Spreektekst Algemene beschouwingen Concernbegroting 2016-2019

In deze tweede Concernbegroting van dit college valt duidelijk te constateren dat de ambities voor deze collegeperiode verder zijn uitgewerkt en dat we goed op schema liggen. De in de Zomernota 2015 geformuleerde ambities zijn in grote lijnen gehandhaafd en de door onze fractie naar voren gebrachte suggesties zijn meegenomen. Bovendien is het het college gelukt om de meerjaren begroting structureel sluitend te krijgen. Daarvoor onze complimenten!

De rode draad die door deze begroting loopt is de veranderende rol van de gemeente. Als lokale overheid willen we veel meer dan vroeger samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen oplossings- en resultaatgericht werken: de samenleving aan zet. Deze zienswijze spreekt ons als CDA bijzonder aan, omdat dit de kracht aantoont van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties, school, de kerk, de buurt. Samen kunnen we veel en de gemeente brengt bijeen, coördineert en faciliteert.

De Dienstbare stad

De gemeentelijke organisatie is steeds in ontwikkeling en gericht op het actualiseren van de dienstverlening rekening houdend met de veranderende rol van de overheid en inspelend op de digitale mogelijkheden die nu ter beschikking staan. Dat laatste is grotendeels een technische ontwikkeling, maar wat we daarbij niet uit het oog mogen verliezen is dat het rechtstreekse menselijke contact met onze burgers ook moet kunnen blijven bestaan. Dat laatste zou nog verbeterd kunnen worden. Te vaak horen wij van burgers dat er niet of pas in een laat stadium wordt gereageerd op een mondeling of schriftelijk verzoek. Bij de algemene beschouwingen vorig jaar heb ik daarover al het nodige gezegd, maar veel verbetering hebben wij het afgelopen jaar helaas niet kunnen constateren.

Mooie voorbeelden van de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties zien we bij de Aantrekkelijke en bij de Sociale Stad. Vanuit de samenleving ontstaan initiatieven die tot doel hebben dat meer mensen kunnen participeren en dat de kwaliteit van onze samenleving toeneemt. Dit is precies in lijn met het nieuwe gemeentebrede Communicatieplan. Onze complimenten daarvoor!  Communicatie is een sleutelwoord bij alle veranderingen waar we mee te maken hebben. Er wordt dan ook terecht in deze begroting veel aandacht aan besteed.

De laatste bestuurskrachtmeting gaf aan dat onze gemeente de vele opgaven beleidsmatig goed aan kan – en ook nieuwe taken als de Decentralisaties zijn uitstekend aangepakt -, maar dat de organisatie zo slank is dat er wat de uitvoering betreft wel erg veel bordjes tegelijk in de lucht gehouden moeten worden. Dat maakt een gemeente ook kwetsbaar. Toen na een verkenning van twee jaar bleek dat er bij de andere gemeenten op Voorne helaas geen draagvlak was voor een onderzoek naar vergaande bestuurlijke samenwerking, heeft het CDA gekozen voor een onderzoek naar ambtelijke samenwerking op Voorne, juist vanwege die hoge belasting en die kwetsbaarheid. Uitgangspunt bij dit proces is zorgvuldigheid, maar we moeten ook de vaart erin houden. Een lange periode van onzekerheid is niet goed. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn.

Naast de samenwerking op Voorne en de strategische samenwerking op Voorne-Putten, zijn we  stevig vertegenwoordigd in de Metropoolregio. Dit is belangrijk om op het gebied van bereikbaarheid en werkgelegenheid onze wensen kenbaar te maken en te realiseren.

Het CDA vindt Veiligheid buitengewoon belangrijk. Het is mooi dat er onlangs weer nieuwe buurtbemiddelaars zijn bijgekomen. Een prima project, evenals buurtpreventie, en helemaal passend bij de Samenleving aan zet.

De Aantrekkelijke stad.

Onlangs is het bestemmingsplan Kickersbloem 3 afgerond. Daar is op intensieve wijze met verschillende betrokkenen aan gewerkt. Daarmee is een kwaliteitsslag gemaakt en het heeft geleid tot meer draagvlak. We hopen dat de verdere gesprekken goed zullen verlopen zodat de eerste kavels spoedig uitgegeven kunnen worden.

