Steun voor kwetsbare kinderen in coronatijd.

Onlangs is het onderwerp “Armoede-bestrijding” in de Gemeenteraad behandeld. Het CDA is blij, dat er door het College positief is gereageerd op het raadsvoorstel, dat specifiek gericht is op kwetsbare kinderen in coronatijd.
Bijgaand de reactie van het CDA in de Gemeenteraad:

CDA-fractie is heel blij met dit raadsvoorstel. Zoals bekend heeft de Coronacrisis op veel kinderen en jongeren een grote impact gehad. Maar bij kinderen en jongeren uit gezinnen met financiële problemen, is die impact vele malen groter, zo blijkt uit verschillende onderzoeken, oa dat van de KinderOmbudsman. Bv door een krappe behuizing of spanningen ten gevolge van de financiële situatie, al of niet als gevolg van de Coronacrisis. Maar ook vanwege noodzakelijke aankopen ivm het thuisonderwijs, zoals bv een laptop.
Het is daarom belangrijk ervoor te zorgen dat deze kwetsbare groep kinderen en jongeren
geen extra achterstand oplopen en toch mee kunnen doen, want – zoals mijn fractiegenote mevrouw Diependaal tijdens de commissievergadering al treffend aangaf:
In Nederland moet elk kind alle kansen krijgen om mee te doen.

De CDA-fractie is blij dat de wethouder nu al, aan het begin van 2022, met een goed voorstel komt voor de besteding van een deel van de middelen uit het Coronasteunpakket en over de uitvoering ervan afspraken gemaakt heeft met Stichting Leergeld.
De afgelopen jaren heeft de gemeente met enige regelmaat al contact gehad met Stichting Leergeld en die samenwerking is als bijzonder zinvol en positief ervaren.
Stichting leergeld is laagdrempelig. Indien mogelijk leggen zij een huisbezoek af. Hierdoor ontmoeten zij mensen in hun thuissituatie. Zij kunnen hierdoor het gezin op meerdere manieren helpen en hen ook wijzen op regelingen van de gemeente waarvoor deze gezinnen in aanmerking kunnen komen. En ook op andere voorzieningen en sociale organisaties in onze gemeente. Hierdoor bieden zij ondersteuning aan de kinderen in dit gezin, soms voor ze in beeld komen bij de gemeente.

Bovendien sluit volgens de CDA-fractie de voorgestelde besteding ook perfect aan bij het advies dat de Kinderombudsman aan ons college heeft gegeven. Hierin werd geadviseerd aan te sluiten bij een fonds voor specifieke doelgroepen, waardoor vastlopen op regels en verkokering van regelingen worden voorkomen. Daarnaast kunnen door de preventieve werking van het snel kunnen acteren met middelen uit dit fonds, kosten voor bijzondere bijstand of andere gemeentelijke voorzieningen en hulpverlening worden voorkomen.

Ook is het positief dat nu, vanaf 2022 dus, niet eerst een beroep gedaan moet worden op het kindpakket van de gemeente om hulp te krijgen bij Stichting Leergeld. Ouders kunnen direct een aanvraag indienen bij de Stichting en daarnaast kan men dan via de gemeente een beroep doen op het kindpakket van de gemeente.
De CDA-fractie heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat die voorgestelde samenwerking met Stichting Leergeld een uitstekende manier is om dit coronageld te besteden. En we hopen ook dat de resultaten van dit project, en dan met name het effectief bereiken van de brede doelgroep die te maken heeft met armoedeproblematiek kan worden meegenomen in de ontwikkeling van een gezamenlijke beleidsvisie voor onze nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Ik eindig in dit verband met een mooie quote van mijn fractiegenote die ik graag met u wil delen:

Alle kinderen moeten kunnen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen!