Van fietssnelwegen tot de WMO

Commissie WWR: Fietsen en Kleedkamers

In de commissies voorafgaand aan de raadsvergadering van 3 juli werden enkele belangrijke besluiten genomen en belangrijke stukken besproken. In de commissie Wonen, Werken en Recreatie is besloten dat de gemeente een krediet beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe kleedkamers bij HC Voorne en een nieuwe kantine en kleedkamer bij FC Vlotbrug. Om sport te stimuleren is het gebruikelijk dat de gemeente garant staat voor 1/3 van de kosten. De andere 2/3 moeten de verenigingen zelf zien te vergaren. Tijdens deze commissie WWR heeft het CDA ook aandacht gevraagd voor fietssnelwegen. De nieuwe gemeente Nissewaard wil een nieuwe en snelle fietsverbinding maken tussen Spijkenisse en het Rotterdam. Met enkele kleine aanpassingen kan deze verbinding door worden getrokken naar Hellevoetsluis. Het CDA heeft de wethouder opgeroepen zich hier voor te gaan inzetten. Wethouder Van Lith heeft deze oproep overgenomen. Het Algemeen Dagblad heeft in de Voorne-Putten editie van 30 juni geschreven dat het CDA hier vragen over heeft gesteld.

Commissie ZWO: Decentralisaties en Onderwijs

Tijdens de vergadering in de commissie ZWO heeft het CDA aandacht gevraagd voor techniek in het onderwijs. De CDA-fractie is  met een aantal raadsleden aanwezig geweest bij een kennismaking met het havenbedrijf en Deltalinqs(soort huurdersvereniging van bedrijven in de Rotterdamse Haven. De voorzitter van Deltalinqs zag kansen in een HBO-voorziening op Voorne, er is veel vraag naar deze groep technici. MBO 3/4 techniek en innovatie werd al helemaal enthousiast ontvangen! Dit bepaalde ons er weer bij dat we er heel snel bij moeten zijn gezien alle ontwikkelingen in het MBO-onderwijs.

Ook hebben we de wethouder opgeroepen om met Deltalinqs contact op te nemen over techniekonderwijs op de basisschool. Deltalinqs werkt daarbij samen met Capelle aan den IJssel, Spijkenisse en Rotterdam. Maar wat bleek … Hellevoetsluis doet hier niet aan mee. Dat vinden wij echt een gemiste kans. Deltalinqs werkt hierin samen met scholen en bedrijven voor het geven van techniekonderwijs aan kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Op die leeftijd moet je beginnen!

Tijdens de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs zijn een aantal belangrijke stukken rondom de decentralisaties aan de orde  geweest.  Alle stukken die op deze agenda staan hebben betrekking op de drie Decentralisaties, de portefeuille van onze wethouder, Hans van der Velde.

Het eerste agendapunt betreft het “Vaststellen verordening Leerlingenvervoer gemeente Hellevoetsluis 2014”. In het kader van de Kanteling, gevoegd bij de invoering van het Passend onderwijs gaat er de komende tijd veel veranderen. Daarom komt er een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer.

Hierover hebben wij de volgende vragen/opmerkingen:

  1. De gemeente betaald een vervoersvoorziening voor de dichtstbijzijnde school. Als er een wachtlijst is betaald de gemeente ook voor een vervoersvoorziening op de eerste school die hierna in aanmerking komt. De gemeente heeft de keuze om de vergoeding te stoppen als de wachtlijst voor de dichtstbijzijnde school is verlopen en de school dus weer toegankelijk is. Het CDA heeft gepleit voor het doorbetalen en het gewortelde kind niet te verplichten om van school te wisselen.
  2. Om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening gelden een aantal voorwaarden. Één van de voorwaarden is een reistijd met het OV van meer dan anderhalf uur. Het CDA vindt twee keer anderhalf uur per dag, en dat vijf dagen per week wel erg aan de hoge kant.
  3. In het kader van het uitgangspunt “Thuisnabij onderwijs” ondersteunt het CDA van harte de ambitie om een cluster 4 voorziening voor het VO binnen te halen. Daar is absoluut behoefte aan en uit pedagogisch oogpunt – het betreft hier immers kwetsbare leerlingen – is het daarom wenselijk op Voorne Putten zo’n school te hebben.
  4. Over verschuivingen van de leerlingpopulatie valt op dit moment nog weinig te zeggen. Maar, het is wel van belang nu al goed met de ouders te communiceren over de komende veranderingen, want veel ouders zijn bv nog niet op de hoogte van wat de in voering van het Passend onderwijs voor hen inhoudt. En dat geeft onrust. Wij zijn daarom benieuwd naar de afspraken die hierover in het OOGO hebben plaatsgevonden.

