Spoedeisende Zorg op Voorne-Putten

DSCN1726Samenvatting
Als CDA-fractie in de Gemeenteraad van Hellevoetsluis vinden we de acute hulp een onderwerp, waar blijvende aandacht voor moet zijn. Wij vinden dat de situatie, zoals die nu is, sterk verbetering behoeft. Het gaat immers om situaties waarbij iedere seconde telt!
In een extra commissievergadering op 12 april 2017 komt de situatie rondom de acute hulp op Voorne-Putten wederom ter sprake. Ook vertegenwoordigers van de overige gemeenten op Voorne-Putten zullen daarbij aanwezig zijn.
De commissievergadering op 12 april aanstaande is openbaar en begint om 20.00 uur. Eenieder is van harte welkom en met uw aanwezigheid laat u blijken dat ook u dit een belangrijk onderwerp vindt.

Geschiedenis
Het is al weer een paar jaar geleden, dat onder vele protesten, waaronder die van de CDA-fractie in de gemeenteraad, de huisartsenpost in Hellevoetsluis werd gesloten. En nog steeds houdt dit onderwerp de gemoederen in heel Hellevoetsluis bezig. Niet alleen het verdwijnen van de huisartsenpost maar ook de hele situatie rondom de spoedeisende hulp baart ons grote zorgen.

Uitgangspunt voor het CDA is dat de medische zorg, waaronder de spoedeisende, voor al onze inwoners op orde moet zijn en bij calamiteiten moeten de hulpdiensten voldoende mensen en middelen ter beschikking hebben om op tijd professionele hulp te bieden.
De afgelopen jaren hebben de CDA-fractie evenals de overige fracties in de gemeenteraad voor dit onderwerp de nodige aandacht gevraagd. Het gaat namelijk niet alleen om een huisartsenpost, maar ook om ambulancezorg en spoedeisende hulp in ziekenhuizen.
Voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor bepaalde groepen, en wij denken dan o.a. aan ouderen en gehandicapten, is het van belang om medische zorg op redelijke afstand van hun woonomgeving te hebben. Zeker als de behoefte aan hulp zich in de avond of nachtelijke uren voordoet. Bovendien zijn deze groepen door hun beperkte mobiliteit vaak afhankelijk van anderen (bijv. familie, buren) om een arts of medisch zorgpunt te kunnen bereiken.
Naast het ontbreken van een huisartsenpost in Hellevoetsluis speelt op het gebied van het ambulancevervoer een andere ongunstige ontwikkeling.
Volgens de landelijke norm moeten ambulances voor spoedeisende ritten, binnen 15 minuten de opgeroepen locatie hebben bereikt. Die norm wordt niet altijd gehaald. Ook dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling.
Bovendien neemt het aantal ambulanceritten toe. De ontwikkeling is dat steeds meer een beroep wordt gedaan op, ook spoedeisende, ambulancezorg. Verondersteld wordt, dat dit mede te maken zou hebben met een steeds ouder wordende bevolking en de daarmee verband houdende toenemende zorgvraag.

Wat betreft de spoedeisende hulp het volgende:
Voorheen kon, ook voor Hellevoetsluis, een beroep worden gedaan op de 24-uurs spoedeisende hulp in het voormalige Ruwaard van Puttenziekenhuis in Spijkenisse.
Momenteel is in het Spijkenisse Medisch centrum alleen nog maar spoedeisende hulp aanwezig tot ‘s avonds 21.00 uur en moet voor de uren daarna worden uitgeweken naar andere ziekenhuizen in de regio. Daar komt nog bij dat de spoedeisende hulp in het Vlietlandziekenhuis in Schiedam ook geen 24 uur per dag meer beschikbaar is en men wordt doorverwezen naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam.
Ambulances moeten daardoor nog langere ritten maken met alle risico’s van dien.

CDA-fractie gemeenteraad Hellevoetsluis,
Cilia Meerman en Johan Lubbers