Zomernota 2016: Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat

De Gemeenteraad houdt zich op dit moment (“rond de zomer”) ook druk bezig met deMeerjarenbegroting 2017-2020. De CDA-Fractie in de Gemeenteraad heeft daarom deze Zomernota 2016 uitgebracht, met daarin de kaders voor deze begroting.

Het CDA stelt met voldoening vast dat de samenleving hoe langer hoe meer een bijdrage levert aan de ontwikkeling van Hellevoetsluis. We denken dan aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De gemeente initieert, brengt partijen bijeen, coördineert en faciliteert en de samenleving denkt mee en komt met initiatieven. Dit spreekt het CDA bijzonder aan: het toont namelijk de kracht van mensen in hun onderlinge sociale verbanden, zoals familie, vrienden, maatschappelijke organisaties en verenigingen, de school, de kerk, de buurt of andere netwerken. Dat geeft voldoening, plezier, betrokkenheid, trots.

We zien die actievere rol op verschillende fronten. Om een paar te noemen: bij het ontwikkelen van de visie op het winkelcentrum en bij de uitvoering ervan; bij allerlei ontwikkelingen op recreatief niveau, bij evenementen, bij het aantrekkelijker maken van de Vesting, bij het ontwikkelen van een visie op Kunst en Cultuur; bij het ontwikkelen van een visie op de leefbaarheid van een buurt en bij de uitvoering daarvan, buurtaanpak, buurtpreventie, buurtbemiddeling.
En we zien het ook in het Sociale Domein waar veel inwoners en organisaties betrokken zijn bij beleidsontwikkelingen rond mantelzorgers, vrijwilligers, minimabeleid of thema’s als eenzaamheid, schuldhulpverlening.  Maar, cruciaal is de rol van de samenleving als het gaat om de uitvoering. Dan wordt er een beroep gedaan op ons allemaal, tenminste als we het belangrijk vinden om iedereen mee te laten doen, lid te laten zijn van de gemeenschap die Hellevoetsluis heet, je daarin thuis te voelen. Dat sociale aspect, waarin respect en solidariteit belangrijke waarden zijn, zorgt pas echt voor de menselijke maat.

Inzoomend op de verschillende vensters van deze Zomernota zien we dat de afgelopen jaren stevig is ingezet op het versterken en robuuster maken van onze gemeente en daar hebben we flinke slagen in gemaakt. Daarnaast zijn we samen met Brielle en Westvoorne een proces ingegaan om te komen tot een ambtelijke fusieorganisatie. Dit proces verloopt volgens plan. Op strategisch niveau weten we ons als Voorne-Putten steeds beter op de kaart te zetten, bijvoorbeeld binnen de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag).
Ten aanzien van de dienstverlening zijn eveneens grote slagen gemaakt: servicegericht, klantgericht, resultaatgericht, samen met burgers, ondernemers, organisaties.

De aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis is met de oplevering van de Museumkade, het aantrekken van mooie zeilschepen in de wintermaanden, het opknappen van verschillende verbeterlocaties flink toegenomen. We zijn benieuwd naar nog lopende projecten om de aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis te vergroten, zoals het Winkelcentrum de Struytse Hoeck, Kickersbloem 3, het Krekenplan, recreatieontwikkeling Haringvliet.

Binnen het Sociale Domein is het de gemeente gelukt om de drie decentralisaties, de transitie, zorgvuldig en vloeiend te laten verlopen. De zorg en ondersteuning zijn in eerste instantie gecontinueerd en er is ruim de tijd genomen om middels keukentafelgesprekken tot een goede ondersteuning op maat te komen. En we zijn daarbij in z’n totaliteit gezien ook nog binnen het budget gebleven. Een bijzonder knappe prestatie.
Er is heel goed werk geleverd door het Centrum voor Jeugd en Gezin met hun laagdrempelige en open houding en hun zeer effectieve en efficiënte werkwijze en deze aanpak is inmiddels ook overgenomen voor volwassenen die zich tot de gemeente wenden. Er wordt op allerlei gebieden stevig ingezet op vroegsignalering en tijdige behandeling bv bij de Jeugdzorg. Door onderwijs en zorg nog dichter bij elkaar te brengen in die nieuwe IKC (Integrale Kind Centra) kunnen achterstanden veel eerder onderkend en aangepakt worden. Dit is een grote wens van het CDA. Wel willen we er bij het college aandacht voor vragen dat bij de uitvoering van die IKC alle participanten, de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang, ook echt betrokken worden.

