Spreektekst CDA 1e termijn Zomernota

Zomernota 2015

Dit is de tweede Zomernota waarbij we vanuit vier vensters kijken naar onze gemeente. We zijn daar enthousiast over, want we vinden het transparant en overzichtelijk. Binnen zo’n venster wordt de samenhang van allerlei processen duidelijker. Via de verschillende vensters kijken we bovendien uit op  verschillende veranderingsprocessen met elk hun eigen dynamiek, maar met een sterk gemeenschappelijk uitgangspunt: namelijk om samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen oplossings- en resultaatgericht te werken. Inspelend op de Kanteling: de samenleving aan zet. Een concept dat het CDA zeer aanspreekt.

In het venster Dienstbare stad zien we dat terug in het dienstverleningsconcept dat inspeelt op de veranderde positie van gemeenten als “eerste overheid”. De ambities daarvoor zijn hoog. Servicegericht, klantgericht,en samen met burgers, ondernemers, organisaties oplossingsgericht werken. Wij vinden dat een goede ontwikkeling. Wel blijven we aandacht vragen voor de basale aspecten van dienstverlening, goed bereikbaar zijn, en altijd en bijtijds terugkoppelen.

We zien graag de verdere uitwerking tegemoet van vergaande burgerparticipatie en van het stimuleren en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving oftewel overheidsparticipatie, zoals het Communicatiebeleidsplan deze vorm van participatie noemt.

Het CDA vindt veiligheid zeer belangrijk. Ook hier kan ons inziens het  samenspel tussen politie, inwoners en ondernemers veel goeds brengen. Wij onderschrijven de noodzaak om op lokaal niveau de strijd aan te binden met de georganiseerde criminaliteit, om de zogenaamde verwevenheid van boven- en onderwereld terug te dringen. Maar, we zijn niet overtuigd van de noodzaak om een coördinator ondermijnende criminaliteit aan te stellen. Het CDA heeft vertrouwen in de integrale aanpak zoals die nu al plaatsvindt in het prima functionerende RIEC. Wissel binnen de bestaande convenanten informatie met elkaar uit en maak nog beter gebruik van de huidige bestuurlijke controle- en handhavingsmogelijkheden. Andere beleidsopties akkoord.

Bij het venster Aantrekkelijke stad komt het samen resultaatgericht werken ook weer terug, in dit geval vooral samen met ondernemers.

Het is een goede zaak dat de betrokkenen van plan Boomgaard elkaar gevonden hebben en zich uitgesproken hebben om gezamenlijk de ontwikkeling van het gebied ter hand te nemen. Vanuit een goed rentmeesterschap naar volgende generaties zouden wij graag zien dat dit een klimaatneutrale wijk wordt, bv door middel van zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, kleine windmolentjes, groene daken. Ook graag bij kleinere inbreiprojecten meer aandacht voor duurzaamheid. College, hoe zou u dat willen aanpakken? Een mooi voorbeeld van duurzame projecten in de toeristische branche zijn bv de ecochalets op camping ’t Weergors, die mede hierdoor het internationale keurmerk Green Key gekregen heeft.

We zijn blij met het initiatief dat winkeliersvereniging De Struytse Hoeck heeft genomen om tot een langetermijnvisie te komen hetgeen geresulteerd heeft in een gezamenlijk optrekken van de gemeente en de winkeliersvereniging. Beleidsoptie wordt gesteund.

Hellevoetsluis komt steeds beter op de kaart te staan. Veel particuliere initiatieven, zoals de goede samenwerking tussen de musea, het nieuwe magazine Hellevoeter en het arrangementenbureau HIT dragen hier zeker aan bij.  Het CDA constateert met genoegen dat het college steeds bewuster bezig is met de uitstraling en reputatie van Hellevoetsluis. Dit dient gecoördineerd en vooral in samenwerking plaats te vinden met alle belanghebbenden. Hierbij verwachten wij dat ook zij hun verantwoordelijkheid in financiële zin nemen. Zij plukken hier immers ook de vruchten van. Stadspromotie is zeker geen eenmalig project van tijdelijke duur, maar een continu proces. Akkoord met beleidsoptie Citymarketing.

