Spreektekst Begroting 2015-2018

Op 6 nov. jl. werd door de Gemeenteraad de Begroting 2015-2018 behandeld. Het CDA, bij monde van haar fractievoorzitster Cilia Meerman – van Benthem, leverde daarbij de volgende Algemene Beschouwing plus 2 Moties op:
a. Motie Uitgaan en Jongeren2 (werd aangenomen)
b. Motie Groene Daken en Schoolpleinen (werd omarmd door College en daarom aangehouden)

Concernbegroting 2015-2018

Algemeen
Een begroting, compleet nieuw van opbouw, die goed aansluit op het onlangs gepresenteerde Sturingsdocument en op het Collegeprogramma 2014-2018: een sterke stad met een menselijke maat.
Samen met de Beraps die dezelfde opbouw hebben, is het daarmee voor de Raad goed te volgen welke inhoudelijke en financiële ontwikkelingen er zijn. Het budget per programma is weliswaar erg fors geworden, maar binnenkort zal daar aan de hand van een notitie verder over worden gesproken. En, zoals ook in de Begroting staat aangegeven, aan de kengetallen wordt nog gewerkt.

De begroting sluit in ieder geval goed aan bij de nieuwe integrale en projectmatige manier van werken en is bovendien goed leesbaar en compact.
Die nieuwe opzet speelt ook in op een andere rol van de overheid en op een sociale en onderling betrokken samenleving.
2015 is het eerste jaar waarin we te maken krijgen met de grootste overdracht van taken van Rijk en Provincie naar de gemeenten sinds WOII en er wordt tegelijkertijd een enorme bezuinigingstaakstelling opgelegd. Om de zorg en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben te kunnen blijven leveren, met veel minder geld, zijn een grote transitie en een grote transformatie nodig.
De gemeente kan dit niet alleen en moet dit anno 2014 ook niet willen. We gaan naar een samenleving waarin inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid als partners samen optrekken. De gemeente zal daarbij meer een regierol hebben om enerzijds een verbindende rol te vervullen en anderzijds goed, snel en flexibel in te kunnen spelen op nieuwe initiatieven vanuit de samenleving. En het vereist een integrale benadering om op een slimme en creatieve manier samen met de partners tot oplossingen te komen.

Dienstbare stad
Het CDA onderschrijft de ambities in dit hoofdstuk en ondersteunt de voorstellen die al bij de Voorjaarsnota waren aangekondigd m.b.t. versterking van de gemeentelijke organisatie.

Het CDA staat positief tegenover de samenwerking met name bij de 3 D’s tussen Hellevoetsluis en Westvoorne en – op beleidsmatig niveau – met Brielle. Ook zijn wij optimistisch ten opzichte van het gemeenschappelijke fractievoorzitters-overleg op Voorne. Het uiteindelijke doel is natuurlijk wel – naast kwaliteits-verbetering – een vermindering van de bestuurlijke en ambtelijke drukte. Zover zijn we nog niet, maar daar wordt op vele fronten aan gewerkt.

Wat onze dienstverlening betreft, zitten we al geruime tijd in een continu veranderingsproces. Dat vraagt veel van onze organisatie die gering in omvang is en toch alle nieuwe taken zelf heeft opgepakt, want er is weinig inhuur geweest. Dat is een knappe prestatie.
Wel vragen we aandacht voor een zorgvuldige verwerking van brieven, e-mails of telefoontjes. Het is belangrijk dat dat goed en snel verloopt.
Dat geldt ook voor het snel en adequaat informeren van de raad over brieven van organisaties wanneer dat voor een politieke en bestuurlijke afweging van belang is; wij denken dan bv aan de brief van de bibliotheek/VU m.b.t. de huuropzegging van hun werklocatie. Graag een reactie van het college hierop en op het communicatietraject met betrokkenen.

Aantrekkelijke stad
Graag willen wij als raad in een zeer vroeg stadium betrokken worden bij de verschillende visieontwikkelingen, zoals het winkelcentrum, de bioscoop, de recreatieve boulevard bij de Haringvlietdam en de toekomst van onze havens. Zoals verwoord tijdens de bijeenkomst met de Economische Raad moeten we in de beginfase met elkaar de mogelijkheden verkennen.

Het is noodzakelijk dat het uitvoeringsplan de Vesting voltooien wordt uitgevoerd. Echter, het CDA vindt dat de Vesting wel degelijk ook voor jongeren een uitgaansgebied moet kunnen zijn. Daartoe hebben wij samen met Groen Links een motie opgesteld. Hierin roepen we het college op om samen met de raad, jongeren, bewoners en ondernemers te komen tot een visie om jongeren goede uitgaansplekken te geven in de Vesting.

