ontwikkeling van Kickersbloem 3  blijkt nu toch enige onduidelijkheid te bestaan en we horen graag van het college hoe het groen bij de gefaseerde ontwikkeling is geborgd.

Een ander punt van zorg, de milieuaspecten, is uitvoerig besproken in de werkgroep waarin de commissieleden participeerden. Dat heeft geresulteerd tot het toestaan van bedrijven van maximaal categorie 4.1 en 4.2. Bedrijven die het meest milieuoverlast veroorzaken, worden uitgesloten door middel van een algemene verbodsbepaling. Dit zijn bedrijven die vallen onder het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen), geluidzoneringplichtige inrichtingen en m.e.r. (milieu effect rapportage) – of m.e.r. beoordelingsplichtige inrichtingen. Bovendien moeten bedrijven voldoen aan geur-en geluidscriteria volgens gemeentelijk beleid. Dat gemeentelijke beleid hanteert strengere normen dan algemeen gebruikelijk is. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de bedrijfsactiviteit op deze normen getoetst. Bedrijven van categorie 4.1 of 4.2 mogen zich slechts plaatsen aan de binnenkant van het Bedrijventerrein op  een stuk grond van maximaal 10 ha.

Dat interactieve proces waarbij  verschillende betrokkenen en omwonenden hun inbreng hebben gegeven heeft naar de mening van het CDA een duidelijk positief effect gehad op de kwaliteit van het plan, met name waar het gaat om de borging van de aanleg van water en groen, en daarmee van de landschappelijke inpassing.

Het is goed dat het Bestemmingsplan nu vastgesteld kan worden en we hopen op een voorspoedige uitgifte van de gronden. Daarmee kan dan eindelijk de oorspronkelijke doelstelling van KB3 gerealiseerd gaan worden: de ontwikkeling van een mooi landschappelijk ingepast bedrijventerrein dat een grote impuls kan geven aan de lokale en regionale werkgelegenheid.

Cilia Meerman-van Benthem