Stand van zaken Grenscorrectie Oudenhoorn

Begin juni 2015 nam het college van Nissewaard het besluit om op grond van de resultaten uit het onderzoek, dat het college had laten uitvoeren naar het voornemen grenscorrectie Oudenhoorn, aan de raad voor te stellen de mogelijkheid tot een grenscorrectie niet nader te onderzoeken. Uit dat onderzoek was naar voren gekomen, dat een grenscorrectie Nissewaard structureel €1,6 miljoen zou gaan kosten en dat kon Nissewaard niet missen.

Als fractievoorzitters van Hellevoetsluis waren wij erg verbaasd over dit besluit.

In de eerste plaats natuurlijk omdat alle partijen bij de verkiezingen afgelopen november hadden aangegeven, dat zij de wens van de inwoners van Oudenhoorn zouden respecteren. En die wens was duidelijk: uit de gehouden enquête met een respons van 70% bleek dat 93% voor aansluiting bij Hellevoetsluis was. Wij vinden dat die wens gerespecteerd dient te worden.

En in de tweede plaats omdat wij vinden dat zo’n belangrijk besluit toch niet genomen kan worden zonder daar met de buurgemeente over te spreken. De raad van Nissewaard worstelde inmiddels ook met dit voorstel van het college. De fractievoorzitter van het CDA Nissewaard en ik hebben in die tijd dan ook regelmatig contact gehad.

De fractievoorzitters van Hellevoetsluis hebben daarop hun college verzocht contact op te nemen met Nissewaard om toch een gesprek hierover aan te gaan. Dat heeft ertoe geleid dat er inderdaad een eerste verkennend gesprek heeft plaatsgevonden. Dit vond plaats in een open en constructieve sfeer. Afgesproken is dat beide gemeenten de komende maanden nader onderzoek doen. Dat onderzoek moet uitwijzen of een grenscorrectie kansrijk is. Uitgangspunt daarbij is budgettaire neutraliteit voor beide gemeenten. In september zullen er vervolggesprekken plaatsvinden. Ook de raad van Nissewaard heeft op deze gesprekken aangedrongen.

Wij hopen dat beide partijen er snel uitkomen. Lukt dat niet, dan willen wij dat een onafhankelijke derde, bij voorkeur de Provincie, aangeeft wat de financiële consequenties voor beide gemeenten dienen te zijn. Om die intentie duidelijk vast te leggen heeft de raad van Hellevoetsluis begin juli Motie Grenscorrectie Oudenhoorn unaniem aangenomen.

(Auteur: Cilia Meerman – van Benthem)