Een aantrekkelijke stad moet heel, schoon en veilig zijn.

Het veiliger maken van de Rijksstraatweg vinden wij erg belangrijk; de oversteek bij de Moriaanseweg was een zeer frequent genoemd knelpunt bij ons CDA verkeersmeldpunt en dat gold zowel voor fietsers als voor voetgangers. We hopen dan ook dat dat knelpunt meegenomen wordt.  Beleidsoptie wordt gesteund.

Mbt de beleidsvoorstellen voor het onderhoud willen wij het volgende aangeven: het nu afgesproken niveau vinden wij goed. In het kader van de noodzakelijke kostenreductie vragen wij het college nog eens kritisch en zorgvuldig te kijken of sommige beleidsopties mbt het beheer doorgeschoven kunnen worden. Hierbij moet wel voorkomen worden dat door achterstand we uiteindelijk met extra hoge kosten opgescheept worden.

Beleidsopties Verlichting en energie worden gesteund evenals die voor de nutsvoorzieningen op het Land van Paling.

Hoewel we volledig achter de ontwikkeling van een Stadspark staan, willen wij voorstellen deze beleidsopties door te schuiven, ook al maakt dat qua exploitatiekosten pas verschil in het jaar 2019. Het betreft hier forse bedragen en onze huidige schuldenpositie is zodanig dat enige voorzichtigheid op zijn plaats is.

De Museumkade heeft de uitstraling van de Vesting enorm verbeterd. De plannen voor verdere invulling van de havens zien er goed uit. Met het nieuwe Cultuurhuis kunnen we verschillende mooie voorzieningen in Hellevoetsluis behouden en zal ook dit stukje van de Vesting nog meer aantrekkingskracht krijgen.

Dan zijn er allerlei mooie initiatieven van ondernemers die Hellevoetsluis aantrekkelijk willen maken, Aqua Splash, Adventuredome bij camping de Quack, Historyland en de vele evenementen in de Struytse Hoeck en in de Vesting. Het zwembad(onderzoek) past eveneens in dit rijtje.

Kortom, een aantrekkelijk, bruisend en sociaal Hellevoetsluis. 

Sociale stad

De CDA-fractie is blij dat de invoering van de decentralisaties nagenoeg rimpelloos is verlopen. Nu komt het de komende tijd aan op de transformatie ervan.

Als er ergens sprake is van de samenleving aan zet en het samen met burgers en maatschappelijke organisaties oplossingsgericht werken, dan is dat wel in het venster van het sociale domein. Daarbij wordt er een groot beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers.

Bij het bieden van ondersteuning wordt voortaan uitgegaan van de eigen kracht van de burger en de kracht van het eigen sociale netwerk, vervolgens of  algemene voorzieningen voldoende oplossing bieden en pas als dat alles ontoereikend is samen kijken naar aanvullende zorg/ondersteuning. Met aandacht voor de mantelzorger. Maatwerk dus. Hierbij zijn wij zeer content met de samenwerking met SBO en MEE.

Deze nieuwe benadering vereist een omslag in het denken, waarbij het belangrijk is om het doel ervan goed in het oog te houden: langer thuis kunnen wonen en zo lang mogelijk eigen regie behouden.

De manier van werken volgens 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, zoals ons CJG al enkele jaren doet, is nu breder getrokken. Naast de casusregisseur vindt extra procesbewaking plaats door een gemeentelijke procesregisseur. Hiermee is een effectievere en efficiëntere samenwerking tussen de zorgpartijen en – waar nodig – doorzettingskracht formeel verankerd.

Om de kanteling te laten slagen zijn initiatieven vanuit de samenleving onontbeerlijk. Gelukkig zijn er al verschillende prachtige initiatieven die vaak volledig drijven op vrijwilligers, zoals de stichting Minima, waarmee het verstrekken van meubels en kleding aan inwoners in financiële nood is geborgd. Akkoord met de beleidsoptie. Ook de Tweede Kans aan de Rijksstraatweg is zo’n mooi initiatief van vrijwilligers, evenals uiteraard de Voedselbank en Stichting Leergeld. Nieuw is de pilot Buurt m/v van Antes, waarbij middels een zorgvuldige procedure een aantal Buurtmannen en/of -vrouwen worden geworven. Zij krijgen een opleiding en jaarcontract om laagdrempelige praktische ondersteuning te bieden bij participatie en zelfredzaamheid (binnens- en buitenshuis). Een prachtig initiatief. Onze vraag aan het college:  Zijn er nog meer van dit soort initiatieven, bv ter vermindering van eenzaamheid?

