Uitleg Begrotingscyclus

De begrotingscyclus van de begroting voor het jaar T start met de Zomernota T-minus-1. Bij de behandeling ervan in juli van het jaar T-minus-1  kan de raad kaders meegeven voor de op te stellen begroting voor het jaar T, die begin oktober wordt gepresenteerd en begin november wordt behandeld. Die begroting moet uiterlijk 15 november van het jaar T-minus-1 ingeleverd zijn bij de Provincie. Is er half november geen door de raad vastgestelde begroting ingeleverd, dan kan de Provincie de gemeente onder curatele stellen.
Gedurende het jaar T wordt gewerkt aan de hand van de vastgestelde begroting. Vinden er afwijkingen plaats, dan kunnen die middels een begrotingswijziging verwerkt worden in de Begroting. De raad moet begrotingswijzigingen altijd goedkeuren. Vaste momenten om te kijken of de in- en uitgaven nog corresponderen met de vastgestelde begroting, zijn de raadsvergaderingen in juli en december. In juni van het jaar T krijgt de raad de eerste bestuursrapportage, de Berap-1, en deze wordt in juli T besproken. Deze Berap beslaat de periode van januari T – april T. Als er afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting T, dan worden die doorgerekend voor het hele jaar T en op grond hiervan wordt de begroting T aangepast en door de raad vastgesteld. Vanaf dat moment is deze gewijzigde begroting T leidraad voor het college en de ambtelijke organisatie.
De tweede bestuursrapportage, Berap-2, beslaat de periode januari T – september T. Die ontvangt de raad omstreeks november/december en die wordt in december T behandeld. Ten slotte wordt in het jaar T+1 in juni/juli de jaarrekening T besproken. Het door de raad vastgestelde jaarverslag met bijbehorende jaarrekening moet vóór 15 juli bij de Provincie zijn.

Op 7 november 2019 heeft de Gemeenteraad de Begroting 2020 behandeld. Deze begroting is sluitend en voldoet aan de kaders die wij in juli bij de behandeling van de Zomernota hadden meegegeven. Vlak daarvoor kreeg de wethouder financiën echter de eerste signalen binnen dat de Berap-2 over 2019 grote overschrijdingen van het budget laat zien, die zowel structureel als incidenteel zijn. Dat betekent dat nu zo snel mogelijk een gedegen onderzoek moet plaatsvinden, waarna er vervolgstappen genomen moeten worden die ongetwijfeld consequenties zullen hebben voor de vorige week vastgestelde begroting.

(Cilia Meerman, november 2019)