Het derde punt betreft de Welplaat. Het tekort over 2013 is minder groot dan oorspronkelijk verwacht, maar nog wel aanzienlijk. De meerjarenbegroting laat een oplopend tekort zien. Het is daarom goed dat er binnenkort twee rapporten verschijnen waarin mogelijke scenario’s voor de Welplaat geschetst worden, zoals onderdeel van een werkontwikkelbedrijf

Het vierde punt betreft het Kennisnemen van de concept begroting GR Jeugdhulp Rijnmond 2015.Deze conceptbegroting moet half juli bij de Provincie (toezichthouder), maar omdat een aantal aspecten nog niet bekend zijn, is het een voorlopig concept. De definitieve versie mag in het najaar ingeleverd worden. De uitgangspunten die gehanteerd zijn om tot deze begroting te komen zijn goed. Gemeenten kunnen in het derde kwartaal nog keuzes maken. Die kunnen dan nog worden verwerkt. Aangegeven wordt dat gemeenten rekening moeten houden met fluctuaties in hun regionale bijdragen. Daarom wordt geadviseerd om een eigen voorziening te treffen om tegenvallende uitgaven op te vangen. Het is belangrijk dat de hele commissie dit advies ter harte neemt en daarom heeft het CDA er speciaal een vraag over gesteld.

Voorontwerp beleidsplannen WMO en Jeugd

Het CDA heeft aangeven het bijzonder knap te vinden dat met betrekking tot zo’n complexe materie en ondanks de buitengewoon late informatie vanuit het Rijk, zowel inhoudelijk als financieel, er nu toch zulke uitgebreide en diepgaande voorontwerp beleidsplannen liggen. Onze complimenten aan allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Verder hebben wij, evenals de andere fracties veel vragen en opmerkingen.

Met betrekking tot de WMO betreft dat o.a.:

–          de missie van Hellevoetsluis. Ons inziens  moet die iets anders geformuleerd worden, namelijk: Alle inwoners, ongeacht hun beperking, doen zoveel mogelijk mee aan de samenlevingen zijn zoveel mogelijk zelfredzaam.

–          Het PGB. Nadat de voorwaarden voor verkrijgen van een PGB in 2013 zijn aangescherpt, hebben veel mensen met een indicatie voor begeleiding blijkbaar geen geschikt aanbod in zorg in natura kunnen vinden. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom zij wel een indicatie hebben maar deze niet verzilveren. Hoe komt dat? Wat doet de gemeente eraan om dit te veranderen? Het CDA wil het PGB behouden. Het is goed als mensen zelf keuzes kunnen maken, zelf de regie kunnen blijven voeren. Het is uitermate belangrijk en past ook binnen de Hellevoetse missie als het PGB in stand blijft.

–          Vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is in tegenstelling tot wat het stuk zegt wel vrijwillig, maar beslist niet vrijblijvend. Mensen moet op vrijwilligers kunnen rekenen.

–          Hulp bij het huishouden. Door de grote Rijksbezuinigingen op deze post kan deze hulp niet meer zo gegeven worden als we dat tot nu toe gewend waren. Er moet daarom een inventarisatie gemaakt worden van mogelijke alternatieven. zijn. Wij vragen hoe het daar mee staat.

–          Let op de stapeling van de eigen bijdrage. Overal staat maatwerk centraal, dus hier ook. Daarbij moet niet uitgegaan worden van wat voor gestapeld bedrag de gemeente krijgt, maar het gaat erom wat de persoon zelf kwijt is aan allerlei eigen bijdragen, bij wie hij deze ook moet betalen.

–          Regeling financieel maatwerk bij meerkosten. Gemeenten hebben beleidsvrijheid met betrekking tot de besteding van de middelen voor het bieden van maatwerk aan cliënten met meerkosten ten gevolge van een beperking of een chronische ziekte. Er zijn twee mogelijkheden, wettelijk gezien, om dat vorm te geven: de bijzondere bijstand en de WMO. Omdat veel mensen liever geen gebruik willen maken van de bijzondere bijstand ook al hebben zij er recht op (je hand ophouden), gaat onze voorkeur uit naar de WMO.

Tot slot geven we aan dat we tijdens het zomerreces als klankbordgroep nog enkele malen bij elkaar willen komen. Maar als er politiek gevoelige keuzes gemaakt moeten worden, is dat niet voldoende. Dan zullen we als commissie bij elkaar moeten komen. Afgesproken wordt om dat ergens aan het eind van augustus te doen.

Met betrekking tot het voorontwerp van het beleidsplan Jeugd hebben we aandacht gevraagd voor het CJG. We hebbean meegegeven dat de signaleringsfunctie erg belangrijk is. Het gaat bijvoorbeeld om het signalering van achterstand. De functie moet een goede plek krijgen in het nieuwe jeugdbeleid. Het CDA vindt dat we dit steeds mee beginnen te missen in de beleidsstukken . De logopedist moet ook een belangrijke plek krijgen. Deze zouden betrokken kunnen worden bij het toeleidingstraject naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie en de Jeugdhulp. Zij kunnen aan de zorgverleners aangeven waar zij op moeten letten. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor Horizon, er blijft nog een klein groepje kinderen over, wij willen dat er hierbij plaats ingeruimd wordt voor gerichte ambulante hulp. In een vroeg stadium zouden er al contacten moeten zijn om kinderen ouders, peuterleidsters en anderen te ondersteunen voor een goede overgang naar het basisonderwijs. Door de decentralisaties is dit nu wel te organiseren.Ten slotte hebben we aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die is weggelegd voor de huisartsen. We hebben het college dan ook op te roepen om met hen in gesprek te treden en met hen door te spreken wat er nodig is om te voorkomen dat dingen gaan escaleren.