We zijn blij met de beleidsoptie loon- en prijscompensatie; daar hadden wij vorige keer nadrukkelijk om gevraagd. Het betreft hier immers organisaties die belangwekkende maatschappelijke doelstellingen voor onze inwoners realiseren.

Het is goed dat de buurtaanpak en buurtprojecten inmiddels structureel zijn opgenomen in de Begroting. Via wijkbezoeken willen we daar als Raad ook een bijdrage aan leveren.

We zijn blij dat Hellevoetsluis mee is gaan doen met het project Tech2do. Het is een heel mooie promotie voor jongeren in het basisonderwijs over leren en werken in technische beroepen. Beleidsoptie dus akkoord.

We hopen dat er nu schot komt in het project van het IKC rond de locatie Schoolslag. Er is zeer dringend behoefte aan nieuwbouw, o.a. in verband met de huidige slechte huisvesting.

Wat de beleidsoptie Jongerenparticipatie 2.0 betreft, u kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen dat die enthousiast door mijn fractie is ontvangen.

Tot slot de betaalbare stad.

Via de Berap hebben we een duidelijk inzicht gekregen in het kostenplaatje tot en met april, op grond waarvan een inschatting gemaakt is voor een actueel meerjarenperspectief, en een addendum waarin ook de meicirculaire verwerkt is. Dat perspectief zag er niet gunstig uit met een tekort van 1,9 miljoen in 2015 en 8 a 9 ton voor de jaren daarna.

Onzeker zijn de gevolgen van de invoering van de VPB (vennootschapsbelasting). Graag willen wij daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd worden.

Dan laat het venster Sociale stad nog veel onzekerheden zien, die niet de schuld van de gemeente zijn en aan het Rijk toegeschreven moeten worden, maar waar de gemeente uiteindelijk wel op afgerekend wordt. Een tegenvaller is het nieuwe, objectieve verdeelmodel Jeugd dat misschien wel kan leiden tot een verlaging van het budget ter grootte van een miljoen.

In tegenstelling tot verschillende andere gemeenten hebben wij geen reservepotje om dat op te vangen. Dat was wel de bedoeling (het fonds decentralisaties). Echter, door de forse, jaarlijkse grondafschrijvingen en een kwetsbaar weerstandsvermogen, krijgt het verstevigen van de algemene reserve voorrang. Daar staan we achter, maar de consequentie is wel dat het Decentralisatiefonds nooit gevuld is. Dat betreuren wij. Wij staan er dus op dat de budgetten van de Decentralisaties integraal beschikbaar blijven voor de doelen waarvoor zij bestemd zijn. Bij minder uitgaven dient het restant in dat fonds gestort te worden.

De accountant heeft voortdurende aandacht gevraagd voor met name het structureel sluitend houden van de begroting en het beheersen van de aanwezige risico’s. Uit de brief van het college van 7 juli jl blijkt dat we voor 2015 het geschatte tekort kunnen wegwerken. Dat is goed nieuws. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit incidentele baten betreft, die dus nog geen oplossing bieden voor het meerjarenperspectief.

Samenvattend:

Voor ons ligt een mooi en ambitieus programma voor 2016, waarin de samenleving nadrukkelijk aan zet is. Helaas met een niet-sluitende meerjarenbegroting. Er zal nog veel creativiteit nodig zijn om de nodige structurele bezuinigingen te vinden of extra inkomsten te genereren om de tekorten weg te werken. Wij wensen het college en de ambtelijke organisatie daarbij veel sterkte en vindingrijkheid toe.

Dank ook voor alle ambtelijke inspanningen die hebben geleid tot de samenstelling van de Zomernota 2015.

1 gedachte over “Spreektekst CDA 1e termijn Zomernota

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.