Met de evenementenkalender is een goede stap vooruit gezet, maar we missen nog een goede afstemming met onze buurgemeenten. En we kunnen dan ook elkaars evenementen opnemen. Dan valt er vrijwel elke week wel wat te beleven, wat leuk is voor de eigen inwoners en aantrekkelijk voor de toerist.

Het CDA vindt het in het kader van die veranderende samenleving belangrijk dat er ruimtes/ accommodaties zijn in de verschillende buurten die multifunctioneel kunnen worden ingezet, bv als sociale ontmoetingsplaats of voor een vorm van dagbesteding. Aan initiatieven vanuit de samenleving die passen in het beleid van de gemeente kan op deze manier tegemoet worden gekomen.

Bij het bouwen van woningen moet rekening worden gehouden met een nieuwe behoefte voortkomend uit het verdwijnen van de vertrouwde verzorgingshuizen. Hierbij kan meteen ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van domotica.

Het CDA vindt dat het technisch onderwijs versterkt moet worden met niveau 3 en 4. Daarmee wordt Hellevoetsluis ook aantrekkelijker voor het Haven Industrieel Complex. Bedrijven moeten op hun beurt zorgen voor voldoende stageplekken, ook voor snuffelstages. Hierdoor kan voorkomen worden dat leerlingen bij het kiezen van een richting een verkeerde keus maken, hetgeen kan leiden tot schooluitval. Om te komen tot een steviger samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet de gemeente het voortouw nemen.

Het CDA onderschrijft het belang van een proactieve, faciliterende rol richting ondernemers; minder regels en een oplossingsgerichte service. Omgekeerd kan het bedrijfsleven een goede rol vervullen bij social return.

De ontsluiting en bereikbaarheid van de gemeenten op Voorne-Putten blijft een belangrijk aandachtspunt dat gezamenlijk moet worden opgepakt, niet alleen binnen de Metropoolregio, maar ook nog steeds via de provinciale lobby. Het CDA zal daar bij de CDA-Statenfractie op blijven hameren.

Om de Verkeersveiligheid te vergroten voor fietsers heeft het CDA begin dit jaar een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties geopend en de resultaten daarvan overhandigd aan de wethouder. Wanneer kunnen we daarvan een terugkoppeling krijgen?

Op het gebied van duurzaamheid wil het CDA echt een stap vooruit zetten. We komen daarom samen met de PvdA, D66 en Groen Links met een motie om de aanleg van Groene Daken en Groene Schoolpleinen te stimuleren. Beide worden in tal van gemeenten al met veel succes aangelegd.

Sociale stad.
In dit domein spelen de 3 Decentralisaties natuurlijk een zeer belangrijke rol. Dat proces is stevig ingezet. Er is hard gewerkt om alle voorbereidingen op tijd klaar te hebben zodat we goed toegerust 2015 in kunnen gaan. Het CDA spreekt zijn grote waardering hiervoor uit aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Waardering ook voor het proces. Velen zijn vanaf het begin bij de beleidsontwikkeling betrokken geweest via de klankbordgroep. Dat is een goede zaak. En er is een zeer uitgebreid communicatieplan opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de landelijke campagne. Het inkoopproces van de zorg is afgerond. Kortom, de transitie is op orde. Wij zien dat met vertrouwen tegemoet.

Onze fractie maakt zich echter wel zorgen om het transformatieproces. Hierbij zullen de zorg en ondersteuning op een andere manier vorm gegeven moeten worden, waarbij initiatieven vanuit de samenleving onontbeerlijk zijn. Zonder die initiatieven lukt het niet om de mensen de ondersteuning te geven die zij nodig hebben EN tegelijkertijd de omvangrijke bezuinigingen op te vangen. Er is momenteel geen aparte financiële reserve waaruit dit soort initiatieven gehonoreerd kunnen worden. Wellicht ziet het college mogelijkheden door programmaoverstijgende creatieve oplossingen te bedenken: sociale component bij wijkimpulsen, lege accommodaties multifunctioneel inrichten, enz.?
Een ander punt van zorg is het verschuiven van zorg naar de voorkant. Daarmee bedoelen we: er snel bij zijn, tijdig een goede diagnose stellen, een goed behandelingsplan opstellen en adequate interventie verlenen. Dat kan voorkomen dat de problematiek zeer groot wordt en er in een later stadium dure en/of langdurige zorg nodig is. Immers: “de kost gaat voor de baat uit”. Zonder in te zetten op preventie en zorg aan de voorkant en zonder in te kunnen gaan op initiatieven uit de samenleving zijn we anders niet in staat de bezuinigingen die de komende jaren alleen nog maar toenemen op te vangen. Hoe denkt het college hiermee om te gaan? Is het bereid geld vrij te maken om die verschuiving naar de voorkant mogelijk te maken? Graag vernemen we van het college hoe het tegen deze twee voor ons zeer belangrijke aspecten aankijkt.
(In verband hiermee houden we twee moties achter de hand).

