Verkeersmeldpunt groot succes!

Het college is voortvarend aan de slag gegaan met het verkeersmeldpunt. Het begin dit jaar door het CDA ingestelde meldpunt heeft geleid tot vele tientallen meldingen over onveilige verkeerssituaties. De meldingen zijn door het CDA samengevoegd tot een rapport dat is overhandigd aan verkeerswethouder Van Lith. De locaties die zijn gemeld door de Hellevoeters zijn allemaal bekeken en geanalyseerd. Dit alles heeft geresulteerd in een omvangrijk document van het college waarin wordt aangeven welke maatregelen er worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veel meldingen worden meegenomen in het gepland klein- en groot onderhoud. Het college heeft tijdens de begrotingsbehandeling ook nog eens toegezegd €25.000 per jaar extra uit te trekken voor verbetering van de verkeersveiligheid.

De kruising tussen het Trambaanpad en de Sprong is vaak genoemd. Fietsers zien elkaar nauwelijks aankomen, door het slechte zicht ontstaan er vaak gevaarlijk situaties. Op korte termijn gaat er nu gesnoeid worden om het zicht te verbeteren. De verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg heeft ook de aandacht van de gemeente. Vanwege de beperkte ruimte en de parkeerdruk is het moeilijk om de onveiligheid op te lossen. Wel heeft het college toegezegd om slechte plekken in het wegdek te vervangen en een project te maken van de Rijkstraatweg om grotere problemen op te lossen.

De situatie op de Oostdijk wordt door de gemeente aangepakt. In 2015 krijgen fietsers en voetgangers die de Oostdijk kruisen bij het Burchtpad/Muiderslotpad en het Jan van Brakelpad voorrang. Tevens wordt de Oostdijk vanaf eind 2015 een 30km-zone. Het college gaat naar aanleiding van de meldingen ook overwegen om de Branding in te richten als 30km-zone. Samen met OBS de Kring gaat de komende jaren gekeken worden naar herinrichting van het Burchtpad, gedacht wordt aan scheiding van fietsers en voetgangers en het aanbrengen van gekleurde voetjes om kinderen op een speelse wijze duidelijk te maken waar zij moeten lopen.

Na vaststelling van de collegereactie op het Verkeersmeldpunt heeft de wethouder met de CDA-fractie nog een overleg gehad om de resultaten te bespreken. Daar heeft de fractie nog twee zaken in het bijzonder uitgelicht. Het fietstunneltje bij het politiebureau en het gedrag in het verkeer. Het CDA wil dat de kruising bij het fietstunneltje op termijn enkele meters wordt verschoven richting de Tolweg. Dit omdat fietsers en voetgangers elkaar in de huidige situatie pas laat kunnen zien en verkeer van links heuvel op voorrang moet verlenen.

Veel meldingen hebben niet alleen met de fysieke verkeerssituatie te maken. Nee, het gedrag speelt ook een grote rol. Het gaat bijvoorbeeld om het tegen het verkeer in fietsen, te hard rijden en fout parkeren bij het afzetten van kinderen bij school, en het onterecht claimen van voorrang. Het CDA wil dan ook dat de gemeente samen partners als scholen en Veilig Verkeer Nederland hier mee aan de slag gaat.

Het CDA wil alle melders hartelijk danken voor de gedane meldingen en de suggesties die zijn gedaan ter verbetering. Tevens wil het CDA de wethouder en de ambtenaren bedanken voor de zorgvuldige en voortvarende aanpak.

Meldpunt Verkeersveiligheid CDA 12 juni 2014

20141028 Collegereactie aan raadscommissie op Verkeersmeldpunt