Die nieuwe rol van de overheid houdt ook in om ondernemers ruimte te geven, met hen mee te denken, hen vroegtijdig te betrekken bij beleidsvorming en waar mogelijk regels te versoepelen. Een mooi voorbeeld daarvan is de Visie op het winkelcentrum de Struytse Hoeck die onlangs samen met ondernemers en vastgoedeigenaars is ontwikkeld. De verdere plannen zien we met belangstelling tegemoet. Geconstateerd is dat diefstal van fietsen bij het winkelcentrum helaas flink is toegenomen. Daarom vragen wij om een onderzoek naar een gratis, bewaakte fietsenstalling, zodat mensen met een gerust hart kunnen gaan winkelen. Het zal ook zeker de aantrekkingskracht van het winkelcentrum vergroten. Hiertoe dienen wij de motie: Gratis, bewaakte fietsenstalling in

Nu er zoveel voor jongeren is weggevallen (het Bomvrij) of niet is doorgegaan (de disco), is het belangrijk dat er ook voor hen in de Vesting leuke uitgaansplekken zijn. De Visie Vesting Voltooien speelt daar totaal niet op in en verwijst jongeren naar de disco die er niet komt. Wij vragen het college daarom op korte termijn met een actualisatie van de Visie te komen om zo ook beleidsmatig uitgaansmogelijkheden voor jongeren in de Vesting te verankeren.

De woningmarkt lijkt weer enigszins aan te trekken. Bij alle projecten op het gebied van de woningmarkt moet bezien worden om woningen met een eigentijds zorgaanbod te bouwen ter vervanging van de huidige verzorgingstehuizen. Landelijk horen we vaak van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, speciaal die in het lage huursegment. Ook lijkt het aanbod van huurwoningen net boven de sociale huurgrens krap. Graag horen wij op korte termijn van het college hoe dat in Hellevoetsluis ligt en hoe men een eventueel tekort wil oplossen.

De files waar Hellevoetsluis en heel Voorne-Putten mee te maken hebben zijn onaanvaardbaar. We hopen dan ook dat het college er samen met de andere gemeenten op het eiland in slaagt om de situatie te verbeteren. Waar veel Nederlanders een goed alternatief hebben voor de auto, is dat voor de Hellevoeters niet het geval. Het duurt voor OV-reizigers te lang om bij het dichtstbijzijnde treinstation te komen. Om die reden zal het CDA in 2016 met het oog op de volgende concessie in de commissie WWR komen met een voorstel voor een sneldienst naar Schiedam Centrum.

Verkeersveiligheid is voor ons van uitermate groot belang, getuige ons CDA-verkeersmeldpunt, waaruit enkele lastige kruisingen naar voren kwamen, oa de Rijksstraatweg-Moriaanseweg. We hopen dat het college dat knelpunt komend jaar mee kan nemen in de totale aanpak van de Rijksstraatweg. We zijn blij dat de bij het meldpunt genoemde fietsovergangen bij de Oostdijk nu veiliger zijn. Dank daarvoor.

Stappen op het gebied van duurzaamheid en bescherming van de natuur zijn in het kader van goed rentmeesterschap erg belangrijk. Op het gebied van duurzaamheid spreken we de wens uit om te komen tot een klimaat neutrale Boomgaard. Dit moet in de 21e eeuw toch mogelijk zijn? Daarom hebben wij de motie van IBH en GL: Gebruik en inzet aardwarmte mee ondertekend.

Op het gebied van natuur staan we achter de generieke ontheffing voor wat betreft het bouwen in verband met kwetsbare flora en fauna, zolang dit inhoudt dat er minder administratieve rompslomp is en de regels voor de bouw, zoals het verplaatsen van nesten, wel hetzelfde blijven.

Wij ondersteunen het voornemen van het college om in 2016 te starten met onderzoek en experimenten om een andere, milieuvriendelijker, manier van onkruidbestrijding uit te gaan voeren.