In 2015 – zo is reeds aangekondigd – zal er een beleidsnotitie komen met betrekking tot mantelzorgers en vrijwilligers.
Het CDA vraagt de wethouder daarbij vooral aandacht te hebben voor respijtzorg voor mantelzorgers, speciaal voor diegenen die dag in dag uit voor iemand zorgen.
Tegen de achtergrond van de veranderingen in het sociale domein komt het de komende jaren aan op de inzet van vrijwilligers die hun verantwoordelijkheid nemen en op de vele terreinen van onze samenleving hun schouders eronder willen zetten om zo anderen te helpen. Hellevoetsluis mag blij zijn met de vele vrijwilligers die al jarenlang belangeloos hun steentje bijdragen. Maar wij denken dat er nog meer nodig zijn om op de vele hulpvragen een antwoord te kunnen geven. Ook hierbij zal de gemeente niet alleen een belangrijke regierol moeten vervullen, maar ook wervend moeten zijn om samen met de organisaties die er al zijn, zoals bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale, het SBO, een integraal sociaal proces te bevorderen.

Een sociale stad betekent ook een culturele stad. In dat verband maken wij ons zorgen over de ontwikkelingen bij diverse culturele instellingen, waaronder de muziekschool, de kunstuitleen, de bibliotheek en de VU. Zij hebben in een vroeg stadium samen met het Theater de handen ineen geslagen om met voorstellen te komen voor een Cultuurhuis. Zolang daar politiek geen besluit over genomen is en er nog geen Cultuurhuis is, is het CDA van mening dat de bezuinigingen voor deze instellingen teruggedraaid dienen te worden. Dit even vooruitlopend op de behandeling in ZWO. En betrokkenen moeten nu weten waar ze aan toe zijn.

Met betrekking tot het onderwerp onderwijsvoorziening in Hellevoetsluis West is het CDA content met het voornemen van het college om op korte termijn een themabijeenkomst te organiseren, waarbij de raad in staat gesteld wordt om met de onderwijsinstellingen en opvangorganisaties in gesprek te gaan, waarbij wij zeker een instroompunt met VVE-voorziening in de Bloemen- en Plantenbuurt aan de orde zullen stellen.

Betaalbare stad.
Spijtig is natuurlijk dat er geen fonds is gekomen voor de uitvoering van de drie grote decentralisaties, ambitie 2 van het college. Mede daarom hechten wij zeer aan een helder antwoord op de twee vragen die wij in het kader van het transformatieproces aan het college gesteld hebben.

Wij kunnen instemmen met het investeringsprogramma. Wat de gevraagde investering op het gebied van vervanging automatisering betreft, willen we daar op korte termijn een gesprek over en we vinden het jammer dat we over de resultaten van het onderzoek n.a.v. onze motie vorig jaar en de vervolgstappen nog niet geïnformeerd zijn, terwijl het ambtelijk advies erover reeds in juli klaarlag, dus ruimschoots voor de Begroting. Met die grote investeringen in het verschiet moet hier nu voortvarend mee aan de slag gegaan worden.

Wij kunnen instemmen met de beleidsopties. En binnenkort willen we graag met het college dieper ingaan op het weerstandsvermogen.

Wat de subsidies betreft vragen wij aandacht voor de problemen bij een aantal organisaties die bovenop de grote bezuinigingen ook te maken hebben met oplopende loon- en prijscompensaties waarvoor zij geen subsidie krijgen. Wij vragen het college om met deze organisaties op korte termijn om de tafel te gaan om samen tot een oplossing te komen.

Dankwoord
Rest ons onze dank uit te spreken aan de ambtelijke organisatie voor hun grote inzet in het afgelopen jaar en voor de prettige samenwerking. Dank aan allen die meegewerkt hebben aan het opstellen van deze begroting. Dank ook voor de uitgebreide en duidelijke beantwoording van de vele technische vragen. En uiteraard willen we onze griffie bedanken, die ons het afgelopen jaar zo prima en op bijzonder prettige wijze heeft ondersteund.