De ingrijpende veranderingen van rijkswege, zoals forse bezuinigingen, scheiding van wonen en zorg, het verdwijnen van de AWBZ en de komst van de veel strenger selecterende Wet Langdurige Zorg, het terugdringen van het werken in vertrouwde sociale werkplaatsen, enz. hebben ingrijpende gevolgen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Onze fractie heeft daar de afgelopen jaren steeds aandacht voor gevraagd. We denken dan aan de ontmanteling van Voornesteijn, maar ook bijv. aan de groep jonge mensen met een licht verstandelijke beperking, de dak- en thuislozen, enz. Wat het wonen betreft heeft onze fractie al zo’n 3/4 jaar geleden de vraag gesteld hoe lang de wachttijden zijn voor huurwoningen in het goedkoopste huursegment, waar veel mensen uit die kwetsbare doelgroep op zijn aangewezen. Niet voor niets willen wij inzage hebben in de prestatie-afspraken die over wonen voor kwetsbare doelgroepen gemaakt worden met Maasdelta. Huisvesting is voor hen heel belangrijk.

Inzage in de wachttijden willen wij ook m.b.t. een andere groep: de jongeren. Wil je als stad toekomstbestendig zijn, dan is een cruciaal onderdeel hiervan het aantrekken en behouden van jongeren. Het is noodzakelijk dat hier college-breed op wordt ingezet. De wethouder Wonen heeft een taak qua aanbod voor geschikte woningen, de wethouder Onderwijs heeft een taak qua uitbreiding MBO 3 en 4 opleidingen, aansluiting goed en innovatief onderwijs en arbeidsmarkt, de wethouder Verkeer en Vervoer heeft een taak qua bereikbaarheid en goed OV, de wethouder Recreatie heeft een taak op het gebied van uitgaan. Wil je jongeren aan Hellevoetsluis binden, dan zal dit integraal moeten worden opgepakt. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Het CDA is van mening dat iedereen die zorg nodig heeft die ook moet krijgen. Dat is een zware opgave, ook voor Hellevoetsluis. Daarvoor is de hele samenleving nodig. Uitgangspunt daarbij is mensen in staat te stellen langer thuis te wonen, mee te blijven doen, zo lang mogelijk eigen regie te behouden. Dat is een grote wens van veel mensen. Dan zijn collectieve, algemene voorzieningen dichtbij huis van groot belang, evenals mooie projecten, zoals Buurt M/V en het Buurthuiswerk. Hiervoor is nodig dat we omzien naar elkaar. Dat kan al heel simpel, bijv. door mensen die slecht ter been zijn eens op te halen om samen boodschappen te doen, naar het theater te gaan of naar de kerk te brengen, of een mantelzorger te ontlasten door eens op te passen. Deze benadering vraagt nog bij velen een omslag in het denken. Pas als deze omslag geaccepteerd en vanzelfsprekend is geworden, en onze samenleving een gemeenschap is, waarin een ieder zich thuis voelt, pas dan kunnen we spreken van Hellevoetsluis, een sterke, aantrekkelijke stad met een menselijke maat.

Tot slot de financiën. Een sluitende begroting: dat is nog een fikse uitdaging. Zeker nu de Rijksbijdrage zo tegenvalt. De CDA-fractie is van mening dat we de juiste dingen doen. Wel leggen we enigszins andere prioriteiten bij de voorgestelde beleidsopties. Wij stellen voor om de incidentele beleidsopties 1.2 (Senior HR adviseur), 3.6 (Gemeentelijke bijdrage ontwikkeling Haringvliet) en 3.11 (Versterking museale infrastructuur) uit de Algemene Reserve te betalen. Probeer voor beleidsoptie 3.12 (Chatham) subsidie van buitenaf binnen te halen. De beleidsopties 1.4a en 1.4b (Documenten distributiesysteem) hebben voor ons geen heel hoge prioriteit en kunnen 1 à 2 jaar doorgeschoven worden, evenals beleidsoptie 2.1 (Bewegwijzering). De subsidie voor De Buffel (3.10) vinden we te hoog. Wij denken aan maximaal  € 20.000,-. Met de overige beleidsopties gaan wij akkoord.

We hopen dat het college en de ambtelijke organisatie erin slagen om nog oplossingen te vinden om de tekorten weg te werken. Wij wensen hun daarbij veel sterkte en creativiteit toe.
Tot slot spreken we onze dank uit voor de uitgebreide beantwoording van alle vragen en voor alle inspanningen die hebben geleid tot de samenstelling van de Zomernota 2016.
(CDA-Fractie Hellevoetsluis, 2016)