De Sociale stad

De overgang van de zorgtaken naar onze gemeente is goed verlopen. Na deze transitie krijgen we nu te maken met een ingrijpende transformatie, nodig om de forse bezuinigingen opgelegd door de Rijksoverheid op te vangen. Uitgangspunt bij de verdere inbedding van de decentralisaties is de eigen kracht van inwoners, hun sociale netwerk en het bieden van maatwerkvoorzieningen door de gemeente. Dit is nodig om mensen in staat te stellen langer in hun eigen huis, in hun vertrouwde buurt, te blijven wonen. Preventieve maatregelen zijn daarbij belangrijk. Samen moeten we zien te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, of dat mensen vereenzamen. Vrijwilligers kunnen hierbij een grote rol spelen en zijn dan ook onontbeerlijk. Het voornemen om het aanbod van respijtzorg te versterken ondersteunt het CDA van harte.

Naast de pure noodzaak om de zorg zo efficiënt en effectief mogelijk te laten zijn, wil het college ook een kwaliteitsslag maken. Bijtijds signalen opvangen en snel en adequaat actie ondernemen voorkomt dat er later zwaardere en/of langduriger zorg geboden moet worden.

Een punt van zorg blijft het verdwijnen van de huisartsenpost uit Hellevoetsluis. Ook een grote zorg is de situatie met betrekking tot de spoedeisende hulp op Voorne-Putten, zeker in combinatie met het geringe aantal ambulances dat hier gestationeerd is. We gaan er vanuit dat het college de ongewenste effecten blijft monitoren en bij de verantwoordelijken hiervoor aandacht blijft vragen.

Van belang blijft voldoende aandacht voor een gezonde leefstijl. We denken daarbij aan vroegtijdige voorlichting over en acties met betrekking tot allerlei vormen van verslaving, maar ook aan het stimuleren van sport en beweging o.a. door het Jongeren op Gezond Gewicht-programma. We ondersteunen van harte het voornemen van het college om een nieuw zwembad te bouwen. We zien uit naar verdere besprekingen en besluitvorming over een multifunctioneel zwembad dat past bij de eisen van deze tijd en de vele, verschillende doelgroepen.

Vanuit het principe Iedereen Doet Mee ondersteunt het CDA de voornemens van het college om de sociale cohesie in buurten te verstevigen, o.a. door middel van buurtaanpak, aangepaste prestatieafspraken met de gesubsidieerde welzijnsaanbieders en het faciliteren van bewonersinitiatieven. Waar de sociale netwerken en de algemene voorzieningen onvoldoende ondersteuning bieden, dient maatwerk geboden te worden, bijvoorbeeld door het aanbieden van huishoudelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, financiële ondersteuning zoals het Sport- en Cultuurfonds of de tegemoetkoming chronisch zieken en ouderen of andere minimaregelingen. Het CDA is erg blij met de aanvullende ondersteuning van de Voedselbank, Stichting Minima, de Tweede Kans, Kerken en vele andere particuliere vrijwilligersinitiatieven, zoals bv Stichting Leergeld dat zich specifiek op kinderen richt om hun aanvullende ondersteuning te geven. Dit prachtige initiatief kan oi mooi betrokken worden bij de PvdA motie: Ieder kind verdient een gelijke kans, die wij dan ook mee indienen.

Voor mensen die in staat zijn te werken, biedt werk natuurlijk de beste manier om te participeren. Het CDA volgt met belangstelling de herstructurering van de Welplaat en de ontwikkeling van het nieuwe Arbeidontwikkelbedrijf.

Alle voornemens op het gebied van een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt juichen wij toe. Te vaak krijgen jongeren tegenwoordig bij het solliciteren te horen dat men liever iemand met ervaring ziet, maar als iedere potentiële werkgever dat zegt, kan een jongere nooit ervaring opdoen. Stageplekken en werkervaringsplaatsen vormen dan een mogelijkheid om dat probleem te doorbreken. Het CDA is blij dat het college een breder aanbod hiervan wil stimuleren en dit in zal brengen in het overleg van ondernemers, overheid en onderwijs. We ondersteunen ook initiatieven die mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie weer aan een baan helpen. Daarom zijn we mee indiener van de PvdA-motie: stimulering werkgelegenheid Hellevoetsluis.                                   .

Ter bevordering van goede onderwijsmogelijkheden ondersteunen wij het concept van Integrale Kindcentra, waarbij de nadruk ligt op doorlopende leer- en ontwikkelingslijnen. Uitbreiding van dit concept naar de Kooistee vinden wij een goed plan. De besluitvorming met betrekking tot een nieuw IKC voor de scholen in Nieuw-Helvoet heeft nu de allerhoogste prioriteit, met name vanwege de onaanvaardbare staat van onderhoud van De Brug.

Bij goede onderwijsfaciliteiten hoort ook het blijvend aanbieden van goede VVE voor kinderen met een taalachterstand. Het is zo bepalend voor hun hele schoolloopbaan en daardoor ook voor hun verdere levensloop als kinderen zo vroeg mogelijk hun taalachterstand weten weg te werken. We zijn daarom zeer content met de realisering van een regionale klas voor anderstaligen, bijvoorbeeld omdat zij instromen vanuit een ander land zoals vluchtelingen en nieuwkomers.

Onze gemeente neemt natuurlijk al jaren statushouders op, in opdracht van de rijksoverheid, maar dat aantal zal de komende jaren ongetwijfeld stijgen. Onze fractie heeft al verschillende keren aandacht gevraagd voor de positie van vluchtelingen. Dit heeft onlangs geresulteerd in een unaniem aangenomen motie waarna het college zich heeft ingezet voor structurele opvang van vluchtelingen in Hellevoetsluis. Het doet ons deugd dat zoveel verschillende maatschappelijke partners zich al bereid hebben getoond om mee te helpen bij de opvang, zoals de Kerken en Vluchtelingenwerk die hun hulp hebben aangeboden. Ontheemden en vooral kinderen, die al die verschrikkingen meemaken, vragen om onze compassie. Het vraagt om een extra inspanning zonder dat dit ten koste gaat van andere kwetsbaren in onze samenleving.

2016 is het jaar van het Cultuurhuis. Wat is de laatste stand van zaken? Hoever zijn we met de plannen voor het multifunctioneel inzetten van het theaterplein? Afgelopen zomer zijn er zeer veel evenementen geweest. De Vesting, hoewel nog niet geheel voltooid, lag er prachtig bij met volle havens en indrukwekkende schepen aan de Koningshaven. De historische zeilschepen die zich bereid hebben verklaard om een ligplaats in te nemen in de Vestinghaven zullen dit beeld nog meer versterken. En voor komende maand? Een fantastische ijsbaan. Daartoe zijn wij mede-indieners van de  motie: IJsbaan Vesting. We zijn benieuwd naar de verdere promoting van al dit moois.

De Betaalbare Stad

De begroting 2016 is sluitend! Het CDA stemt in met de beleidsopties en de investeringen. Wel maken we ons zorgen over het,  in meerjarenperspectief gezien, beheer van  de openbare ruimte, met name het groot onderhoud, gezien in het licht van onze schuldenpositie en de daarmee gepaard gaande grote en nog steeds toenemende kapitaallasten. Wij zouden daar graag in de eerste helft van 2016 met het college over van gedachten willen wisselen. Spijtig is natuurlijk dat er aan het eind van dit jaar geen geld is voor het fonds van de drie grote decentralisaties, ambitie 2 van het college. Desondanks vindt het CDA het een knappe prestatie om met zo’n ambitieus programma na een tegenvallende meicirculaire en met verdere bezuinigingen in het Sociale Domein de meerjarenbegroting toch structureel sluitend te krijgen. Onze complimenten daarvoor.

Dankwoord

Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze overzichtelijke en goed leesbare begroting. Dank ook voor de uitgebreide en duidelijke beantwoording van de vele technische vragen. En uiteraard willen we onze griffie bedanken, die ons het afgelopen jaar zo prima en op bijzonder prettige wijze heeft ondersteund. We wensen het college en de ambtelijke organisatie veel succes bij het uitwerken van alle besluiten en ambities. We denken daarbij ook speciaal aan alle uitvoerders.

Cilia Meerman-van Benthem

1 gedachte over “Spreektekst Algemene beschouwingen Concernbegroting 2016-2019

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.